Úřad práce ČR [ÚP ČR] zjednodušil formu žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci [MOP]. Zároveň nabídl novou dávku, která zohledňuje současnou situaci MOP COVID-19. Požádat o ni mohou ti, kteří nezvládají splácet hypotéku, ale třeba i telefon či připojení k internetu.

Dávku MOP COVID-19 může ÚP ČR poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb. Jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či hypotéka. Dávku naopak úřad nemůže poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

„Žádost o dávku musí být odůvodněná,“ říká mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Pro účely hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19 a její výši započítává pouze 50 procent veškerých příjmů žadatele. Na jaře byl postup takový, že se některé příjmy započítávaly v jejich celkové výši, některé z 80 procent [např. důchody] a některé ze 70 procent [příjmy ze závislé činnost]. Nyní jsou veškeré příjmy, bez ohledu na to, o jaký druh příjmu se jedná, započítávány pouze z 50 procent jejich výše.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci mohou úřady poskytnout pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi upřesňuje situace, v nichž je možné dávku čerpat:

  • Osobě s nedostatečnými prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví.
  • Osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci [např. pandemie].
  • Osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.
  • Osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby [pračka].
  • Osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí [např. školní pomůcky].
  • Osobě, které hrozí sociální vyloučení [např. osobě propuštěné z výkonu trestu].

Nárok a výši MOP COVID-19 ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné k žádosti doložit mj. aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny. ÚP ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, pouze k relevantní sumě.

MOP COVID-19 zohledňuje dopady covidu

Žádost o MOP musí dále obsahovat stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité [aktuální] životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby.

„Žadatelé proto nemusí mít obavu výpisy předkládat. I nadále bude MOP COVID-19 poskytována tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí, vysvětluje mluvčí ÚP ČR.

Schválení dávky má své pevné náležitosti. Tiskopis žádosti musí být vždy kompletní a obsahovat všechny povinné přílohy. Vše je možné vyřídit elektronicky. Žádost o MOP COVID-19 a seznam podkladů, které je třeba k žádosti doložit, jsou uvedeny na webových stránkách MPSV. Další praktické informace jsou umístěny na webových stránkách ÚP ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here