Pobytová zařízení poskytující sociální služby ročně stojí miliardy korun. Přesto nestačí. Zejména pak domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem. Podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] loni nebylo uspokojeno 58 tisíc žádostí o pobyt v domově seniorů a 24 tisíc žádostí o pobyt v domově se zvláštním režimem.

Výdaje na domovy pro seniory se každoročně zvyšují, přestože počty lůžek i klientů se příliš nemění a zůstávají na stejné úrovni. Podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] v roce 2018 přesáhly výdaje na domovy pro seniory hodnotu 14,6 miliardy korun.

Výdaje na vybraná zařízení sociálních služeb [v mld.]

Domov seniorů a výdaje na zařízení

[Zdroj: MPSV]

K pravidelnému navyšování výdajů dochází také u domovů se zvláštním režimem. V jejich případě činily loni výdaje na jejich provoz podle ČSÚ 8,6 miliardy korun. Na rozdíl od počtu domovů seniorů u domovů se zvláštním režimem každý rok stoupá jejich počet.

Na domov seniorů přišlo 58 tisíc žádanek

Počet klientů v domovech pro seniory je ve všech krajích až na výjimku, kterou tvoří Jihomoravský kraj, vyšší než v domovech se zvláštním režimem.

Ke konci roku 2018 nebylo v České republice uspokojeno 58 tisíc žádostí o umístění v domově pro seniory. I když je to o 2,4 tisíc žádostí méně než v roce 2017, je zřejmé, že kapacity nestačí.

Podle zástupců ČSÚ je ale důležité si uvědomit, že počet žádostí neodpovídá skutečnému počtu žadatelů. Žadatel si zpravidla podává více žádostí o umístění na různá místa. Zároveň se nemusí jednat o žádosti v rámci jednoho kraje. Podle odborníků i tato skutečnost ale vypovídá o nedostatečných kapacitách míst v domovech seniorů.

Obdobná situace panuje i u domovů se zvláštním režimem. Na konci roku 2018 bylo evidováno přes 24 tisíc neuspokojených žádostí o umístění v domově se zvláštním režimem. V případě žádostí o umístění v domově se zvláštním režimem došlo k meziročnímu nárůstu o 1,9 tisíc žádostí.

Počet klientů a počet neuspokojených žádostí v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem podle krajů v roce 2018domov seniorů a neuspokojené žádosti

[Zdroj: MPSV]

Nejvyšší počet neuspokojených žádostí o umístění v domově pro seniory v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let byl loni evidován ve Středočeském kraji. V případě žádostí o místo v domově se zvláštním režimem šlo o Zlínský kraj.

Nejnižší relativní počet neuspokojených žádostí byl v Karlovarském kraji [umístění v domově pro seniory] a v Královéhradeckém kraji [umístění v domově se zvláštním režimem].

Domovy pro seniory

Podíl klientů pobytových zařízení sociálních služeb s omezením mobility je pochopitelně závislý na druhu a charakteru poskytované služby a věkové struktuře klientů. Nejvíce uživatelů s pohybovým omezením je mezi klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

Podíl uživatelů pobytových zařízení soc. služeb s omezením mobility [rok 2017]

domov seniorů a mobilita[Zdroj: MPSV]

Nejvyšší částky na zařízení sociálních služeb jsou vydávány na domovy pro seniory. Ty jsou i nejčastějším druhem pobytových sociálních služeb. Svou kapacitou představují téměř polovinu jejich lůžkového fondu.

Struktura lůžek vybraných zařízení sociálních služeb dle zřizovatele v roce 2018

[Zdroj: MPSV]

Domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. A jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Domovy se zvláštním režimem poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Anebo z důvodu závislosti na návykových látkách. Dále pak osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a dalším typem demence. Služba se poskytuje za úhradu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here