V letošním čtvrtém čtvrtletí mají stavební firmy vytížené kapacity v průměru na 95 procent. Zakázky mají nasmlouvané v průměru na deset měsíců dopředu. Nemají však lidi. Mnohé z nich proto volí služby stavebních zahraničních dělníků. Jako problém ale vnímají složitou byrokracii.

Téměř dvě třetiny [64 %] českých stavebních firem zaměstnávají zahraniční pracovníky. Ty tvoří v průměru 16 procent všech zaměstnanců. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2019, kterou zpracovala společnost CEEC RESEARCH ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.

 „Stavební trh trpí nedostatkem pracovní síly. Domácí pracovní trh by na to měl reagovat. Jistou dobu samozřejmě trvá, než se zahraniční pracovníci ve stavebnictví zaučí. Na druhou stranu, pokud není mezi Čechy o tuto profesi až takový zájem, je to jedna z cest, jak současnou situaci zlepšit,“ říká předseda představenstva Trigema Building Petr Bělina.

V provedeném výzkumu uvádějí stavební firmy, že u nich téměř polovina [46 %] zahraničních pracovníků zůstává déle než tři roky. Více než dvě pětiny [43 %] zůstávají do tří let a pouze desetina zahraničních pracovníků opouští pozici do uplynutí zkušební doby.

Velké a malé společnosti

Podle průzkumu zaměstnávání zahraničních pracovníků je rozšířenější u velkých stavebních firem. V jejich případě více než čtyři pětiny [81 %] společností zaměstnává zahraniční pracovníky. U menších firem využívá tuto možnost pouze polovina [51 %] dotázaných. Ve velkých společnostech představují zahraniční pracovníci v průměru desetinu [12 %] všech zaměstnanců. U malých společností je to v průměru jedna pětina [21 %].

Zahraniční pracovníky více zaměstnávají inženýrské společnosti než společnosti věnující se pozemnímu stavitelství. Téměř tři čtvrtiny [73 procent] inženýrských společností tuto možnost využívají a zahraniční pracovníci tvoří v průměru 17 procent všech jejich zaměstnanců.  U pozemního stavitelství se jedná o tři pětiny [59 procent] firem, kde zahraniční dělníci tvoří 16 procent všech zaměstnanců.

Výhody zahraničních dělníků

V provedeném průzkumu byli ředitelé stavebních společností dotazováni na výhody zaměstnávání zahraničních pracovníků. Z jejich odpovědí vyplynulo, že ve srovnání s českými pracovníky mají zahraniční dělníci nižší počet dnů pracovní neschopnosti.

Na škále -5 až 5, kde 5 představuje největší výhodu a -5 největší nevýhodu získal tento faktor u ředitelů stavebních společností hodnotu 3,5 bodu. Dále jako přínos vnímají ředitelé u zahraničních dělníků respektování autority nadřízeného pracovníka [3,3 bodu].

Mezi další výhody řadí mzdovou náročnost [2,2 bodu], ochotu učit se novým věcem a výkonnost [shodně 1,9 bodu]. Naopak za negativum považují ředitelé stavebních firem zapojení zahraničních dělníků do kolektivu. Tento faktor hodnotí průměrnou známkou -0,6.

Jak je to s byrokracií

Dvě pětiny [38 %] oslovených stavebních firem uvedlo, že pomáhají zahraničním pracovníkům se získáním pracovního povolení. V tomto procesu hodnotily firmy náročnost jednotlivých kroků. Za nejobtížnější považují získání dokladů prokazující odbornou způsobilost pracovníka [7 bodů z 10, kdy 10 představuje největší obtížnost].

Dále je pro stavební společnosti obtížné získat výpis z rejstříku trestů [5,3 bodu z 10] a pracovní smlouvu [4,6 bodu z 10]. Mezi méně komplikované faktory patří získání biometrických údajů zahraničního pracovníka [3,9 bodu z 10] doklad o zajištění ubytování [3,5 bodu z 10] nebo vyšetření zdravotního stavu [3,4 bodu z 10].

Za nejméně náročný krok považují firmy získání fotokopie cestovního dokladu [2,6 bodu z 10]. Dále firmy uvádějí, že situaci jim komplikuje časový harmonogram jednotlivých kroků a celková časová náročnost tohoto procesu na úřadech. Pro firmy bývá často komplikované jednotlivé termíny skloubit a získat pracovní povolení v rozumné době.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here