Povinnost podat daňové přiznání za rok 2018 se blíží. Daň z příjmu fyzických osob je 15%. Fintag.cz radí, jak správně zpracovat daňové přiznání, ale i uplatnit daňové úlevy či slevy na dani.

Daňové přiznání z příjmu fyzických osob podává poplatník osobně na finančním úřadu [územním pracovišti]. Poštou nebo elektronicky na webových stránkách Finanční správy formou datové zprávy.

Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Zaměstnancům vyřizuje roční zúčtování daně jejich zaměstnavatel. Jsou však případy, kdy si jej musí zaměstnanec vypracovat a podat sám. Například pokud zaměstnanec vykonává ještě samostatnou výdělečnou činnost – hlavní i vedlejší. Pokud musí odvést solidární daň. Nebo pokud mu plynou příjmy z nájmu, z kapitálového majetku – úroky, podíly na zisku aj.

Daňové přiznání pro fyzické osoby platí pro

 • Příjmy ze závislé činnosti [zaměstnání]
 • Příjmy ze samostatné činnosti [OSVČ]
 • Příjmy z kapitálového majetku [úroky z půjček, podíly na zisku aj]
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy [z prodeje majetku aj.]
 • Příjmem se rovněž rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou

Od vypočteného základu daně [řádek 45, oddíl 2 DAP] může poplatník odečíst tyto nezdanitelné části

 • Bezúplatná plnění [dary]
 • Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb [ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem]
 • Příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
 • Pojistné na soukromé životní pojištění
 • Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci
 • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Jaké má poplatník nároky na daňová zvýhodnění

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Za rok 2018 až v následujících částkách

 • 15 204 Kč ročně na jedno dítě
 • 19 404 Kč ročně na druhé dítě a
 • 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč.

Maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období [kalendářní rok] příjem ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy [2018: 73 200 Kč, 2019: 80 100 Kč].

Samostatnou kapitolou jsou slevy na dani

Je to základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč [2 070 Kč za měsíc]. Na slevu má nárok každý poplatník = plátce daně z příjmu. A sleva na manžela/ku až ve výši 24 840 Kč.

Daňové přiznání 2018: Kdy a kam poslat peníze

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Daň se odvádí:

 • bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
 • v hotovosti na finančním úřadu,
 • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.
Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721. Matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu.

Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 [kód ČNB], tzn. daň z příjmů fyzických osob 721 – matrika/0710. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Konstantní symbol je v případě bezhotovostní úhrady 1148.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here