Srbsko zaplatilo Česku část ze svého dluhu. Ministerstvo financí obdrželo na účet splátku ve výši 222 milionů korun. A to na základě dohody z prosince loňského roku.

Dohodu o řešení dluhu Srbska vůči ČR podepsala v prosinci loňského roku ministryně financí Alena Schillerová spolu se srbským ministrem financí Sinišou Malim na zámku v Lánech. Na jejím základě Srbská republika dluh částečně uhradila jednorázovou splátkou.

  • Výše srbského dluhu: 32 755 576 USD [740 276 017 Kč]
  • Odpuštění: 22 955 126 USD [520 392 706 Kč]
  • Splátka: 9 800 450 USD [222 176 201 Kč]

Srbsko a jeho závazky

Česko dlouhodobě eviduje ve svých aktivech pohledávku za bývalou Socialistickou federativní republiku Jugoslávie [SFRJ]. Pohledávka vznikla jako konečné saldo clearingového účtu vzájemného obchodování na základě Platební dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

Problém s dluhem bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR ale stále spočívá v jeho nedořešeném rozdělení mezi jednotlivé nástupnické státy Výborem pro rozdělení finančních aktiv a pasiv bývalé SFRJ [tzv. Finanční výbor zřízený Vídeňskou dohodou z r. 2001].

„Mezi jednotlivými nástupnickými státy bývalé SFRJ panuje v této věci dlouhodobá neshoda. ČR jako věřitel má zájem na komunikaci o dluhu se všemi nástupnickými státy bývalé SFRJ. I když nebylo provedeno oficiální rozdělení jugoslávského dluhu Finančním výborem. Srbsko a Černá Hora již před určitou dobou projevily ochotu tímto způsobem postupovat. Proto s nimi ČR v posledních letech jedná samostatně,“ stojí v Roční souhrnné zprávě o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR.

Jednání s dalšími státy

V návaznosti na pokračující jednání se Srbskem byly k jednání o řešení příslušné části dluhu opětovně vyzývány i ostatní nástupnické země bývalé SFRJ. Reakce byly ovšem podle Roční souhrnné zprávy o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR vesměs negativní. Neustále bylo odkazováno na nutnost oficiálního rozdělení dluhu SFRJ mezi nástupnické země. Problém byl i v jednání se Srbskem.

„Nejvíce aktivní v této věci byli zástupci Slovinska, se kterými proběhlo několik jednání. MF ČR koncem roku obdrželo dva společné dopisy zástupců Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Makedonie ve Finančním výboru, který obsahuje mimo jiné kritiku probíhajícího jednání se Srbskem,“ stojí ve zprávě.

Vývoj srbské pohledávky

V roce 2000 Ministerstvo financí postoupilo společnosti Rondex Finance Inc., Britské Panenské ostrovy, 25% pohledávky evidované ČR za bývalou SFRJ za úplatu 5% z hodnoty jistiny.

V červnu 2017 se v Bělehradě uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro řešení dluhu bývalé SFRJ s přihlédnutím k části dluhu Srbska.

Výsledkem jednání bylo:
  • Odsouhlasení výše jistiny pohledávky bývalé ČSFR za bývalou SFRJ
  • Oficiální rozdělení pohledávky bývalé ČSFR na českou a slovenskou část
  • Oddělení pohledávky Rondex Finance Inc. [25%] z pohledávky ČR za bývalou SFRJ
  • Stanovení výše jistiny pohledávky ČR za bývalou SFRJ
  • Stanovení výše jistiny pohledávky ČR za Srbskem s podmínkou případného dodatečného přepočítání v případě, že Finančním výborem bude odsouhlaseno odlišné rozdělení mezi jednotlivé nástupnické státy
  • Předběžné odsouhlasení způsobu výpočtu úroku k pohledávce ČR za Srbskem

Dohoda přišla v dubnu

V dubnu 2018 se uskutečnila expertní jednání o textu „Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o řešení dluhu Republiky Srbsko vůči České republice“ a bylo při nich dosaženo shody na celém textu Dohody.

Diskuse byla vedena především o textu ustanovení článku 6 [Review Clause]. Ten České republice zajišťuje, že pokud by se v budoucnu nástupnické země bývalé SFRJ domluvily na jiném rozdělení dluhu, dohoda ČR se Srbskem bude příslušným způsobem změněna. Srbská strana akceptovala požadavek ČR.

Za účelem předepsané administrace uvedených kroků ve vztahu k pohledávce ČR za bývalou SFRJ/Srbskem uzavřela ČSOB, a.s. s Národní bankou Srbska v červenci 2017 nové bankovní ujednání.

Loni Česká republika vymohla 144,6 milionů korun pohledávek v zahraničí. Největší část těchto příjmů v loňském roce tvořila splátka Iráku ve výši 142 milionů korun. Zbytek představovala část splátky původně indického dluhu ve výši 2,6 milionů korun. České republice dluží 16 zemí celkem 20,5 miliard korun. Od roku 2014 Česká republika inkasovala pohledávky v celkové výši 1,1 miliardy korun.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here