Antimonopolní úřad nově využije i policejní odposlechy

138
policejni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže [ZOHS] zpřístupnila Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] policejní odposlechy telekomunikačního provozu. Novela ZOHS vstoupila v platnost 29. července.

Poslanecká sněmovna přístup antimonopolního úřadu k policejním odposlechům letos vložila do zákona na návrh hospodářského výboru. Novelu zákona měli poslanci projednat už v roce 2020, což se ale nestalo.

„V rámci pozměňovacích návrhů bylo schváleno rovněž ustanovení, podle kterého ÚOHS bude moci využít jako důkaz záznamy odposlechů pořízených Policií ČR při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži. Úřad bude moci tyto důkazy využít pouze u budoucích případů a jen jako pasivní příjemce policií zajištěného záznamu,“ potvrzuje na svých stránkách ÚOHS.

Novela kromě přístupu ÚOHS k policejním odposlechům zpřesňuje požadavky na fungování ÚOHS i jeho představitelů. Jde zejména o podmínky výkonu funkce předsedy a místopředsedů. Taktéž upravuje ochranu identity oznamovatelů protisoutěžního jednání.

„Podklady a informace poskytnuté oznamovatelem budou do vydání sdělení výhrad vyloučeny z nahlížení do spisu, posléze bude umožněno do nich nahlížet, nicméně v podobě, která nevyzradí identitu oznamovatele,“ upřesňuje ÚOHS.

Nejen policejní odposlechy, ale i změny pokut a kontrol

Novela dále přináší změny v řízení s orgány veřejné správy podle § 19a ZOHS, v nichž zavádí možnost přijetí závazků. Přičemž Úřad by měl mít v těchto věcech také možnost prioritizace. Při místních šetřeních již ÚOHS zákon neukládá povinnost přesné specifikace prostor soutěžitele, v nichž se inspekce uskuteční. Postačí přesná identifikace soutěžitele.

A dále: K informacím ze spisu se ostatní orgány veřejné moci dostanou až po pravomocném ukončení správního řízení. Avšak výjimku získají orgány činné v trestním řízení. Těm ÚOHS informace poskytne již po sdělení výhrad.

Šetření vysokých cen potravin nic nepřineslo. Kde je problém?

Změny se dotýkají i ukládání pokut, například sankcí za nesplnění povinnosti strpět místní šetření, pořádkové i donucovací pokuty. Novela také řeší ručení za zaplacení pokuty u sdružení soutěžitelů a to, za jakých okolností člen sdružení neručí za pokutu.

„V případě úspěšné žádosti o leniency [shovívavost, pozn. red.] nebude možno uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek. Právě leniency program se dočká detailnější úpravy přímo v zákoně, mj. souhrnné žádosti nebo určování pořadí při podávání žádosti. Nově bude moci o leniency požádat i účastník vertikální dohody,“ stojí na stránkách ÚOHS.

Historie novely ZOHS

ÚOHS jakožto gestor předložil návrh novely ZOHS v roce 2020. Cílil zejména na transpozici do českého právního rámce směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech. To proto, aby účinněji prosazovaly pravidla řádného fungování vnitřního trhu, tzv. směrnice ECN+ [směrnice o posílení, pozn. red.].

Návrh zákona v minulém volebním období Poslanecká sněmovna PČR ale neprojednala. ÚOHS proto novelu opětovně zpracoval a návrh předložil mimo Plán legislativních prací na rok 2022 z důvodu uplynutí implementační lhůty výše uvedené směrnice.

Ve Sbírce zákonů byla novela zákona č. 143/2001 Sb. a zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zveřejněna 14.7. 2023. Novelizace obou předpisů nabyla účinnosti 15 dnů po vyhlášení, tedy 29. července 2023. Současně došlo na publikaci související vyhlášky o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here