Evropská komise [EK] uvolnila pro Česko podporu ve výši 37 milionů eur [cca 995 mil. Kč] na investice do výroby produktů na potírání šíření nákazy covid-19. Peníze půjdou na podporu malých a středních podniků, které budou vyrábět například zdravotnické vybavení, ochranné obleky či očkovací látky. 

Cílem režimu je zintenzivnit a urychlit výrobu produktů, které s koronavirem přímo souvisejí. Patří mezi ně léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, nemocniční a lékařské vybavení včetně ventilátorů, ochranné oděvy, pomůcky a diagnostické nástroje. Podporu bude možné využít také na nákup zařízení na likvidaci infekčních odpadů.

Český režim podpory ve výši až 37 milionů eur bude motivovat podniky, aby zaměřily svou činnost na výrobu těchto klíčových produktů.,” uvedla výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Podpora byla schválena na základě režimu dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. března 2020 ve znění ze dne 3. dubna 2020. Cílem je rychlejší výroba produktů pro boj s koronavirem, jako jsou léky, zdravotnické vybavení a ochranné oděvy.

I nadále úzce spolupracujeme se všemi členskými státy na hledání řešení pro zvládnutí pandemie v souladu s pravidly EU,“ doplnila Margrethe Vestagerová.

Český režim podpory výroby produktů proti covid-19

Česko v rámci takzvaného dočasného rámce již oznámilo Evropské komisi režim podpory investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Počáteční rozpočet režimu má činit 300 milionů Kč [cca 11 milionů eur]. Tento rozpočet nyní ale může Česko navýšit až na necelou miliardu korun [cca 37 milionů eur].

Veřejná podpora poskytovaná v rámci nyní uvolněných peněz bude mít podobu přímých grantů. Podpora z veřejných zdrojů bude pokrývat 50 procent způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů proti covid-19.

Podpora kryje zejména podíl investičních nákladů nezbytných na výrobu příslušných produktů a náklady na zkušební provoz nových výrobních zařízení. Kromě toho budou projekty v rámci režimu dokončeny ve lhůtě šesti měsíců od data poskytnutí podpory.

Nejde o první podporu z evropských peněz, která v současné situaci směřuje k subjektům v Česku. Z Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK] jsou hrazeny záruky na úvěry v programu Covid II. Z Operačního programu Praha – pól růstu má být financován program Covid Praha.

Nejen podpora produktů, ale i záruky aj.

Takzvaný dočasný rámec státní podpory členským státům umožňuje využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory. To znamená při šíření covid-19 podpořit ekonomiku. Dočasný rámec ve znění ze dne 3. dubna 2020 jmenuje několik druhů podpory.

 • Podpora na výstavbu a modernizaci testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí koronavirové nákazy. Včetně očkovacích látek, ventilátorů a ochranných oděvů, až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory.
 • Přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňové výhody a zálohy. A to ve výši až 100 000 eur pro podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 000 eur pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 000 eur pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích k pokrytí naléhavé potřeby likvidity.
[Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 000 eur na podnik – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika. S výjimkou podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 000 eur, a podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 000 eur.]
 • Státní záruky za úvěry poskytnuté podnikům, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry těm, kteří je potřebují. Státní záruky mohou pokrýt až 90 procent úvěrového rizika. Sloužit mají podnikům na pokrytí jejich bezprostřední provozní a investiční potřeby.
 • Subvencované veřejné úvěry pro podniky se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb.
 • Záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank. Nikoli bank samotných. A dávají pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.
 • Veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země. Aniž by dotyčný stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko.
 • Podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy.
 • Podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory.
 • Cílená podpora ve formě odkladu plateb daní anebo příspěvků na sociální zabezpečení. A to v odvětvích, regionech či druzích firem nejvíce zasažených pandemií.
 • Cílená podpora v podobě mzdových dotací na zaměstnance určená podnikům působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance.

Podporu lze kombinovat

Dočasný rámec EU umožňuje členským státům vzájemně kombinovat všechna podpůrná opatření. S výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis. A to:

 • Do výše 25 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby.
 • Do 30 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury.
 • Do 200 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících ve všech ostatních odvětvích.

Členské státy se přitom musí zavázat, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných podniků a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám. Podle zástupců EK dočasný rámec doplňuje mnoho dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu koronavirové nákazy v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

EU a ekonomická reakce na covid-19

Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu covid-19, v němž jsou výše uvedené možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně aplikovatelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory [např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích]. Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2020. Před tímto termínem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost není třeba prodloužit. Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala s cílem řešit ekonomické dopady koronavirové pandemie je zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here