Od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální platba na nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] ze 126 na 147 korun za měsíc. Nová výše je splatná od prvního do posledního dne měsíce, za který se platí. Při nižší platbě pojištění OSVČ zaniká.

Pojistné na nemocenské pojištění je na rozdíl od důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro OSVČ dobrovolné. V případě přihlášení se k němu, z něj pak Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] hradí nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné [na ošetřovné na dítě OSVČ nárok nemají, pozn. red.].

Výpadek příjmu kvůli nemoci dítěte dorovná komerční pojištění

2021: Nemocenské pojištění minimálně za 147 Kč

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 procenta. OSVČ si pak měsíční platbu stanoví sama, vždy však v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. A právě minimální hranice se od ledna 2021 zvyšuje na sedm tisíc korun, čímž musí živnostník přihlášený k nemocenskému pojištění každý měsíc zaplatit místně příslušné správě sociálního zabezpečení alespoň 147 korun [2,1 % z 7 000 korun, pozn. red.]. V opačném případě účast na nemocenském pojištění OSVČ zaniká a nemůže si nárokovat dávky z něj vyplácené.

Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Výjimka je pouze v měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění, kdy se jeho splatnost posouvá až do konce kalendářního měsíce.

Minimální zálohy na sociální pojištění stouply na 2 588 Kč

Vyšší platba nemocenské dávky je přeplatkem

Pokud OSVČ zaplatí vyšší částku na nemocenské pojištění, než si původně stanovila, tak je rozdíl v částce přeplatkem a nepřihlíží se k němu. Stejně tak v případech, kdy živnostník zaplatil pojistné po nejzazší lhůtě splatnosti, nebo včas ale v nižší částce.

Nárok na výplatu dávky z nemocenského pojištění jsou u OSVČ ve srovnání se zaměstnanci podstatně přísnější. Pro přiznání dávky musí živnostník platit nemocenské pojistné minimálně po dobu tří měsíců před vznikem pracovní neschopnosti. Pojistné plnění vyplácí ČSSZ při pracovní neschopnosti delší 14 dnů, takové podmínky platí i pro události jako jsou nařízená karanténa a izolace.

2021: Záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje

Výplata poštovní poukázkou si ČSSZ

I samotné dávky z nemocenského pojištění vyplácí místně příslušná správa sociálního zabezpečení. Peníze mají být žadateli o ně doručeny nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž doklad prokazující nárok na dávku úřadu doručil. OSVČ si může vybrat, jestli si nechá peníze zaslat bezhotovostně na svůj bankovní účet, nebo v hotovosti poštovní poukázkou. V druhém případě však musí počítat s tím, že si ČSSZ za její doručení Českou poštou z vyplácené částky strhne náklady na doručení složenky. Pro představu, základní poukázečné se dnes pohybuje kolem 40 korun, u dávky nad pět tisíc korun vychází ještě dráž.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here