Analýza účetních údajů není jen o číslech. Hodnota je v interpretaci

122
ucetnich
Ilustrační foto: Pixabay.com

Jakkoli se říká, že se historie nikdy neopakuje, proč se z ní minimálně nepoučit. Analýza účetních údajů k tomu využívá nástrojů finanční analýzy, prostřednictvím níž dokážeme vyhodnotit a interpretovat data z účetní závěrky firmy.

Je však třeba říci, že jak kvalitní jsou podkladová data, pouze tak kvalitní může být závěrečný finančně-analytický výstup. Obvykle při finanční analýze začínáme vertikální analýzou účetních výkazů [rozvahy a výkazu zisku a ztráty].

Pracujeme s tím, že bilanční suma činí 100 procent a ptáme se na to, jak moc jsou jednotlivé položky [resp. kategorie] účetních výkazů významné. Nabízí se pochopitelně otázka, co by mělo být základem u výkazu zisku a ztráty – zde se obvykle vychází z nejvýznamnější kategorie tržeb, tzn. základem jsou buď Tržby za výrobky a služby nebo Tržby za zboží.

Identifikace významných položek pak probíhá stejným způsobem jako u rozvahy. Poté, kdy jsme identifikovali významné rozvahové a výsledkové položky, se nabídne otázka, k jak moc významným změnám v jejich vývoji v uplynulých období došlo. A právě k tomu nám vhodně poslouží horizontální analýza účetních výkazů.

Postup při horizontální analýze účetních výkazů

Při horizontální analýze účetních výkazů poměřujeme hodnotu položky v běžném období oproti hodnotě položky v období minulém. Pokud odečteme jedničku a vynásobíme stem, potom máme k dispozici procentuální růsty či poklesy.

Smysl je však má interpretovat pouze u položek významných z vertikální analýzy, neboť se metodicky může stát, že nám vyjde zásadní změna v horizontální analýze u naprosto marginální položky. Například příjmy příštích období v roce 20X2 činí 10 000 Kč, v roce 20X1 činily 2 000 Kč, tzn. 400% nárůst, ale bilanční suma je třeba 78 000 000 Kč.

To, co si každý spojuje s finanční analýzou, je tzv. analýza na bázi poměrových ukazatelů, kdy při analýze rentability zkoumáme ziskovost, při analýze likvidity schopnost oběžných aktiv být transformovány na peníze, u ukazatelů aktivity zejména dobu obratu položek čistého pracovního kapitálu a při analýze zadluženosti nastínit dluhové zatížení firmy.

Bez čísel to nejde, ale jen ta zásadní nejsou

K tomu, aby měla provedená finanční analýza vypovídací smysl je třeba disponovat vhodně dlouhou časovou řadou, jako základ se jeví pětiletý časový horizont. Finanční analýza však není jen o číslech z předchozích analýz, které bez urážky zvládne vypočítat „cvičená opice“. Přidaná hodnota finančního analytika je v interpretaci daných ukazatelů. To znamená, ne že určitý ukazatel v letech roste či klesá, ale proč právě roste či proč právě klesá.

Výsledky z finančních analýz ve firmě slouží k finančnímu plánování. V situaci, kdy potřebujete indikativně ocenit svoji firmu, se využívají i pro potřeby oceňování podniku.

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. lektor 1.VOX a.s.

Adman’s Choice: Pokud máte zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti finanční analýzy, navštivte webovou stránku www.vox.cz. Vzdělávací společnost 1. Vox a.s, pravidelně zařazuje semináře, které vede profesor Strouhal, přední lektor společnosti. Hlavní přidaná hodnota těchto tradičních seminářů spočívá v možnosti získat excelovou šablonu pro zpracování účetních dat a provádění finanční analýzy.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here