Česká národní banka [ČNB] vydala prvního července pamětní stříbrnou dvousetkorunu k připomenutí 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů. Mince ve dvojím vyhotovení jsou již v prodeji a jejich nominální hodnota je 200 korun. Na trhu se nyní prodávají za cca 490 až cca 620 korun.

Pamětní dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Vydává se ve dvojím provedení, v běžném [standard] a špičkovém [proof]. Má průměr 31 mm a hmotnost 13 gramů. V běžné kvalitě s vroubkovanou hranou bude emitováno 5 800 kusů a dalších 11 300 kusů pak ve špičkové kvalitě. Ta se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem, matovaným reliéfem a hladkou hranou s vlysem. Autorem mince je přední český medailér akademický sochař Michal Vitanovský. Mince razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

„Nominální hodnota mince je 200 korun. Tato částka, ale není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH,“ uvedla mluvčí centrální banky Markéta Fišerová s tím, že minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů ČNB.

Obsah čtyř pražských artikulů

Historie říká, že pražské artikuly byly politickým programem umírněného křídla husitů z roku 1420. Zároveň se staly základním zákonem husitského hnutí. V základu pak požadovaly svobodné hlásání slova Božího, přijímání pod obojí, konec světského panování kněží a rovné trestání těžkých hříchů.

Hlásání slova Božího bez lidských příměsků:Nejprve: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno…“ Artikul říká, že nikdo nesmí zasahovat do řádného kázání řádně vysvěceného kněze. Na potulné kazatele a nevysvěcené vykladače se tento odstavec nevztahoval.

Přijímání pod obojím způsobem:Aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama svobodně byla dávána.” Artikul vycházel z Evangelia podle Jana [J 6, 53-54]: Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“

Zákaz světského panování kněží:Mnozí kněžie a mnišie světským právem panují […] aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato […] aby příkladně živi byli a navedeni k stavu Kristovu a apoštolskému.” Artikul byl inspirován Janem Viklefem. Ten hlásal, že pokud církev nedokáže sama sebe přivést ke svému původnímu poslání, musí jí pomoci světští panovníci. To znamená, že zákon světský je nadřazen nad zákony církevními.

Trestání hříchů ve všech stavech:Aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní […] v každém stavu byli stavováni a kaženi.” Artikul vychází z toho, že hlavou církve je Ježíš, nikoliv papež, a jen ten tedy rozhoduje o tom, zda budeme spaseni, či ne. Jedná se o jakýsi základ kalvinovského učení o predestinaci a zastává myšlenku, že před Bohem jsou si všichni rovni. Cílem bylo spravedlivé trestání hříchů.

Podle historiků byly artikuly vyústěním padesátiletého úsilí reformních teoretiků od Viklefa přes Husa až po revoluční kazatele a výsledkem složitých jednání mezi husity. Na čáslavském sněmu v červnu 1421 byly artikuly dodatečně prohlášeny za zemský zákon. Autorem textu je zřejmě Jakoubek ze Stříbra, který ho měl napsat v roce 1419.

Skupina osob u kulatého stolu

Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna skupina osob u kulatého stolu. Při horním okraji mince je umístěn text ČESKÁ REPUBLIKA a při spodním okraji označení nominální hodnoty 200 Kč a značka České mincovny.

Na rubové straně jsou vyobrazeny symboly jednotlivých artikulů [svobodného hlásání slova božího, přijímání z kalicha, konec světského panování kněží a trestání smrtelných hříchů]. Artikuly jsou doplněny kompozicí husitských zbraní. Při horním okraji mince je umístěn text ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY a při spodním okraji se nacházejí letopočty 1420 o 2020. Při pravém okraji mince jsou umístěny iniciály autora mince.

Mince k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů je v pořadí již čtvrtou letošní dvousetkorunou. Následující pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 200 Kč, která vyjde 2. prosince 2020, bude připomínat 150. výročí narození architekta Adolfa Loose. Emisní plán ČNB na léta 2016-2020 počítá pro letošní rok s pěti emisemi stříbrných mincí s nominální hodnotou 200 korun, jednou emisí s nominálem 500 Kč a dvěma emisemi zlatých mincí s nominálem 5 000 korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here