MMR nepostupovalo s péčí řádného hospodáře

127
hospodare
Foto: MMR

Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj [MMR] za rok 2018. V účetní závěrce zjistil celkové nesprávnosti za více než 5,4 miliardy korun. I to, že MMR nepostupovalo s péčí řádného hospodáře. To ale MMR odmítá.

Kontroloři se zaměřili na údaje, které MMR předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z nich se následně sestavuje finanční výkaz. V těchto údajích a v závěrečném účtu nemělo MMR významné nedostatky.

„Nesprávnosti v účetní závěrce vznikly zejména kvůli systémovým nedostatkům. Zveřejňované informace o hospodaření MMR tak v některých případech neodpovídaly skutečnosti,“ uvedla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

MMR například nevykazovalo správně informace o struktuře transferových nákladů. V účetnictví nesprávně rozlišovalo podíl hrazený čistě ze státního rozpočtu a podíl, který představuje předfinancování ze státního rozpočtu. Ten by měla ze svého rozpočtu následně uhradit Evropská unie.

Jaké další chyby udělalo MMR

V roce 2018 MMR dále nesprávně účtovalo opravy chyb vzniklé v předcházejících účetních obdobích a o tvorbě rezerv účtovalo až při vzniku závazku. Tím zkreslilo vypovídací schopnost některých zveřejněných účtů. Další významnou chybou pak bylo, že meziročně navýšilo na dvacetinásobek hranici, od které účtuje na podrozvahových účtech. V účetní závěrce tak vykázalo na některých účtech informace, které nebyly srovnatelné, srozumitelné a spolehlivé.

MMR navíc neúčtovalo o vzniku významných podmíněných závazků z existujících soudních sporů. V přehledu o změnách vlastního kapitálu podalo MMR výrazně zkreslené a nesprávné informace o pohybech vlastního kapitálu.

„Celková hodnota nesprávností v účetní závěrce 5,43 miliardy korun je sice významná, v kontextu celé účetní závěrky MMR ale není zásadní,“ vysvětlila mluvčí.

Podle ní jsou některé informace nespolehlivé, ale účetní závěrka není nespolehlivá v celém svém rozsahu. Ve finančním výkazu kontroloři nezjistili významné nesprávnosti.

„Závěrečný účet MMR sice neobsahoval některé povinně uváděné údaje a další údaje byly zatíženy nesprávnostmi, v souhrnu na něj ale neměly tyto chyby významný dopad,“ upřesnila.

Bez péče řádného hospodáře

Kontroloři dále zjistili, že MMR nedodrželo základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu. Nepostupovalo s péčí řádného hospodáře. A to například při pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve výši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Prostor o výměře 674 m2 pronajalo za 3 700 korun za m2 ročně. Ve stejné době se přitom v této lokalitě pronajímaly podobné prostory i za 27 tisíc korun za m2 ročně.

Za dobu od uzavření smlouvy do konce kontroly NKÚ snížilo MMR výnosy ze státního majetku a příjmy státního rozpočtu nejméně o 41 milionů korun. Nájemce navíc neplnil všechny sjednané povinnosti, ale ministerstvo vůči němu neuplatnilo žádné smluvní sankce. V dalším případě nevymáhalo soudně pohledávku za více než 8 milionů korun a došlo tak k jejímu promlčení.

NKÚ prověřil i to, jak MMR napravilo nedostatky z předchozích kontrol. Z celkem 17 opatření provedlo úplně a správně pouze jedenáct opatření, pět částečně a jedno vůbec.

MMR se brání. Výtky NKÚ jsou pochybné

Výtky NKÚ jsou pochybné, tvrdí MMR. Podle něj celková hodnota údajně významnějších nesprávností v účetní závěrce [5,4 mld. Kč.] obsahuje 3,28 mld. Kč, které se týkají pouhého nezaúčtování převodu výsledku hospodaření za rok 2017 z účtu 431 na účet 432. Toto neprovedení záznamu ale sami kontroloři nepovažují za významnější nedostatek.

Podle MMR je pochybná výtka vůči nízké výši nájemného za nebytové prostory na Staroměstském náměstí. Výše je totiž srovnávána s jediným anonymizovaným příkladem nájemného, které má zřetelně zcela odlišné parametry. Také výpočet sníženého výnosu vychází jen ze vstupních parametrů smlouvy. Nájemné bylo totiž sjednáno s přihlédnutím k hodnotě rekonstrukce, která byla realizována na náklady nájemce. A tato hodnota nebyla jen 14,8 mil. Kč, jak uvádí chybně zpráva NKÚ, ale přesáhla hodnotu 17,5 mil. Kč.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here