Česká národní banka [ČNB] s okamžitou platností uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Zmírněná regulace hypoték se týká úvěrů na pořízení vlastního bydlení. U nových hodnot LTV neplatí pro investiční hypotéky.

  • Limit ukazatele LTV [výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti] se zvyšuje na 90 procent z 80 procent.
  • Úpravy ukazatele LTV se netýkají investičních hypoték.
  • Limity ukazatele DSTI [poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr] se zvyšuje na 50 procent ze 45 procent.
  • Dosavadní limit ukazatele DTI [poměr výše dluhu a čist. příjmu žadatele o úvěr] se ruší.

„V minulosti jsme reagovali na uvolněné úvěrové standardy a nadměrně optimistická očekávání zpřísněním hypotečních ukazatelů. Teď, kdy je ekonomika zasažená pandemií koronaviru, se ale mohou stát takto nastavené úvěrové standardy nadměrně přísnými. Proto jsme učinili naše rozhodnutí,” uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Regulace hypoték: Změny u loan-to-value [LTV]

Limit pro nové hypoteční úvěry se v případě LTV ČNB zmírnila na 90 procent z dosavadních 80 procent. Dosavadní možnost poskytovat maximálně 15 % celkového objemu hypoték s LTV mezi 80 a 90 procenty se tak ruší. Uvedené úpravy ukazatele LTV se netýkají takzvaných investičních hypoték. LTV [loan-to-value] určuje poměr výše zadlužení klienta vůči hodnotě zastavované rezidenční nemovitostí.

ČNB dále uvedla, že banky a stavební spořitelny mohou i v této věci uplatnit až 5% výjimku. A to pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV.

„Poskytovatelé by měli retailové úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí v rámci 5% přípustného překročení hodnoty 90 % ukazatele LTV poskytovat pouze v odůvodněných případech. To znamená, když je na základě obezřetného posouzení rizikových charakteristik klienta shledána a dokumentována vysoká pravděpodobnost splacení takového úvěru,” uvedla banka.

Dodala, že banky a stavební spořitelny by měly přistupovat ke stanovení hodnoty zajištění pro účely výpočtu ukazatele LTV konzervativně. Tedy brát v úvahu riziko případného nadhodnocení cen nemovitostí.

Změny u debt service-to-income [DSTI]

Doporučený limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu, banka zvýšila na 50 procent z dosavadních 45 procent.

Z hlediska bank a stavebních spořitelen ČNB považuje za přípustné překročit hodnotu 50 procent u úvěrů poskytnutých v běžném kalendářním čtvrtletí představujících nejvýše 5 procent referenčního objemu retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Anebo referenčního objemu spotřebitelských úvěrů nezajištěných rezidenční nemovitostí.

Změny debt-to-income [DTI]

ČNB dále rozhodla ze svých doporučení vůči bankám vypustit povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce mají tento ukazatel nadále pouze sledovat, neměl by být ale podmínkou pro poskytnutí či neposkytnutí hypotéky. DTI [debt-to-income] určuje poměr výše celkového zadlužení žadatele vůči jeho příjmu.

Další doporučení ČNB

ČNB dále uvedla, že délka splatnosti retailového úvěru zajištěného rezidenční nemovitostí by neměla přesahovat horizont ekonomické aktivity klienta či životnosti nemovitosti. Zpravidla by neměla přesahovat 30 let.

Splatnost spotřebitelského úvěru nezajištěného rezidenční nemovitostí poskytovaného klientovi, který má sjednán retailový úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí, by neměla přesahovat osm let. Toto ustanovení se nevztahuje na úvěry poskytované dle Zákona o stavebním spoření.

Banky a spořitelny by neměly poskytovat retailové úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí s nestandardním průběhem splácení. To znamená takovým způsobem, který by vedl k přesunu zatížení klienta na pozdější období.

Regulace hypoték: Doporučení u refinancování

Pokud poskytovatelé refinancují retailový úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí a zároveň navyšují zůstatkovou hodnotu jistiny, měli by postupovat jako u poskytování úvěrů nových. To zejména pokud poskytovatelé navyšují zůstatek refinancovaného úvěru. Tedy, když navyšují zůstátek více než o 10 procent, nebo 200 tisíc korun, měli by samostatně posuzovat dodržování všech zásad obezřetného řízení rizik. A to včetně zjištění aktuální hodnoty zastavované nemovitosti.

Pokud poskytovatelé refinancují spotřebitelský úvěr nezajištěný rezidenční nemovitostí klientovi, který má sjednán retailový úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí a zároveň navyšují zůstatkovou hodnotu jistiny o více než 10 procent, měli by posuzovat dodržování ukazatele DSTI. A to dle parametrů regulace hypoték uvedených v Úředním sdělení České národní banky, kde je uvedeno plné doporučení ČNB ve věci aktuálních změn u hypoték.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here