Ředitelství silnic a dálnic se transformuje na státní podnik

429
silnic_a_dalnic
Foto: ŘSD

Na státní podnik Správa dálnic a silnic [SDS] se přemění dosavadní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD]. Změna má zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury, tvrdí Ministerstvo dopravy ČR [MD ČR].

Věcný záměr zákona o transformaci ŘSD již schválila vláda. Podle MD ČR má přeměna ŘSD na státní podnik vyřešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace MD ČR. Hlavní cíl je zefektivnit činnost ŘSD. Podle úřadu státní podnik umožní získat a udržet potřebné odborníky a vlastními odbornými kapacitami zajistit doposud outsourcované činnosti.

„Cílem Správy dálnic a silnic bude zajišťovat odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky. Jejím úkolem bude zajistit hlavní inženýry projektů, správce staveb a technické dozory především vlastními zaměstnanci, a nikoliv v převážné míře externími dodavateli. To umožní výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ vysvětlil důvody přeměny ministr dopravy Karel Havlíček [za ANO].

MD ČR přitom očekává až miliardové úspory ročně, které vzejdou ze zvýšené efektivity nového subjektu. To je zejména redukce outsourcingu v některých klíčových oblastech a tím i snížení administrativní zátěže vynaložené k soutěžení veřejných zakázek. Největší přidanou hodnotou pak má být zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Náklady na transformaci ve státní podnik se odhadují v řádu desítek milionů korun.

Jak bude fungovat Správa dálnic a silnic

SDS jako státní podnik se bude primárně řídit zvláštním zákonem a v oblastech zvlášť neupravených zákonem o státním podniku. Speciální zákonná úprava je potřeba k zakotvení odchylek od obecné úpravy zákona o státním podniku. Zvláštním zákonem dojde k převodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD.

Letos Česko otevře 46,5 kilometru nových dálnic 

Investiční akce budou nadále financovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury [SFDI]. Kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících dálnic a silnic I. třídy bude představovat platba za službu hrazená rovněž z rozpočtu SFDI.

Z hlediska hospodaření státního podniku SDS budou zachovány nástroje veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky. Po vzoru Správy železnic [SŽ] budou i v případě SDS její účty vedeny u České národní banky [ČNB]. A vedeny budou jako účty podřízené státní pokladně dle Rozpočtových pravidel.

Transformace počítá s právním nástupnictvím

Zakotvením právního nástupnictví se docílí automatického přechodu veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik SDS.

Převod příspěvkové organizace na státní podnik ŘSD podle svého generální ředitele Radka Mátla zvládne: „Změny vnitřního nastavení a fungování ŘSD již dva roky kontinuálně probíhají. V návaznosti na přípravu střednědobé strategie do roku 2025, která definuje základní strategické principy a vize cílů, metod a činností, jsme vytvořili nový útvar pro strategii. Zastřeší činnosti v oblasti digitalizace, inovací, nových technologií a projektového řízení včetně dohledu na plnění našich strategických cílů,“ uvedl.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here