Jak se [ne]platí zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí

2447
zdravotni_pojisteni_pri_pobytu_v_zahranici_a

Účast na zdravotním pojištění v ČR je povinná pro všechny až na jednu výjimku. Tou jsou osoby, které pobývají v zahraničí déle než šest měsíců. A také si při pobytu v zahraničí platí zdravotní pojištění. Nyní se mnoho z nich kvůli covid-19 vrátilo domů dříve. Co a jak mají dělat u zdravotního pojištění?

Všechny osoby s trvalým pobytem v Česku jsou povinny si hradit zdravotní pojištění [bez ohledu na státní občanství]. Tu samou povinnost mají i osoby sice bez trvalého pobytu na území České republiky, ale za podmínky, že jejich zaměstnavatel má sídlo či trvalý pobyt na českém území. Vyňaty z této povinnosti jsou pouze pojištěnci pobývající dlouhodobě v zahraničí. Ti se z tuzemského veřejného zdravotního pojištění mohou odhlásit. Ovšem za přesně stanovených podmínek a nikdy ne zpětně.

Současná situace ovlivněná krizí covid-19 více než kdy jindy ukázala případy, kdy lidé svůj pobyt v zahraničí předčasně ukončí. V praxi to znamená, že doma musejí pak své zdravotní pojištění doplatit, a to i včetně dopočteného penále. Nemusí jít přitom jen o situace vyvolané pandemií. Běžné jsou i dřívější návraty ze zdravotních, rodinných důvodů nebo z důvodu nespokojeného života za hranicemi.

Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí: Jak ho přerušit

Aby byl člověk osvobozen z plateb zdravotního pojištění z důvodu pobytu v zahraničí, musí v něm pobývat nepřetržitě alespoň šest měsíců. Dále o tom musí písemným prohlášením informovat svoji domácí zdravotní pojišťovnu. Jedině ta ho může z pojištění odhlásit. Také musí do osmi dnů po odjezdu do ciziny vrátit svůj průkaz pojištěnce. Poslední podmínkou je, že pojištěnec musí být v cizině zdravotně pojištěn.

Za splnění výše uvedených podmínek platí, že osoba, která se takto z českého veřejného zdravotního pojištění odhlásí, není až do dne návratu z ciziny účastníkem českého zdravotního pojištění. Neplatí pojistné a nemá tedy ani nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného pojištění. V případě, že se pojištěnec ze zahraničí kdykoliv po šesti měsících vrátí zpět, pak se k některé ze zdravotních pojišťoven opět přihlásí. Pojištění pak začne odvádět jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná [OSVČ] či osoba bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Nebo za něj v určitých případech bude zdravotní pojištění hradit stát.

Co dělat v případě předčasného návratu

Pokud se pojištěnec do Česka ale vrátí dříve než za šest po sobě jdoucích měsíců, musí si pojistné uhradit, jako by k odhlášení vůbec nedošlo. Pojistné si pak zaplatí jako OBZP, pro které je výše pojistného pro rok 2020 stanovena na 1 971 korun za měsíc. Letos kvůli epidemii koronaviru navíc platí, že za měsíce od března do srpna nebudou pojišťovny za opožděné platby vymáhat penále. Konkrétně až do 21.9. 2020. V ostatních měsících už tato výjimka za opožděné platby platit nebude. Pokud už penále za opožděnou platbu vznikne například právě z důvodu dřívějšího návratu z ciziny, pojištěnec může požádat o odstranění tvrdosti zákona. V rámci tohoto řízení pojišťovna rozhoduje o odpuštění penále či nikoli. V praxi pojišťovny k odpuštění penále obvykle přistupují, s výjimkou „notorických“ neplatičů.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Pokud si pojištěnec před výjezdem do zahraničí hradil pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná [OSVČ], pak je povinen si chybějící pojištění za dobu pobytu v cizině kratší šesti měsíců doplatit ve stanovené výši pro OSVČ. Pro rok 2020 činí jeho minimální platba 2 352 korun. Zde je nutné podotknout, že za měsíce březen až srpen 2020 je kvůli koronaviru pojistné až do výše jeho minima mimořádně odpuštěno.

2020: Odvody na zdravotní a sociální pojištění se zvyšují

Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí: Jak po návratu

Pokud se pojištěnec ze systému zdravotního pojištění v Česku kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí odhlásil, ale musel se z nějakého důvodu vrátit, první, co musí udělat je, se zpátky k veřejnému zdravotnímu pojištění přihlásit. Tedy se spojit s některou ze zdravotních pojišťoven, která ho na žádost k pojištění přihlásí. A zároveň mu vydá nový průkaz pojištěnce, případně papírové potvrzení dočasně nahrazující průkaz. Poté je pojištěnec povinen začít pojistné platit a zároveň má právo čerpat zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. V případě, že se vrátí dříve než za šest měsíců, pak jak již bylo řečeno, je povinen si chybějící měsíce doplatit, ať už jako OBZP nebo OSVČ.

Jsou tu ale i další podmínky. Po návratu z ciziny musí pojištěnec předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění pro pobyt v zahraničí i jeho délce. Pokud takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení vůbec nedošlo. Jestliže předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v ČR, musí doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý kalendářní měsíc. Penále se v obou případech nevymáhá.

Kdy se [ne]platí penále kvůli pobytu v zahraničí

V případě, že pojištěnec neučinil před odjezdem do ciziny písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby na účet své české zdravotní pojišťovny, není vymáháno penále. To ale jen pokud dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Ta musí krýt celou dobu dlouhodobého [minimálně šestiměsíčního] pobytu v cizině. Pojistné však doplatit musí, neboť i v tomto případě nebyla splněna jedna z podmínek pro odhlášení ze systému českého veřejného zdravotního pojištění.

Pro čerpání a úhradu zdravotní péče v zahraničí obecně platí, že ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též náklady, které vynaložili na neodkladnou zdravotní péči. Tedy péči, jejíž potřeba nastala během jejich pobytu v cizině. A to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR. Pokud je však pojištěnec vyňat z českého zdravotního pojištění v důsledku dlouhodobého pobytu v zahraničí, toto ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění se na něj nevztahuje.

Opětovný návrat do ciziny a odhláška u pojišťovny

V případě, že se pojištěnec do ciziny plánuje vrátit, pak by měl vědět, že doby jeho pobytu se nesčítají. Vždy musí jít o šest po sobě jdoucích měsíců [podmínka nepřetržitého pobytu]. V praxi to znamená, že před výjezdem se pak pojištěnec musí ze zdravotního systému opětovně odhlásit. Tady to má ale menší háček. Odhlásit se může nejdříve po uplynutí dvou kalendářních měsíců, které následují po dni přihlášení a opět pouze v případě, že nový výjezd bude na dobu delší šesti měsíců.

Pracovní pobyt v zemích EU

Na závěr je třeba upozornit, že o něco jiná pravidla platí v zemích EU. Ze zdravotního pojištění se u nás musí odhlásit pojištěnec, který vykonává výdělečnou činnost v jiné zemi EU nebo v některé ze smluvních státech [Srbsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Turecko]. A to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze krátkou dobu. Stejné pravidlo funguje i u výdělečných pobytů v USA, Japonsku a Izraeli, kde má Česko upraveny podmínky v mezinárodních smlouvách.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here