Uzavřené nebo zčásti zasažené provozy kvůli podzimní vlně koronaviru, odškodní stát částkou v maximální výši 15 500 korun. Kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie vyplatí jen vybraným subjektům, a to za dobu od 5. října do 4. listopadu. V případě trvání restrikcí se doba čerpání prodlouží.

Kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie mohou ve výši 500 korun za den čerpat osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] a společníci malých s.r.o. To za předpokladu, že zasažená či omezená činnost jejich podnikání byla v posledních čtyřech měsících právě tou převažující. Žádat o kompenzaci mohou za období od 5. října do 4. listopadu 2020, tedy za 31 dní trvání nouzového stavu, nebo jen některých dnů v něm.

Podnikatelům, jimž stát znemožnil činnost, dá 500 Kč denně

Pokud se vládní omezení prodlouží [zatím to vypadá, že ano, pozn. red.], rozšíří se i bonusové období. FinTag.cz shrnuje odpovědi na nejčastější otázky k tématu kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie.

Výše, nárok a doba čerpání podpory

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie koronaviru?

Nárok na něj mají OSVČ a společníci malých eseróček, pokud byl jejich převažující zdroj obživy [podnikání] zasažen mimořádnými nařízeními proti šíření koronaviru. Musí jít vždy o činnost, která byla v podnikání převažující minimálně za poslední čtyři měsíce.

Jaká je výše podzimního kompenzačního bonusu?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, žadatelé mohou načerpat 500 korun za každý den omezení, přičemž bonusové období je prozatím stanoveno od 5. října do 4. listopadu 2020. Podnikatelé a živnostníci mohou žádat o částku nejvýše 15 500 korun [31 dní x 500 korun]. Podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] se doba čerpání prodlouží v závislosti na trvání nouzového stavu a uzavření provozoven.

Mohou o bonus žádat i zčásti zasažené provozy?

Dle MF ČR patří mezi přímo dotčené oblasti pohostinství, kultura, sport, ubytování, maloobchod a služby. O kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie jsou oprávněni žádat i podnikatelé, jejichž činnosti jsou na tyto provozy navázané nejméně z 80 procent. Jde například o dodavatelské a odběratelské vztahy [restaurace a její dodavatel surovin].

Kdy začnou finanční úřady přijímat žádosti o kompenzační bonus?

Zákon upravující kompenzační bonus není plně schválen [čeká ho schválení Senátem ČR a podpis prezidenta, pozn. red.], ihned po nabytí jeho účinnosti zveřejní finanční úřady formulář žádosti, začnou je zpracovávat a vyplácet. Formulář bude téměř totožný s tím jarním, jeho součástí bude také čestné prohlášení.

Příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

Provozovatel restaurace: Má nárok na podporu za celých 31 dní, tedy od začátku nouzového stavu 5.10., protože se na něj vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu.

Číšník v restauraci: Má nárok na podporu za 24 dní od momentu, kdy se zavřely restaurace 12.10. Dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti z 80 %.

Provozovatel fitness, bazénu: Nárok na bonus má za 24 dní od uzavření vnitřních sportovišť, tedy od 12.10.

Provozovatel obchodu, kadeřnice: Nárok na podporu mají za 14 dní od doby, kdy se uzavřely maloobchod a služby, tedy 22.10.

Mohou o bonus žádat i profese jako jsou fitness trenéři, herci a jiní umělci?

Jde o nepřímo zasažené osoby a i ty mohou o kompenzaci požádat. Ovšem vždy jen v případě, že byla jejich činnost zasažena alespoň z 80 procent. Například v důsledku uzavření divadel, vnitřních sportovišť a jiných provozů.

Souběh několika příjmů

Jak je to u zasažených OSVČ, které pobírají zároveň rodičovský příspěvek?

Pokud splní podmínku, že daný obor byl převážným zdrojem obživy v posledních čtyřech měsících a je zasažen vládními restrikcemi, pak mohou o podporu zažádat. Rodičovský příspěvek stejně jako například starobní důchod nehrají v takovém případě roli. Posuzují se většinové příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti a z nájmu.

Mají na kompenzační bonus nárok OSVČ podnikající ve volnočasových aktivitách a opatření na ně dopadla nepřímo? Tedy školitelé, lektoři jógy, jazykoví lektoři?

