ČMZRB začala přijímat žádosti o záruky za úvěry z Covid Praha

294
z_Covid_Praha
Foto: Pixabay.com

Českomoravská záruční a rozvojová banka [ČMZRB] dnes od 08:00 začne přijímat žádosti o podporu od pražských živnostníků a malých a středních podniků zasažených covid-19. Pražské subjekty tak mohou žádat o záruky za úvěry od komerčních bank a příspěvek na úroky do jednoho milionu korun z Covid Praha.

Podmínkou pro získání podpory je mít vyřízený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank. Jde téměř o všechny banky zaměřené na podnikatele a malé a střední podniky. Podle statistik je v hlavním městě asi 550 000 podnikatelských subjektů. Z nichž je 350 000 fyzických osob. Podpora z Covid Praha je financována z Operačního programu Praha – pól růstu [OP PPR]. Je určena výhradně k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2020 nebo ke dni, kdy celková požadovaná výše záruk dle podaných žádostí dosáhne 1,5 miliardy korun. Hlavní město Praha uvolnilo do Covid Praha z OP PPR 600 milionů korun. Město mělo původně od Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] slíbeno další peníze, které ale podle primátora Zdeňka Hřiba [Česká pirátská strana] nedostane. Tyto peníze budou v připravovaném vládním podpůrném programu Covid III.

Chystá se Covid III

„Hlavní podpora pro Prahu, především MSP a živnostníky, bude v COVID III, kde MPO potvrdilo podporu ve výši 150 miliard provozních úvěrů. Spuštění očekává na přelomu dubna a května. O parametrech záruky ještě probíhají jednání mezi vládou a komerčními bankami. Oba programy bude administrovat ČMZRB,“ uvedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [AMSP].

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva ČMZRB Jiřího Jiráska bude Covid III robustní program, jenž bude klíčový z hlediska podpory pro všechny podnikatelské subjekty postižené krizí covid-19. Jeho administrace z hlediska žadatele přitom nepůjde již přes ČMZRB, ale pouze přes komerční banky. Což umožňují nová opatření Evropské unie.

Podnikům do 250 zaměstnanců by v jeho rámci mělo být poskytnuto ručení do 90 procent dluhu z poskytnutého úvěru. U větších firem by ručení mělo dosáhnout 80 procent dluhu z poskytnutého úvěru. Program má být stanoven parametricky na provozní úvěry do 50 milionů korun, v případě první skupiny firem bude ručení maximálně 45 milionů korun, u větších firem 40 milionů korun.

Jaké jsou podmínky čerpání z Covid Praha

Covid Praha má stejné podmínky jako vládní Covid II. Podnikatelé budou moci žádat o tříletou záruku za úvěr od 10 do 15 milionů korun. Dále pak o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. ČMZRB bude za půjčky ručit do 80 %. Program se vztahuje na živnostníky a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Covid II nabízí záruku za úvěr a příspěvek na úroky

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení následující podmínky:

 • Žadatel je malým nebo středním podnikatelem podle definice v Příloze I Nařízení Komise [EU] č. 651/2014.
 • Žadatel je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Žadatel je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Žadatel nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení [insolvenční zákon]. Nebylo rozhodnuto o jeho úpadku. Pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna.
 • Žadatel nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla. Popřípadě v zemi sídla své pobočky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. [Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.]
 • Žadatel nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Na majetek žadatele není vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena.
 • Žadatel není v likvidaci.
 • Žadatel nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Žadateli nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Žadatel není podnikem v obtížích.

Na co lze záruku na úvěr čerpat

Úvěr lze použít na úhradu mezd, energií a nájemného. Dále také na vyrovnání dodavatelsko-odběratelských faktur a pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku. I to ale má své podmínky. Takzvané způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2. A musí být uhrazeny nejdříve v den 1. února 2020. V případě pořízení drobného majetku provozního charakteru se musí jednat o majetek příjemce podpory. Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí být doložitelné účetními/daňovými doklady. Jinak nebudou uznány jako způsobilé.

Způsobilým výdajem záruky je částka zaručovaného úvěru vyčerpaná na úhradu provozních výdajů příjemce podpory. Způsobilým výdajem finančního příspěvku jsou úroky zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu [provozní výdaje příjemce podpory] uhrazené příjemcem podpory. Daň z přidané hodnoty [DPH] není součástí způsobilého výdaje záruky a finančního příspěvku, pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým výdajem záruky a finančního příspěvku. Výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru nejsou způsobilé, zejména pokud jsou určeny na splacení dříve poskytnutého úvěru.

Jak je to s čerpáním příspěvku na úroky z Covid Praha

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis. Celková výše vyplaceného finančního příspěvku proto nesmí přesáhnout:

 • 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně.
 • 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč včetně.
 • 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč.

Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout poměrnou výši úroků z části zaručovaného úvěru. A to úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období od uzavření smlouvy o záruce do konce měsíce předcházejícího měsíci, na který připadají tři roky od data uzavření smlouvy o záruce. Finanční příspěvek bude vyplácen k úhradě úroků z bankovního úvěru v termínech stanovených ve smlouvě o záruce. Výše výplat příspěvku nesmí v žádném výplatním období přesáhnout výši úroků zaplacených v daném období příjemcem podpory.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here