Zástupci zaměstnavatelů vyzvali na Sněmu SP ČR vládu premiéra Andreje Babiše ke splnění 15 klíčových požadavků. Podniky se chtějí soustředit na svůj další rozvoj, odmítají přibývající státní byrokracie a další překážky v podnikání.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Jaroslav Hanák tak přímo učinil na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

„Tím, že se vláda Andreje Babiše stabilizovala, skončily politické boje o státní rozpočet, má kabinet konečně šanci dotáhnout rozjeté projekty, které výrazně usnadní život českým podnikatelům,“ apeloval Jaroslav Hanák.

Typickým příkladem je podle něj příprava nového stavebního zákona: „Chceme, aby zákon začal platit od začátku roku 2021. A zajistil, že firmám bude stačit jedno povolení od jednoho úřadu. Premiér musí osobně garantovat, že se to stihne,” upřesnil.

Podle něj není možné, aby Česká republika byla v délce a složitosti stavebního řízení podle žebříčku Světové banky Doing Business až na 156. místě na světě. Zdaleka však nejde, jak vyplývá z 15. výzev SP ČR vládě premiéra Andreje Babiše, jen o nápravu jedné z mnoha zanedbaných oblastí. Výzvy míří na platy učitelů, povinnou maturitu z matematiky, eGovernment, exportní financování a je mezi nimi i jasný požadavek na otevření debaty o přijetí eura.

1: Vláda musí zjednodušit stavební právo ještě v tomto volebním období

Délka přípravy velkých stavebních projektů je v Česku stále tragická. V žebříčku Doing Business 2019 se Česko umístilo na 156. místě. Investor musí v průměru udělat 21 úkonů, které zaberou 246 dnů. Před deseti lety přitom bylo Česko na 86. místě, kdy investor v průměru potřeboval na 36 úkonů 180 dnů. Investor do infrastrukturních staveb musí většinou získat nejméně čtyři složitá povolení – stanovisko EIA, stavební povolení, povolení pro nakládání s vodami a další závazná stanoviska dotčených úřadů. U některých projektů se ale počet povolení může vyšplhat i na osm.

Proto vláda musí ještě v tomto volebním období dokončit rekodifikaci stavebního práva. A to tak, aby infrastrukturní projekt potřeboval ideálně jediné povolení. Věcný záměr stavebního zákona, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, představil řadu ambiciózních řešení. Nejvýznamnější je: Vznik nezávislé soustavy stavebních úřadů, maximální integrace jednotlivých povolení a řízení na stavebním úřadě, tzv. fikce souhlasu. A nakonec změny ve vypořádávání námitek a odvoláních.

2: Vláda musí zajistit, aby bylo dlouhodobě dostatek peněz na stavbu dopravní infrastruktury

Česko potřebuje 920 kilometrů nových dálnic. Loni se otevřely jen čtyři kilometry, letos zatím můžou řidiči jezdit po osmi kilometrech nových dálnic. To je zcela nedostatečné tempo. Jen pro srovnání v Polsku je letos v plánu otevřít až 57 kilometrů nových dálnic. Hrozí přitom, že v příštích letech nebude na výstavbu dálnic a další dopravní infrastruktury dost peněz. V letech 2021 a 2022 podle analýz SP ČR bude chybět na výstavbu dopravní infrastruktury dohromady 15 miliard korun.

Vláda ale musí zajistit dlouhodobě stabilní financování. V úvahu například připadá posílení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury [SFDI]. A to navýšením podílu vyčleněného z vybrané spotřební daně z minerálních olejů. Velký vnitřní dluh také mají silnice nižších tříd. Proto je třeba systémově vyřešit, aby kraje měly každý rok zaručeno dost peněz na jejich opravy.

3: Vláda musí co nejrychleji podpořit rozvoj nízkoemisní mobility

Automobilový průmysl v současnosti prochází evolucí, která bude mít významné dopady na strukturu ekonomiky, státní rozpočet, energetiku, budování sítí a v neposlední řadě domácnosti. Evropská regulace emisí CO2 vytváří na automobilky velký finanční tlak.