Kompenzační bonus je přímo navázán na zákaz a omezení podnikání, především v oblasti pohostinství, kultury, sportu a dalších oblastí podle přijímaných vládních opatření. Navazující profese jako lektoři jógy či školitelé mohou žádat o bonus, pokud jsou alespoň z 80 % poškozeni uzavřením vnitřních sportovišť, přednáškových sálů či posiloven, a nemají pro svou činnost dostupnou náhradu.

Mohou o podporu žádat živnostníci zajišťující techniku na koncertech, turnajích?

Ano. I poskytovatelé technického servisu, například zvukaři, osvětlovači mohou žádat o kompenzační bonus. Pokud jde ale o dodavatelskou činnost pro kulturní události s minimálně 80procentních poklesem činnosti.

Mohou žádat i osoby provozující stánek u sportovišť a kulturních zařízeních?

Ano. Stánkoví prodejci jsou příjemci kompenzačního bonusu od 22. října 2020, kdy je zasáhla zpřísněná vládní opatření a museli uzavřít své provozovny. Musí jít vždy o kamenný stánek, který nelze přemístit na jiné místo.

Žádají i studenti živnostníci, jejichž příjmy jsou hlavním zdrojem obživy?

Ano. I studenti, důchodci a matky na rodičovské dovolené mohou podporu načerpat. Přičemž není překážkou souběh se zaměstnáním.

O jakou částku žádají společníci v hotelnictví?

V tuto chvíli jim vzniká nárok na kompenzační bonus za 10 dní. Od chvíle uzavření ubytovacích služeb, tedy 22. října do 4. listopadu 2020. Je třeba myslet i na splnění dalších podmínek jako jsou nejvýše dva společníci, s výjimkou rodinných firem, prokazatelný roční obrat nejméně 180 tisíc Kč. Nebo odhadový roční obrat nejméně 120 tisíc Kč u letos zavedených s.r.o., nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem DPH.

Mohou o podporu žádat i živnostníci v průvodcovském oboru?

Průvodci mohou žádat o podporu tehdy, pokud splní kritéria pro navazující činnosti. Musejí prokázat zmařený dodavatelsko-odběratelský vztah mezi nimi a přímo zasaženou osobou, nebo vztah k uzavřeným prostorám. A dále musí jejich omezená činnost tvořit nejméně 80 % objemu výdělečné činnosti. V praxi jde o průvodce přímo navázané na uzavřená muzea, galerie, výstavy, hrady, zámky. Současně musí prokázat, že služby nemohou nabízet jinde.

Zdanění kompenzačního bonusu

Daní se přiznaný kompenzační bonus?

Ne. Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Proč se vylučuje kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako jsou Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid – Kultura, Covid – Sport a Covid – Cestovní ruch. Tyto programy dle MF ČR neslouží ke kumulování vládní podpory.

Mohou žádat o kompenzační bonus společníci malých s.r.o., když využívají náhradu mezd z programu Antivirus na své zaměstnance?

Platí, že nelze kombinovat programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimka jsou ale právě malá s.r.o., kde je subjektem kompenzačního bonusu společník a subjektem programu Antivirus na zaměstnance právnická osoba, tedy s.r.o.

Je možné současně žádat o Covid – Nájemné na uzavřenou provozovnu a kompenzační bonus pro živnostníka?

Pokud jde o program Covid – Nájemné, kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno. Nyní totiž nedochází ke kumulování vládní pomoci. Zatímco u kompenzačního bonusu je dle současného návrhu nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, výzva k programu Covid – Nájemné je vyhlášena pro období třetího čtvrtletí, tedy za červenec, srpen a září 2020.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den,
    děkuji za fajn článek, mě by ale zajímala ale jedna věc a to ta…jsme malá s.r.o. podnikajíci v gastronomii, která mě dvě provozovny, jak je to v tomto případě s kompenzačním bonusem, bude vyplacen jednou nebo na každou provozovnu?

  2. Dobrý den, děkují moc za informační článek. Mám takovou prozbu, – Máme stánek, s kterým jezdíme na poutě a ruzné akce,jelikož jsem si dala žádost o kompenzační bonus a to, od 5.10:2020 do 4.11.2020.Bylo mě řečeno, že to musím opravit , a to na datum 22.10.2020 do 4,11.2020.Chtěla jsem požádat o vysvětlení. Děkují za kladnou odpověd Sona Rafajová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here