Majetek v podílových fondech nabízených v České republice klesl od začátku roku 2020 o 49 miliard korun. Průměrnému českému investorovi klesla hodnota jeho investice za první kvartál roku o 8,9 procenta. Vyplývá to z dat Asociace pro kapitálový trh ČR [AKAT ČR].

Hodnota majetku v zahraničních fondech klesla ke konci března o 23 miliard korun [-11,2 %]. Domácí fondy zaznamenaly pokles o 26 miliard korun [-7,46 %]. Na konci roku 2019 přitom byly ještě všechny podílové fondy v průměrném 8,7% plusu.

„Největší pokles majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 20 miliard korun. Právě u akciových fondů však zároveň vzrostly nové investice do těchto fondů, kdy se investoři snažili využít zlevnění akcií,“ uvádí výkonná ředitelka AKAT ČR Jana Brodani.

Celkové investice ve fondech ke konci března 2020 činily 508 miliard korun. 85 procent objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 procent právnickými osobami.

Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých osm miliard korun. To je výrazně méně než v krizi na přelomu roku 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním,“ dodává předseda AKAT ČR Martin Řezáč.

Podle něj podobně rozumný obrázek poskytuje i podíl odkupů na celkovém majetku pod správou, který nedosáhl ani 1,5 % aktiv z počátku roku.

Jak si stály podílové fondy v letošním prvním kvartále

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy peněžního trhu [+4,77 %], fondy nemovitostní [+3,71%], fondy smíšené [+0,57 %] a fondy dluhopisové [+0,56 %]. Naopak pokles zaznamenaly fondy akciové o 17,14 procenta a fondy strukturované o 10,55 procenta.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna 

Typ fondu

31.3. 2020

31.12. 2019

4Q 2019 / 1Q 2020

F. peněž. trhu 4 741 716 700 4 525 957 600 4,77% 215 759 100
F. dluhopisové 153 295 605 758 152 437 922 523 0,56% 857 683 235
Fondy akciové 95 777 231 334 115 596 028 557 -17,14% -19 818 797 223
Fondy smíšené 192 262 570 131 191 164 840 432 0,57% 1 097 729 699
F. struktur. 21 901 838 351 24 486 107 967 -10,55% -2 584 269 616
F. nemovitostní 39 964 516 087 38 533 469 713 3,71% 1 431 046 375
Fondy fondů 0 30 340 926 906 -100% -30 340 926 906
Celkem
507 943 478 362 557 085 253 698 -8,82% -49 141 775 336

[Zdroj: AKAT]

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy [k 31.3. 2020] 

Typ fondu

 

 

Domácí fondy Zahraniční fondy Celkem
F. peněžního trhu 1 611 944 4 740 104 756 4 741 716 700
F. dluhopisové 108 711 659 980 44 583 945 778 153 295 605 758
Fondy akciové 43 526 797 681 52 250 433 653 95 777 231 334
Fondy smíšené 132 583 501 372 59 679 068 759 192 262 570 131
F. strukturované 691 907 419 21 209 930 932 21 901 838 351
F. nemovitostní 39 567 134 536 397 381 551 39 964 516 087
Celkem 325 082 612 933 182 860 865 429 507 943 478 362

[Zdroj: AKAT]

Jak si stály fondy kvalifikovaných investorů

Objem majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 190 miliard korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o jednu miliardu korun. To je nárůst o 0,59 procenta, ze 189 miliard korun 31.12. 2019 na 190 miliard korun k letošnímu konci března.

Objem zainvestovaných peněz ve fondech kvalifikovaných investorů [k 31.3. 2020]
Společnost
Obhospodařované
Administrované
Celkem
AMISTA investiční společnost 29 709 970 168 26 669 548 204 56 379 518 372
AVANT investiční společnost 31 697 495 837 11 314 897 882 43 012 393 719
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 20 312 967 340 20 312 967 340
QI investiční společnost 3 514 674 382 8 421 512 214 11 936 186 596
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 10 095 141 685 10 095 141 685
REDSIDE investiční společnost, a.s. 8 074 804 859 8 074 804 859
Jet Investment, a.s. 7 245 580 963 7 245 580 963
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR 7 040 197 684 7 040 197 684
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 6 650 779 207 6 650 779 207
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 375 813 253 5 661 679 824 6 037 493 076
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 5 915 233 198 5 915 233 198
Conseq Funds investiční společnost, a.s. 5 738 811 116 5 738 811 116
Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 713 859 042 1 713 859 042
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 31 534 696 31 534 696
Celkem 138 116 863 430 52 067 638 124 190 184 501 554

[Zdroj: AKAT]

Celkový přehled investic ve fondech nabízených v ČR

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl ke konci března výše 1,507 bilionu korun. V letošním prvním čtvrtletí klesl o 58 miliard korun [-3,7 %]. Tedy z 1,565 bilionu korun k 31.12.2019 na 1,507 bilionu Kč k 31.3.2020.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT [k 31.3.2020] 
Finanční skupina Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 332 135
Česká spořitelna, a. s. 267 149
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 254 600
Amundi Czech Republic 191 897
NN Investment Partners C.R., a.s. 111 066
AXA 74 452
Conseq Investment Management, a. s. 63 067
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 39 444
Raiffeisenbank a.s. 31 804
AVANT investiční společnost, a.s. 31 696
AMISTA investiční společnost, a. s. 29 104
Komerční banka, a. s. 17 551
MONETA Money Bank, a.s. 11 927
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 8 743
REDSIDE investiční společnost, a.s. 8 075
WOOD & Company 7 518
Jet Investment, a.s. 7 246
ING Bank N. V., organizační složka 4 533
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 3 548
BH Securities a.s. 2 903
RSJ Securities a.s. 2 349
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 355
IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 147
BNP Paribas Asset Management 1 070
Ostatní 2 525
Celkem 1 506 904

[Zdroj: AKAT]

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patřily ke konci letošního března Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Conseq Investment Management, Amundi Czech Republic, investiční společnost.

Pořadí zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v ČR
Zprostředkovatel Fondové mandáty [Kč]
Česká spořitelna, a. s. 138 429 884 470
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 122 019 019 645
Komerční banka, a. s. 62 312 989 895
Conseq Investment Management, a. s. 38 517 358 566
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 26 052 613 874
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 25 081 664 582
Raiffeisenbank a.s. 24 506 086 325
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 16 066 603 954
NN Investment Partners C.R., a.s. 13 113 743 485
MONETA Money Bank, a.s. 11 927 150 661
AXA Investiční společnost, a. s. 10 108 307 386
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 8 742 620 047
ING Bank N. V., organizační složka 4 528 696 511
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 3 548 201 756
BNP Paribas Asset Management 1 069 760 748
Ostatní 1 918 776 456
Celkem 507 943 478 362

[Zdroj: AKAT]

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla ke konci letošního března na hodnotu 3,050 bilionu korun. To je pokles během letošního prvního čtvrtletí o 35 miliard korun. Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo provedeno celkem 117 649 transakcí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here