K udržení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu musí vláda přijmout co nejrychleji opatření vedoucí k podpoře nízkoemisní mobility. Jde o efektivní nástroje pro naplňování klimatických cílů a Pařížské dohody. [..] Je potřeba více podporovat e-mobilitu a alternativní pohony z evropských a národních zdrojů. Vláda musí také vyřešit daňově-administrativní otázky elektromobility, podpořit budování dobíjecí infrastruktury, podpořit zdravý ekosystém pro nástup elektromobility a aktivně naplňovat opatření Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

4: Vláda musí rozhodnout o výstavbě nového jaderného bloku, aby v roce 2020 začal výběr dodavatele

Je nejvyšší čas, aby vláda zahájila praktické kroky, které zajistí všechny podmínky nutné k zahájení výběru dodavatele nových jaderných bloků. Česko totiž bude potřebovat nové bezemisní zdroje elektřiny po roce 2030. Vláda 8. července 2019 rozhodla, že nové jaderné bloky [prioritně v Elektrárně Dukovany a následně v Elektrárně Temelín] bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím svých dceřiných společností. Stát uzavře smlouvu s ČEZ o podmínkách výstavby. První blok by mohl být postaven v letech 2035-2040. Tento termín je už ale kvůli průtahům na straně státu reálně ohrožen.

5: Vláda musí přijmout klimaticko-energetický plán, jež splní klimatické cíle za co nejnižších nákladů

Vláda musí letos rozhodnout, jakým způsobem se Česko zapojí do plnění evropských cílů pro podíl obnovitelných zdrojů [OZE] na spotřebě elektřiny a pro energetickou účinnost. K tomu bude sloužit Národní integrovaný klimaticko-energetický plán, který musí vláda dokončit do konce roku a odeslat ho do Bruselu. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí dodržet slib, že prověří a propočte potenciál České republiky v OZE i úsporách energie tak, aby plnění cílů mělo co nejnižší negativní dopady na konečné spotřebitele energie. Odpovědnost za dosažení cíle v oblasti energetických úspor musí nést stát. Stát se musí rovněž zasadit o to, aby Česká republika patřila mezi leadery v nových technologiích v energetice a z proměny energetiky i navazujícího hospodářství přímo profitovala [elektromobilita, ukládání energie, apod.].

SP ČR požaduje, aby plnění cílů nezatížilo cenu energií tak, že se kvůli ní stane český průmysl nekonkurenceschopný a domácnostem porostou účty za energii. V oblasti úspor energie se pohybujeme v nákladech mezi 600 až 1000 miliardami pro období 2020-2030. SP ČR trvá na zachování technologické neutrality.

6: Výzva vládě na změny na trhu práce. Jako je průmysl 4.0 nebo i celoživotní vzdělávání

Iniciativa Práce 4.0 ministerstva práce a sociálních věcí odhaduje v příštích 20 letech úbytek 10 % pracovních míst a podstatné změny ve vykonávaných činnostech u 35 % pracovních míst, proto je nutná adaptace zaměstnanců i zaměstnavatelů na očekávané změny.

Česko ale stále nemá zákonem stanovený systém predikcí trhu práce. Pro průmysl je přitom klíčové, aby byl zajištěn dlouhodobý soulad nabídky a poptávky po pracovnících z hlediska očekávaného počtu a struktury zaměstnanců. Systém predikcí musí brát v úvahu národní a regionální informace o vývoji na trhu práce, o vývoji jednotlivých odvětví, profesí a studijních oborů. Musí také zahrnovat vazbu na vzdělanostní politiku státu.

