Sociální služby jsou služby pobytové, ambulantní a terénní. Hlavní úlohu v jejich typovém i uzemním a dostupném zajištění mají krajské a místní samosprávy. Jaké jsou druhy zařízení sociálních služeb v ČR. Více na Fintag.cz!

Stát určuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, ale není jejich poskytovatelem. Výjimku tvoří pět specializovaných zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Téměř 70 % celkové kapacity zařízení sociálních služeb zajišťují instituce, které jsou zřizovány kraji či obcemi. Ostatní zřizovatelé [nevládní neziskové organizace včetně církevních a soukromé právnické a fyzické osoby] hrají důležitou roli zvláště u některých druhů zařízení sociálních služeb. Jako jsou terapeutické komunity, služby následné péče, zařízení pro krizovou pomoc a domy na půl cesty. To znamená, že nejsou aktivní pro všechny druhy zařízení sociálních služeb.

Fintag.cz uvádí základní pobytové druhy zařízení sociálních služeb dle § 34 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou nejvíce využívané druhy zařízení sociálních služeb. Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. A jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Anebo je mají z důvodu závislosti na návykových látkách. Dále pak osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a další typy demencí. Služba je v tomto zařízení sociálních služeb poskytována za úhradu. Stejně jako domovy pro seniory patří i domovy se zvláštním režimem mezi druhy zařízení sociálních služeb, kterých není v ČR dostatek.

Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Podmínkou je, že situace osob vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. A jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Centra denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. A to ve chvíli, kdy jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Součástí služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Denní stacionáře

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. A to ve chvíli, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Týdenní stacionáře

Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. A to ve chvíli, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. Jejich situace přitom vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26let věku. Často osobám, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči oděti a mládež. Dále pak osobám, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Služba se poskytuje za úhradu.

Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje činnosti poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. To znamená, že přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Obsahuje, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. V nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena dětem ve věku od šesti do 26let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba se poskytuje bez úhrady.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Má jim umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Také vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dále pak sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší. Osobám, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úhradu ve výši stanovené poskytovatelem. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování.

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách. Dále pak osobám s chronickým duševním onemocněním se zájmem o začlenění do běžného života.

Služba obsahuje činnosti poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Služba se poskytuje bez úhrady.

Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými. Součástí sociální poradenství jsou poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí. Dále pak sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. A to v případě, kdy tyto nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba se poskytuje za úhradu.

Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Služba obsahuje činnosti pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále pak poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Také nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Součástí je i podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociální rehabilitace

Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. A to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností pro samostatný život. Služba se poskytuje za úhradu.

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Terénní a ambulantní služba obsahuje činnosti nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Dále pak zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Forma pobytové služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje poskytnutí ubytování a stravy. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. A v neposlední řadě i pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let. Dítě musí být zdravotně postižené či jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dále pak sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Intervenční centra

Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Na základě zákonné povinnosti kontaktují osobu ohroženou. A to nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání ze společného obydlí. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pokud je poskytována formou pobytových služeb, obsahuje poskytnutí ubytování. Dále pak poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je zajištění spolupráce mezi intervenčními centry a poskytovateli jiných sociálních služeb. Dále pak spolupráce mezi Informačním portálem pro orgány sociálně-právní ochrany děti [OSPOD], obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Služby následné péče

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním. Dále pak osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo se podrobují ambulantní léčbě. Dále pak osobám, které abstinují. Služba se poskytuje bez úhrady. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here