Na platbu daně z nemovitosti zbývá pět dní, pak přijde penále

2131
dane
Foto: Redakce FinTag.cz

Na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 zbývá pět dní. Na účet finančního úřadu musí být vyměřená částka nebo její první splátka připsána nejpozději do úterý 31. května. V opačném případě úřad vyměří penále.

Složenku k zaplacení daně z nemovitých věcí letos do svých poštovních schránek dostalo na 2,8 milionu vlastníků nemovitostí. Ostatní daňoví poplatníci obdrželi údaje k zaplacení od finančnímu úřadu do jimi uvedené emailové schránky. Ti, co mají zřízeny datové schránky, pak výzvu k platbě dostali právě do těchto schránek.

„Stále více lidí se přihlašuje k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a Finanční správa jim tedy posílá všechny potřebné informace do jejich e-mailových schránek,“ uvádí zástupce generálního ředitele Finanční správy ČR [FS ČR] Jan Ronovský.

K takové službě se poplatník přihlásí prostřednictvím webové aplikace. Letos nově údaje pro placení daně poplatníci naleznou také v Online finančním úřadě na portálu MOJE daně v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU → Daň z nemovitých věcí.

Nemovitosti v jednom kraji se pro výpočet daně sčítají

Na složenkách pak finanční úřad stanoví celkovou částkou daň za všechny nemovitosti v jednom kraji. Na dokumentu daňový poplatník najde i předtištěný bankovní účet finančního úřadu, ke kterému daň směřuje, včetně předčíslí a kódu banky. Ty samé údaje dostanou i poplatníci do svých elektronických schránek.

Daň z nemovitosti zvyšuje čím dál více obcí. I tak je nízká

Pokud vyjde daň z nemovitosti do pěti tisíc korun, pak je splatná nejpozději do úterý 31. května 2022, a to v celé částce. V tento den tak musí být částka připsaná na účet daného finančního úřadu. U daní vyšších než pět tisíc korun si mohou poplatníci částku rozložit do dvou splátek. Přičemž první z nich je splatná taktéž nejpozději do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2022.

„Avšak poplatník ji může v termínu do 31. května 2022 zaplatit i najednou,“ dodává FS ČR.

Konstantní symboly
  • 1148– při bezhotovostní platbě převodem z účtu
  • 1149– při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
  • 0001– při hotovostní platbě daňovou složenkou
  • Variabilním symbolem pro úhradu daně z nemovitých věcí je rodné číslo poplatníka u fyzických osob. Právnické osoby uvádějí své identifikační číslo [IČ].

Konečný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. ledna. Pokud se poplatník opozdí s jeho podáním o více než pět pracovních dnů, je předepsána pokuta 0,05 procenta z vyměřené daně, nejvýše však pět procent z vyměřené daně. Pokuta se přitom počítá až šestý pracovní den po uplynutí lhůty. V případě, že by vypočtená pokuta byla menší než 200 korun, úřad ji nepředepíše.

Kdy se podává daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po nabytí nemovitosti nebo vždy v případě jakékoliv změny. Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

V případě, že má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky. Dílčí daňové přiznání poplatník podává pouze v listinné podobě. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Daňové přiznání naopak nepodávají ti, kteří ho odevzdali v předchozích letech a nezměnily se žádné parametry používané pro výpočet daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, taktéž není důvodem pro podání daňového přiznání.

„Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám,” dodává závěrem FS ČR.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here