SP ČR prosazuje, aby bylo možné z prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti platit již i vnitrofiremní rekvalifikace, kde by si firmy přeškolily své ohrožené zaměstnance na nové pracovní pozice, aniž by je musely propouštět a znovu nabírat na volném trhu práce. Úkolem vlády musí být také vytvoření a zajištění financování systémů celoživotního vzdělávání, který bude rychle reagovat na změny na trhu práce

Určující pro budoucí trh práce bude demografický vývoj v České republice. Zatímco loni bylo podle ČSÚ 65 procent populace v produktivním věku 15 až 64 let, v roce 2031 se tato skupina zmenší na 62,7 procenta populace a v roce 2051 bude tvořit 56,3 procenta populace. Letošní analýza OECD uvádí, že nyní v ČR připadá na 100 pracujících 44 důchodců. V roce 2050 bude na 100 pracujících připadat až 70 důchodců.

Tento vývoj bude mít vliv na dostupnost pracovníků na trhu práce a zároveň ovlivní udržitelnost českého průběžného důchodového systému. Analýza MPSV uvádí, že objem peněz vyplacených na důchody začne po roce 2031 významně růst, postupně z nynějších 8 % až k 12 % HDP. SP ČR proto vyzývá vládu, aby nepřistupovala do budoucna k razantním valorizacím důchodů. Důvod je, že takové valorizace prováděné v letech 2019 až 2020 budou představovat v dlouhodobém výhledu velmi velkou zátěž pro průběžně financovaný důchodový systém v řádu několika set miliard korun.

7: Zaměstnat ty nezaměstnané, kteří mohou pracovat i zrychlit v příchodu zahraničích pracovníků

Situace na trhu práce se nelepší. V srpnu bylo na úřadech práce registrováno 204,8 tisíce uchazečů o práci, ale firmy potřebovaly zaplnit 350,6 tisíce volných pracovních míst. Převis volných míst nad počtem nezaměstnaných trvá už od dubna 2018.

Je třeba posílit práce. Úřady práce musejí zmobilizovat i zbývající zdroje nezaměstnaných tím, že zefektivní své činnosti. Musí se usnadnit registrace uchazečů, třeba tím, že se budou moci registrovat na kterékoli pobočce Úřadu práce v ČR, nebo že se budou moci registrovat elektronicky. Úřad práce také musí cíleně pracovat s uchazeči. Pokud uchazeči o práci nespolupracují s úřady práce a nepracují na svém začlenění do trhu práce, měl by jim Úřad práce odejmout některé sociální dávky.

Agenda zaměstnávání cizinců musí být jednodušší. Zásadní nedostatek pracovníků na českém trhu práce částečně řeší i přísun zahraničních pracovníků, zejména z kulturně a jazykově blízkých zemí jako je Ukrajina. Po dlouhých diskusích a tlaku Svazu průmyslu ČR vláda v červnu schválila navýšení roční kvóty bývalého Režimu Ukrajina na 40 tisíc osob. Od září se programy a režimy pro příchod zahraničních pracovníků transformovaly do vládou schválených programů ekonomické migrace. Ty jsou zaměřeny podle kvalifikace cizinců nejen na středně a nízko kvalifikované pracovníky, ale také na vysoce kvalifikované pracovníky a klíčový a vědecký personál.

[Pozn. red.: Svaz průmyslu působí jako jeden z tzv. garantů v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který se rozšířil kromě Ukrajiny, Srbska, Filipín a Mongolska také na Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko.]

8: Vláda musí dořešit exportní financování a přibírat zástupce podnikatelů na oficiální návštěvy

Podnikatelské mise, které doprovázejí představitele státu na oficiálních zahraničních cestách, jsou standardní nástroj podpory exportu i v zemích EU. Úspěšně tento nástroj používají mnoho let Němci, Poláci a další.

Vláda a další ústavní činitelé musí brát podnikatele na své oficiální návštěvy. Pokud to nebudou dělat, znevýhodní naše firmy ve světové konkurenci. V řadě zemí, do kterých vyvážíme, zejména mimo EU, je zvýšený vliv státu na ekonomiku. V těch se bez kvalitní ekonomické diplomacie a podpory vysokých ústavních činitelů prosazuje velmi obtížně. Zástupci firem se mají účastnit cest českých politiků do subsaharské Afriky, do střední a jihovýchodní Asie, do Latinské Ameriky, do Iráku či USA.

