Výročí povinného ručení je klíčové. Podle zákona si ho totiž musí hlídat každý motorista v šestitýdenním předstihu. Jedině před započetím dané lhůty může své stávající pojišťovně nahlásit změnu pojišťovny. Tedy využít výhodnější nabídky u jiné pojišťovny. 

Současná praxe je taková, že ve většině případů pojišťovny samy upozorní své klienty na blížící se výročí u povinného ručení. A to minimálně zasláním předpisu nového pojistného. Ne vždy to ale platí, proto je jistější si celou věc hlídat osobně. A to už kvůli tomu, aby ji majitel vozidla následně neřešil ve spěchu a pod tlakem. Sjednání podmínek u povinného ručení je totiž obcho jako každý jiný.

Co znamená výročí povinného ručení

Pojištěný tedy může v případě, že mu nový předpis z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, svoji pojistnou smlouvu změnit nebo i vypovědět a přejít k jiné pojišťovně. Šestitýdenní výpovědní doba se netýká pouze povinného ručení, ale v podstatě jakékoli výpovědi pojistné smlouvy. Všechny unijní státy pracují s obdobnou dobou. Tato lhůta mimo jiné slouží k tomu, aby pojišťovny stihly veškeré administrativní úkony spojené s ukončením pojistné smlouvy.

Co je v § 2807

Časově omezená výpovědní lhůta vyplývá z pojistných podmínek a je u povinného ručení stejně jako u jiných typů pojištění daná zákonem. Jedná se o § 2807: „Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později, než je šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.“

Povinnosti platí ale i pro pojišťovny. Navazující ustanovení zákona mluví i o tom, že jakoukoli změnu mající vliv na výši pojistného má pojistitel oznámit minimálně dva měsíce před koncem pojistného období. Klient má pak minimálně dva týdny na to smlouvu případně vypovědět.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here