Finanční správa ČR [FS ČR] informovala o daňových změnách ve vztahu k Velké Británii, která na přelomu roku definitivně odejde z Evropské unie. Změny se týkají daně z příjmů i daně z přidané hodnoty. Z hlediska daní se Velká Británie stává pro Českou republiku takzvanou třetí zemí.

Británie nebude od 1. 1. 2021 člen celní unie EU. To znamená, že se na ni přestávají vztahovat veškeré mezinárodní unijní dohody. Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stává od 1. 1. 2021 definitivně takzvanou třetí zemí. Při zdanění příjmů se tak podle FS ČR bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi ČR a Spojeným královstvím. V praxi je třeba postupovat v souladu s pokynem Ministerstva financí ČR [MF ČR] č. D-286.

Daň z příjmů a fyzické osoby

Prakticky to znamená, že daňoví rezidenti Spojeného království, kteří mají příjmy ze zdrojů na území České republiky, budou mít omezenou možnost odečitatelných položek, slev na dani z příjmů a daňového zvýhodnění. Nově si budou moci uplatnit pouze základní slevu na poplatníka a slevu na studenta.

„Daňový rezident Spojeného království si tedy nebude moct snížit svůj základ daně či daňovou povinnost o žádné položky uvedené v ust. § 15 Zákona či daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle ust. § 35c Zákona,“ uvádí ve svém přehledu k dani z příjmů po reálném brexitu FS ČR.

Daň z příjmů a právnické osoby

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské unie, respektive konec přechodného období, projeví v několika oblastech zdanění.

  • U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království již nebude možné uplatnit osvobození od zdanění.
  • Podíly na zisku budou zdaněny v České republice sazbou daně ve výši 5 %, pokud příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25 % podílů s hlasovacím právem na české společnosti.
  • V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15 %.
  • Nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království [s výjimkou uvedenou v ust. § 19 odst. 9 Zákona.]

Změny se dotýkají i licenčních poplatků a úroků. U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození. Dále: U příjmů hrazených daňovému rezidentovi Spojeného království, který je zdanitelný v ČR, a z něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, musí plátce daně většinou provést zajištění daně. Daňový rezident Spojeného království nebude mít možnost po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z příjmů a zahrnout do něj příjmy ze zdrojů na území ČR.

Británie se stává třetí zemí i u daně z přidané hodnoty

I z pohledu DPH se Spojené království stává od 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování například s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU [tedy i ČR] a Severním Irskem, kde se budou uplatňovat pravidla platná pro unijní státy.

„Zboží, které bude přepraveno ze Spojeného království nebo do Spojeného království, bude podléhat celnímu dohledu,“ uvádí správa ve svém přehledu k DPH po reálném brexitu.

To je, že vstup zboží ze Spojeného království na území EU bude podléhat běžným pravidlům stanoveným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro dovoz zboží. Připadne-li místo plnění při dovozu do tuzemska, vznikne povinnost přiznat nebo zaplatit daň. A to podle § 23 a 108 zákona o DPH.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here