Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí 2019 přebytku 15,2 miliardy korun. Což odpovídá 1,05 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Ve výsledku to znamená, že míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně klesla o 1,91% bodu na 31,97 procenta HDP.

Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly ve třetím čtvrtletí loňského roku 40,58 procenta HDP, zatímco výdaje 39,53 procenta HDP. Loni tak ve třetím čtvrtletí došlo k meziročnímu poklesu kladného salda.

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Vývoj ve třetím čtvrtletí

Přebytek hospodaření ústředních vládních institucí se ve třetím čtvrtletí meziročně snížil o 5,8 miliardy korun a dosáhl 11,4 miliardy korun. Místní vládní instituce hospodařily se schodkem 1,4 miliardy korun. Ten byl meziročně nižší o 3,9 miliardy korun. Přebytek hospodaření fondů sociálního zabezpečení meziročně klesl o 1,3 miliardy korun na 5,3 miliardy korun.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2017 – 3. čtvrtletí 2019

Období 3.Q 2017 4.Q 2017 1.Q 2018 2.Q 2018 3.Q 2018 4.Q 2018 1.Q 2019 2.Q 2019 3.Q 2019
mld. Kč 33,1 1,3 3,4 43,7 18,5 -7,2 -2,5 27,2 15,2
% HDP 2,57 0,10 0,27 3,28 1,37 -0,51 -0,19 1,92 1,05

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Přebytek nebo deficit vládních institucí je výše čistých půjček [+] nebo výpůjček [-] v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat [+] jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován [-].

Celkové příjmy a výdaje

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 6,6 procenta. Na meziročním růstu příjmů se podílel zejména růst daní z důchodů [+10,8 % na 116,0 mld. Kč]. Dále pak z přijatých sociálních příspěvků [+6,7 % na 219,0 mld. Kč], důchodů z vlastnictví [+14,1 % na 6,4 mld. Kč] a ostatních běžných transferů [+7,1 % na 12,4 mld. Kč].

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 7,5 procenta. K růstu výdajů nejvíce přispěl růst náhrad zaměstnancům [+9,7 % na 140,6 mld. Kč], mezispotřeby [+8,0 % na 83,8 mld. Kč] a naturálních sociálních transferů [+11,4 % na 42,1 mld. Kč].

Co rostlo, co klesalo

Jak již bylo řečeno, míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla z 33,88 % na 31,97 % HDP. Rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o 2,01% bodu. I tak ale nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 5,4 miliardy korun na 1 783,5 miliardy korun a přispěl tak k nárůstu míry zadlužení o 0,10% bodu. Mezičtvrtletně se míra zadlužení snížila o 1,18% bodu. K tomu přispěl rostoucí nominální HDP [0,56% bodu] i klesající dluh [0,62% bodu], který se snížil o 33,8 miliardy korun.

Dluh sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2017 – 3. čtvrtletí 2019

zadlužení vládních institucí b

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční pokles dluhu způsoben snížením objemu přijatých úvěrů [-40,8 mld. Kč]. Naopak hodnota emitovaných dluhových cenných papírů vzrostla o 2,9 procenta. Objem krátkodobých cenných papírů poklesl o 42,5 miliardy korun, zatímco hodnota dlouhodobých cenných papírů vzrostla meziročně o 88,3 miliardy korun. V mezičtvrtletním srovnání došlo k poklesu u všech složek dluhu. Hlavním dluhovým instrumentem zůstávají emitované cenné papíry s podílem 91,8 procenta.

Jak si stojí saldo hospodaření

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v přebytku 4,5 miliardy korun. To odpovídalo 0,32 % HDP. Mezičtvrtletně klesl očištěný přebytek hospodaření o 1,6 miliardy korun. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hosp. vládních institucí, 3. čtvrtletí 2017 – 3. čtvrtletí 2019

zadlužení vládních institucí aZdroj: ČSÚ

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here