Jaké přídavky a příspěvky a dávky nabízí sociální pojištění? Jsou to přídavky na děti, příspěvky na bydlení, sociální dávky v hmotné nouzi aj. Fintag.cz přináší kompletní přehled státní sociální podpory, které lze čerpat od státu. 

Státní sociální podpora znamená systém poskytování dávek osobám [většinou rodinným příslušníkům] v uznaných sociálních situacích. Stát částečně přebírá spoluzodpovědnost za nepříznivou sociální situaci. Jaké přídavky a příspěvky a dávky dává?

Sociální pojištění: Přídavky a příspěvky a dávky

  • Přídavek na dítě
  • Rodičovský příspěvek
  • Příspěvek na bydlení
  • Porodné
  • Pohřebné
  • Dávky v hmotné nouzi

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je poskytován rodinám s dětmi. A má pomoci uhradit náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Je dávkou dlouhodobou. Nárok na dávku mají rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. [Do příjmu se zahrnuje i rodičovský příspěvek].

Věk dítěte Základní výše přídavku Zvýšená výše přídavku
do 6 let 500 Kč 800 Kč
6 – 15 let 610 Kč 910 Kč
15 – 26 let 700 Kč 1 000 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci [MPSV]

[Pozn. red.: Dávky pěstounské péče nejsou od 1.1.2013 dávkou státní sociální podpory. Spadají pod zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.]

Úplná rodina s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny 2,7násobek životního minima rodiny
jedno do 6 let 7 710 Kč 20 817 Kč
dvě 5, 8 let 9 850 Kč 26 595 Kč
tři 5, 8, 12 let 11 990 Kč 32 373 Kč
čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 Kč 38 988 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci [MPSV]

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení pomáhá rodinám i jednotlivcům, kteří mají nízké příjmy, pokrýt náklady na bydlení. Na příspěvek má nárok jak vlastník bytu, tak jeho nájemce. Osoba musí být v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Na příspěvek má nárok každý, jehož náklady na bydlení přesahují částku součinu příjmu v rodině a koeficientu 0,3 [v Praze 0,35] a součin příjmů v rodině a koeficientu 0,3 [v Praze 0,35] nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč.

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Měnit tuto volbu může jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.

Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

Porodné: 2x a dost

Porodné je stanoveno pevnou částkou 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Porodné je jednorázová dávka a poskytnutí je závislé na výši příjmu rodiny. Dávka má rodině pomoci uhradit náklady souvisejících s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.

Nárok na porodné má rodina, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícímu kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, příjem nižší než 2,7násobek životního minima.  Do posuzovaného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Porodné náleží rodině pouze dvakrát. Buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Pohřebné: 1x a dost

Pohřebné je dávka jednorázová a stát tak přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou 5 000 Kč. Příjem rodiny se neposuzuje.

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba [s výjimkou mrtvě narozeného dítěte] měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Samostatnou kapitolou jsou pak dávky v hmotné nouzi. Co má dávka v hmotné nouzi řešit? Nárazové životní situace, kdy si osoba není schopna zajistit obživu nebo bydlení.

Smyslem poskytování některé z dávek v hmotné nouzi je pomoci osobám s nedostatečnými příjmy a zároveň je motivovat k aktivní snaze zajistit si vlastní prostředky. Zároveň se tím stát snaží předcházet sociálnímu vyloučení. Poskytnutí dávek vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Kdo je v hmotné nouzi

Osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže zvýšit a vyřešit tak svoji situaci vlastním přičiněním.

Žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na úřadech práce podle místa trvalého pobytu občana. Dávky upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Chcete vědět víc? Pak:

Státu přináší nemalé příjmy. A to samé se dá říci o celém systému sociálního pojištění v ČR, které patří mezi nejvyšší [31 % ze mzdy] nepřímé zdanění v Evropě.

Na sociální pojištění odvádí zaměstnanec 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí 25 % za zaměstnance. Jestliže odvody na sociálním pojištění tvoří v České republice 31 % ze mzdy, je na místě se ptát, co za tyto peníze sociální systém nabízí. Naopak třeba proti zdravotnímu pojištění, které v ČR k nejvyšším nepatří.

Jak zdravotní, tak sociální pojištění patří ovšem k odvodům, jež odborníci nazývají nepřímé zdanění, které není v praxi zanedbatelné. Což v poslední době přiznávají i představitelé státu.

[Pozn red.: Zaměstnanec ze své hrubé mzdy ještě odvádí 4,5 % na zdravotní pojištění, zaměstnavatel pak odvádí za zaměstnance 9 % na zdravotní pojištění.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here