Pro exportéry je důležitý přístup ke kvalitnímu exportnímu financování. Svaz průmyslu požaduje zachování obou hlavních státních institucí pro finanční podporu exportérů České exportní banky a pojišťovny EGAP. Do jejich řízení by se mělo více zapojit kromě ministerstva financí také ministerstvo průmyslu a obchodu.

Systém státní podpory exportu prostřednictvím exportních úvěrů a pojištění má většina zemí. Nelze nadále znevýhodnit naše exportéry tím, že budou mít horší podmínky.

9: Výzva vládě, aby do konce volebního období stanovila pevný termín přijetí eura

Česká ekonomika je životně spjata se zeměmi eurozóny. Směřuje do nich 65 procent českého exportu. Dovoz z eurozóny se na celkovém importu podílí ze 49 procent. České firmy už euro používají také ve vnitrostátních platbách. Dodavatelům platí 19 procent firem tuzemské platby v eurech. Soukromý sektor se takto už přirozeně připojuje k eurozóně.

Vláda nesmí rezignovat na závazek přijmout společnou evropskou měnu. Požadujeme, aby byl do konce volebního období této vlády stanoven pevný termín přijetí eura. Naléhavost tohoto kroku se v příštích letech ještě zvýrazní kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie.

10: Vláda nesmí zrušit povinnou maturitu z matematiky

Čtyři roky se Svaz průmyslu na odborné úrovni baví s ministerstvem školství, proč je maturita z matematiky pro Česko důležitá a zároveň řeší, že se musí proměnit způsob výuky i obsah tohoto předmětu stejně jako závěrečná zkouška. Svaz dlouhodobě požaduje, aby výuka matematiky reflektovala její každodenní využití a rozvoj logického myšlení.

Vláda chce povinnou maturitu z matematiky zrušit. Je to nekoncepční přístup ke klíčové oblasti pro budoucnost našich dětí. Pokud chceme udržet krok s trendy v technologickém vývoji, potřebujeme co nejvíce kvalitně vzdělaných absolventů. Podniky v ČR začínají digitalizovat a zavádět nové technologie. Mladí lidé potřebují matematiku, aby v nich našli snadněji uplatnění. Matematika rozvíjí logické a invenční myšlení a schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu.

11: Vláda musí dodržet slib a zvýšit platy učitelům

Stát ve svých strategiích, ať už jde o Národní strategii pro umělou inteligenci nebo Inovační strategii, klade důraz na modernizaci školství. Vzdělávání je a bude klíčové pro odvrácení negativních dopadů nových technologií na zaměstnanost. Česko proto potřebuje kvalitní a motivované učitele. Na pedagogické fakulty se musí hlásit nejlepší studenti, kteří budou chtít vzdělávat budoucí generace.

SP ČR požaduje, aby vláda dodržela svůj slib a v příštím roce zvýšila platy učitelům o 15 procent a do roku 2021 průměrný plat učitelů zvedla minimálně na 45 tisíc korun. Tak, jak to bylo s vládou a odbory dohodnuto také na tripartitě.

12: Výzva ke spuštění eGovernmentu a zajištění podmínky pro celospolečenskou digitalizaci

I když existuje deklarovaná politická podpora pro zavedení prvků eGovernmentu, jejich praktické zavádění stále naráží na odpor jednotlivých rezortů a úředníků. Nyní velmi diskutovaný zákon o právu na digitální služby, který prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně, inicioval sektor informačních technologií a nikoliv vláda či státní správa. V brzké době je potřeba dořešit také digitalizaci stavebního řízení a digitální technické mapy.

