Voda se stává stále vzácnější komoditou. Tomu odpovídá i návrh novely vodního zákona, který chce zavést do praxe takzvané vodní komise. Ty budou moci v období sucha regulovat odběr vody pro domácnosti i firmy. Návrh novely již schválila Vláda ČR.

Komise navíc budou moci vlastníkovi nepoužívaného vodohospodářského zařízení nařídit jeho zprovoznění. Návrh přesto nepočítá s možností, že by se při stavu nedostatku vody využívalo vody ze soukromých studní pro potřeby obcí a měst. I nadále ale bude platit praxe, kdy v době sucha vodoprávní úřady budou i nadále vydávat svá regulatorní rozhodnutí. Ovšem při vyhlášení vážnějšího stavu nedostatku vody se jejich platnost pozastaví a rozhodnutí bude na nových vodních komisích.

Co budou moci vodní komise

Vodní komise budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod u jednotlivých domácností, ale i firem. Dále budou moci omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise bude mít i další kompetence dotýkajících se vlastníků vodních děl.

Ty budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod u jednotlivých domácností, ale i firem. Dále budou moci omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Komise by měly být řízeny a ustanovovány na úrovni krajů a státu, zřizovat je nebudou moci obce s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správci povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy. Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný. Zákon musí posoudit ještě Parlament ČR.

Voda a problémy

Současný největší problém s nedostatkem vody v období sucha spočívá v nedostatečné retenční schopnosti krajiny zachytit vodu. Na hlavních tocích sice máme přehrady, jejichž prostřednictvím lze zůstatkové průtoky navyšovat, ale i přesto byla minulý rok většina průtoků zhruba o třetinu pod normálem. Hrozí riziko, že veškeré nečistoty vypouštěné do řek budou více koncentrované. I to je jeden z mnoha důsledku sucha a nedostatku vody.

Hlavní problém, proč česká krajina neabsorbuje vodu, je kvalita zemědělské půdy, která bývá často zhutněná, bez organické hmoty, kyslíku a de facto bez života. Pokud by byla zemědělská půda v dobrém stavu, tak je údajně schopna zachytit 8,4 mld. m3 vody. Současný stav však umožňuje zachytit pouze 5,04 mld. m3,.

Problém je ale i na straně odběratelů, kteří si ne vždy uvědomují, že voda je komodita, s níž se neplýtvá. To vyplývá i z praxe, kdy při lokálním problému s nedostatečnou kapacitou dostupného vodního zdroje, distribuční společnosti vozí vodárenské společnosti vodu do vodojemů. To znamená, že lidé často ani problém s vodou nepocítí.

Nedostatek podzemních vod

Mimořádně vážný je problém s podzemními vodami. Jejich hladiny zůstávají hluboko pod dlouhodobým normálem a na polovině území jsou v úrovni mimořádného sucha. Vzhledem k tomu, že pitná voda je přibližně z poloviny pokryta z odběrů podzemní vody, jsou tak nadále ohroženy zdroje pro mnohé obce.

Novela i proto počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad šest tisíc metrů krychlových ročně, v plánu je snížení hranice na jeden tisíc metrů krychlových ročně nebo nad sto metrů krychlových za měsíc, aby měly komise přesnější informace o vodní bilanci dané lokality. Nově by si tito odběratelé museli pořídit vodoměry. Podle důvodové zprávy k novele by náklady neměly přesáhnout 24 milionů korun. Má jít zhruba o osm tisíc odběratelů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here