Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] připravilo nové dotační programy a prodloužilo příjem žádostí v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. Ke stejnému krokům přistoupilo i Ministerstvo zemědělství [MZe]. MZe navíc otevřelo i docela nový program na posílení potravinové soběstačnosti ČR.

MPO dotací nově podpoří výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Nové dotační programy již schválila vláda.

První výzvu s názvem Technologie Covid-19 z OP PIK vyhlásíme v nejkratším možném termínu, a to 14. dubna 2020. O podporu až do výše 20 milionů korun budou moct žádat malí a střední podnikatelé. K dispozici bude celkem minimálně 300 milionů korun,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Upřesnil, že podpora půjde na projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru. A to prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení. Vláda také schválila nový dotační program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19 s předpokládanou alokací ve výši 200 milionů korun. Program má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru. Jako příklad MPO uvedlo produkci plicních ventilátorů či aplikace usnadňující logistiku. Žádosti bude možné podávat v nejbližších týdnech.

„Administrativa spojená s oběma programy má být co nejjednodušší tak, aby bylo možné projekty rychle realizovat,” uvedla v tiskové zprávě mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

Prodloužení příjmu žádostí u výzev v OP PIK

MPO dále podnikatelům, kteří žádají o dotaci z OP PIK, prodloužila lhůty pro podání žádostí. A to o 30 dní u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do letošního 17. března a nepřekračuje termín 30. dubna 2020. Podle MPO v návaznosti na další vývoj může dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu plánováno na květen 2020.

Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení. Nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Prodloužení se netýká lhůt pro formální opravu již podaných a administrovaných žádostí.

Nové dotace pro zemědělce připravilo i MZe

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize i čeští zemědělci a producenti potravin. To také již schválila vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají zvýšit soběstačnost ČR a snížit její závislost na dovozech. Menší část půjde na boj proti kůrovci.

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. V současné krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a potravinářství,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman [za ČSSD].

V praxi to znamená, že vláda odsouhlasila zvýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova [PRV] o 3,3 miliardy korun. Celkem 2,3 miliardy korun půjde na investice do zemědělských podniků. Šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat. Zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na techniku pro boj s kůrovcem.

MZe přidalo miliardu korun PGRLF

O jednu miliardu korun byl posílen také rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu [PGRLF]. Ve stávajících programech PGRLF tak bude i refundovat část úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.

Fond bude v odůvodněných případech akceptovat i odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Bude poskytovat úrokovou podporu i u splátek úvěrů. Ty mohou být na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři. A to při dodržení maximálních lhůt v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat i o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF. A to vždy na základě individuálního posouzení.

Prodloužení termín příjmů Jednotných žádostí

MZe i prodloužilo termín příjmu Jednotných žádostí až do 15. 6. 2020. Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace. Zemědělci z nich  ročně získají více než 30 miliard korun. Podle MZe posunutí termínu žádostí platí u přímých plateb, jako jsou SAPS, greening, platbu pro mladé zemědělce či podporu citlivých sektorů. Ovšem nejenom ony. Jde i plošné platby Programu rozvoje venkova [PRV]. Například podpora ANC, Agroenvironmentálně-klimatická opatření a Ekologické zemědělství. Dále pak o platby na zvířata – podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.

„Příjem žádostí začne podobně jako v předchozím roce v první polovině dubna. Konkrétní datum bude ještě upřesněno a zveřejněno na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu,“ uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

Podle něj se posun termínu do 15. června bude týkat i podávání žádostí o zařazení do pětiletých, resp. dvouletých navazujících závazků pro Agroenvironmentálně – klimatické opatření a opatření Ekologické zemědělství. Dále žádostí o platby na zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická opatření PRV.

Ohrožení čerpání dotací není ohroženo

MZe dále uvedlo, že výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 2019 není ohrožena. Podle něj SZIF loni obdržel od zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpovídá v souhrnu za všechny platby a opatření 159 025 žádostí o dotaci v objemu 32,2 mld. Kč.

„K dnešnímu dni bylo vydáno již 153 925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 30,3 miliardy korun. Z toho bylo zemědělcům proplaceno 129 727 žádostí v celkové výši zhruba 28,1 miliardy korun,“ uzavřel Vojtěch Bílý.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here