Říká se, že zisk v případě podílových fondů je všechno to, co investor nedá fondu na poplatcích. Zjednodušeno řečeně poplatky za podílové fondy jsou klíčové, protože se odečítají od výnosů a přičítají ke ztrátám. Fintag.cz ukazuje, o které poplatky jde. I jak k nimi přistupovat.

U každého investování do podílových fondů je nutné propočítat poplatky za správu investice. Dobré je si i porovnat poplatky u vícero stejně zaměřených fondů. Do porovnání je přitom vhodné přidat i výkonnost stejně zaměřených fondů.

Zatímco v zahraničních renomovaných fondech investor zaplatí za tyto podílové fondy poplatky maximálně do 2 % z vloženého kapitálu, za české podílové fondy poplatky zaplatí i nad 2 % a někdy i více. Má to ale i svůj důvod. Zatímco zahraniční renomovaný fond s dlouholetou tradicí má stovky tisíců a miliony podílníků, český fond jich bude mít o poznání méně. Zahraniční fond při objemu peněz, který spravuje, může nabídnou nižší ceny.

Za podílové fondy poplatky jsou klíčové

V zemích s nepřerušenou tradicí investování do podílových fondů je debata o výši poplatků za investování docela běžná. Tamější veřejnost přitom vyvíjí tlak na to, aby platila za podílové fondy poplatky co nejnižší. Poplatky za fondy by mohly být nižší i v ČR. Pokud si hlavní hráči na trhu běžně účtují za podílové fondy poplatky vysoké, zejména ty manažerské, každý rok dost vydělají, ale investování do podílových fondů jako takovému jen ubírají na atraktivitě.

Neexistuje důvod pro investování do [třeba i zajištěného a grantovaného] do podílových fondů, které si účtují roční poplatky ve výši 2,5 % z celkového kapitálu investora. Ale roční výnos přinesou jen ve výši 3 %. Po odečtení poplatků totiž investorovi zbyde 0,5 %, s nímž se snadno vypořádá inflace.

Celkové roční náklady na fond investor najde ve statutu fondu. Najde je pod zkratkou TER [Total Expense Ratio] anebo Ongoing Charges. V obou případech jde prakticky o to samé. Výši nákladů za správu investice ze strany fondu. Poměr celkových provozních nákladů fondu k průměrné hodnotě investorova kapitálu ve fondu. Rozdíly tu ale přece jen jsou. Například zatímco ukazatel Total Expense Ratio zahrnuje i případný poplatek za výkonnost [Performance Fee], Ongoing Charges ho nezahrnuje.

Transakční náklady

Velice důležitým ukazatelem, který může mít na výši poplatků zásadní vliv, je ukazatel obrátkovosti aktiv [Portfolio Turnover Ratio – PTR]. Tento ukazatel vyjadřuje poměr obchodů s cennými papíry k celkovému majetku fondu, očištěný o objemy obchodů s podílovými listy. PTR investorovi zjednodušeně říká, jak často manažer jeho fondu obchoduje.

Vyšší ukazatel znamená vyšší aktivitu manažera, ale i vyšší transakční náklady. Záporný ukazatel vyjadřuje menší počet transakcí s cennými papíry obsaženými v portfoliu fondu a nižší transakční náklady. Jestliže má fond roční obrat portfolia 20 %, potom manažer drží svou typickou akcii pět let. Jestliže obrat portfolia dosahuje 100 %, potom fond drží svou průměrnou akcii jen jeden rok.

A má to i další háčky. V některých zemích je například povinné platit za každou uskutečněnou transakci takzvané kolkovné – Stamp Duty. A problém je, že ukazatel Ongoing Charges například tento druh poplatků nezahrnuje. A to i přesto, že jsou velmi důležité, protože mohou významně zvýšit nákladovost na fond. Rozklíčovat se přesto dají právě prostřednictvím obratu portfolia fondu, proto se vyplatí zajímat i obrat portfolia fondu.

Modelový příklad

Podílový fond si účtuje manažerský poplatek 2 % a celkové roční náklady [Ongoing Charges] 2,5 %. To není třeba na tuzemském trhu nic výjimečného. Pozdvižení by ovšem mělo vzbudit pokaždé to, když k těmto nákladům jeho manažer svou aktivitou přidá transakční náklady, které Ongoing Charges nezobrazují, ve výši dalšího 1 nebo i více %. A to z majetku investora ve fondu. Náklady na fond tak hned stoupnou na 3,5 % a výše. Což při běžném zhodnocení například ve výši třeba 4 % ročně není pro investora zajímavé, protože po odečtení inflace se dostává do ztráty.

Celkové náklady na investování do podílových fondů se skládají z několika typu poplatků

  1. Manažerský poplatek je nejdůležitějším poplatkem, někdy také poplatek za správu fondu. Vždy je to ale poplatek obhospodařovateli fondu, správci fondu, investiční společnosti, která fond vytvořila, nabídla investorům a fond spravuje. Výše manažerského poplatku by se měla odvíjet podle toho, jak je portfolio fondu poskládáno. Jestli fond „jen“ nakupuje dluhopisy, neměl by si za správu účtovat stejně vysoký poplatek, jako si třeba účtuje akciový fond pro dynamické investory.
  2. Vstupní poplatek platí investor většinou pokaždé, když do fondu vstupuje. Na trhu jsou přitom i fondy, které si účtují za daných okolností i výstupní poplatek. Vstupní poplatek je úhrada vyřízení potřebné administrativy a na trhu v ČR obsahuje i provizi za nákup fondu pro poradce nebo zprostředkovatele.
  3. Custody Fee jsou poplatky za uložení a správu cenných papírů ať už je investor přímo vlastní u depozitáře, anebo jsou na jeho speciálním účtu v majetku investiční společnosti.
  4. Settlement Fee je poplatek za vypořádání obchodů, respektive úhrada poplatků za nákup nebo prodej aktiv na finančních trzích.
  5. Poplatek na povinný audit podílového fondu je dalším z poplatků, které platí investor.
  6. Performance Fee si jako takzvaný poplatek za výkonnost účtují pouze některé podílové fondy, ale jen vždy, když se jim podaří překonat na straně výnosů srovnávací index aktiv, do kterých investují – benchmark.

Poplatky, se kterými musí investor počítat

U investování do podílových fondů se platí dvě skupiny poplatků. Tou první jsou poplatky a provize, tou druhou jsou správní náklady. První skupina obsahuje: správcovský poplatek, custody poplatky, poplatky za uložení a správu cenných papírů. Dále poplatky za služby centrálnímu depozitáři a osobě vedoucí samostatnou evidenci. Další náklady jsou poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. Správní náklady tvoří náklady na zaměstnance, odměny statutárním orgánům, audit, právní a daňové poradenství, outsourcing, reklamu, administrativu, správní a soudní poplatky a ostatní správní náklady.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here