Velký pokrok dosud nenastal ani u elektronické fakturace či u služeb, které nabízí Portál občana. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] slibuje, že projekt MOJE Daně by měl přinést usnadnění při plnění daňových povinností. Stát se ale musí kromě občanů zaměřovat také na firmy. A to proto, aby se i jim snížila administrativní zátěž a mohly využít benefitů elektronizace.

Požadujeme skutečně efektivní propojení existujících systémů v rámci státní správy, např. v oblasti správy daní a správy pojistného. Projekt MOJE Daně musí přinést urychlení procesů, větší komfort pro firmy, které často mají rozsáhlou daňovou agendu počínaje DPH, přes ekologické daně, až po odvody sociálního pojištění.

13: Vláda musí plnit své sliby v digitalizaci a podpoře nových technologií. Ne jen sepisovat strategie

Od roku 2016 Svaz průmyslu ČR spolupracoval na tvorbě několika vládních Akčních plánech pro rozvoj digitálního trhu. Dále pak na Akčním plánu pro Společnost 4.0. Na státní strategii Digitální Česko, Inovační strategii, Národní strategii umělé inteligence aj. SP ČR  se aktivně podílel na přípravě těchto dokumentů a konstruktivně do nich přispíval. Nicméně vládních strategií neustále přibývá, místo aby se naplňovaly ty, které již byly přijaty. Ve chvíli, kdy mají na strategii navázat konkrétní kroky, napíše se strategie nová.

Vládní dokumenty jako Národní strategie umělé inteligence, Inovační strategie, Digitální Česko – společnost 4.0 jsou ambiciózní, obsahují správné cíle. Teď se vláda musí soustředit na to, jak převede tyto dobré nápady do reality. Tam pokulháváme. Zatímco stát sepisoval strategie, propadlo se Česko ve světovém žebříčku digitální konkurenceschopnosti. A to v žebříčku, který sestavuje švýcarský institut IMD, z loňské 33. pozice na letošní 37. místo.

14: Vláda musí převést směrnici o autorském právu tak, aby nebrzdila rozvoj umělé inteligence

Evropská unie letos přijala směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Teď přijde na řadu česká vláda. A ta ji bude muset do dvou let převést do českého práva. Na evropské úrovni se Svazu průmyslu podařilo vyjednat, aby byly do textu zapracovány povinné výjimky pro vytěžování textu a dat pro komerční účely. Což je základní stavební kámen pro rozvoj umělé inteligence. Pokud si Česko vytvoří přísnější pravidla, než jaké budou platit ve zbytku EU, nebudou moci české firmy uspět v konkurenci na vnitřním trhu.

SP ČR vyzývá vládu, aby při převodu směrnice do českého práva nekomplikovala dojednaná unijní pravidla. Nesmí omezit prostor firem pro využívání a vytěžování textů a dat pro vývoj strojového učení a umělé inteligence. Musí také v co největší míře eliminovat možné negativní dopady směrnice na start-upy i zavedené firmy.

15: Vláda musí být efektivní v EU. Musí zabrzdit zbrklé přijímání nařízení o ePrivacy

Na evropské úrovni se připravuje nařízení o soukromí v telekomunikacích zvané ePrivacy. Pokud bude přijato v podobě, jak ho navrhuje Evropská komise, bude pro firmy velmi obtížné investovat do nových technologií, například v oblasti komunikace mezi stroji. Takto získaná data totiž firmy nebudou moci snadno a levně využívat. To je v přímém rozporu se snahami firem o investice do nástrojů Průmyslu 4.0. Finsko, které v tomto pololetí předsedá Evropské unii, chce nařízení dokončit velmi rychle.

Český tým z ministerstva průmyslu a Stálého zastoupení v Bruselu odvádí v této věci skvělou práci. Bodují vysoko nad svoji váhovou kategorii. SP ČR apeluje na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby toto úsilí podpořil. V prosinci na Radě pro telekomunikace důrazně i vystoupil proti zrychlenému posunu v projednávání nařízení. A také, aby na politické úrovni podpořil tvorbu koalice stejně smýšlejících států. A aby ta prosazovala reálně použitelný text.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here