Úlevu na sociálním pojištění uplatní firmy už tento měsíc

798
ulevu_na_pojistnem
Foto: Pixabay.com

Už za letošní únor mohou zaměstnavatelé u některých pracovníků uplatnit nárok na 5% úlevu na sociálním pojištění. Využijí ji hlavně u mladých nebo naopak zaměstnanců starších 55 let. Sleva má však podmínky.

Úleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je možné ji poprvé uplatnit za měsíc únor 2023. To je ve výplatním termínu v březnu 2023. Úlevu zaměstnavatel odečte z částky vyměřeného pojistného za příslušný kalendářní měsíc.

„Od 1. února 2023 mají zaměstnavatelé možnost využít úlevu na sociálním pojištění za kalendářní měsíc ve výši pěti procent z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je úleva uplatňována,” říká CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Úleva se nevztahuje na práce na dohody [DPČ a DPP]. Nárok na ni nemají ani statutární zástupci firmy. Úleva se týká především pracovníků mladších 21 let, starších 55 let, studujících zaměstnanců nebo těch, kteří čerstvě absolvovali rekvalifikaci či pečují o dítě mladší 10 let. Legislativní novinka je v neposlední řadě aplikovatelná i na pracovníky se zdravotním hendikepem.

Podmínky pro uplatnění úlevy na pojistném

Podle manažerky HR & Payroll oddělení společnosti Mazars Martiny Farářové platí, že podmínky pro uplatnění úlevy musí zaměstnanec plnit po celý kalendářní měsíc. Případně po část měsíce v případě vzniku pracovního poměru nebo při ukončení pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce.

Na koho se vztahuje úleva na sociálním pojištěním
 • Pracovníky starší 55 let.
 • Pracovník pečující o dítě do 10 let.
 • Zaměstnanci pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I., II. nebo III.
 • Pracovníky, kteří se připravují na budoucí povolání studiem.
 • Zaměstnance, kteří v období jednoho roku před kalendářním měsícem, za který se sleva uplatňuje, absolvovali rekvalifikaci.
 • Zdravotně postižení zaměstnance.
 • Pracovníky mladší 21 let.
 • Zaměstnanci pracují 8 až 30 hodin týdně, nevztahuje se na zaměstnance mladší 21 let.

Jestliže zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání v pracovním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání. Limit počtu hodin platí pro všechna tato zaměstnání dohromady. V případě, že zaměstnanec pracuje u více zaměstnavatelů, náleží sleva za kalendářní měsíc pouze jednomu zaměstnavateli.

Ověření nároku na úlevu na sociálním pojištění

To, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat slevu na pojistném, si zaměstnavatel ověří po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ. A to prostřednictvím nové služby „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.

Úleva na pojistném za zaměstnance nenáleží
 • Pokud je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy [tj. 60 486 Kč].
 • Je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů připadajících na jednu hodinu vyšší než 1,15% průměrné mzdy [463,73 Kč].
 • Pokud je odpracovaná doba ze všech pracovních poměrů vyšší než 138 hodin.

Záměr uplatňovat úlevu na pojistném za zaměstnance musí zaměstnavatel elektronicky oznámit ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. A to nejdříve jeden měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném uplatňovat. Nejpozději pak ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje. Oznámení nelze podat dříve než podání o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Úlevu na pojistném může zaměstnavatel uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. To na tiskopisu „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“. Pokud zaměstnavatel odečte úlevu na pojistném ve vyšší částce, než mohla být odečtena, bude částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, považována za dluh na pojistném. Naopak jestliže bude z částky pojistného odečtena sleva na pojistném v nižší částce, než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevznikne.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here