Letošní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodloužil o tři měsíce. Formulář k dani musí být odevzdán nejpozději k letošnímu 1. červenci. Avšak pozor, v tento den musí být na účet finančního úřadu připsána i daň. Kdo se zpozdí, zaplatí úrok z prodlení. Ovšem dopočtený již od počátku dubna.

„Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti,” uvádí na svých stránkách Finanční správa ČR [FS ČR].

Dle uvedených informací budou dále plošně prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha, tedy druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude hradit vůbec. Pozor: Prominutím zálohy na daň nedochází k prominutí samotné daně! U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

U některých daní je nutné o odklad platby daně nejprve požádat

DAP podané po 1.7. znamená úroky z prodlení od dubna

Obvykle je posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro daň z příjmů 1. duben. Tento den je zároveň i posledním dnem lhůty pro úhradu vypočtené daně. Pokud poplatník daň z příjmů do 1. dubna na účet místně příslušného finančního úřadu neuhradí, pak mu finanční úřad dopočte úroky z prodlení. V letošním roce ale došlo k mimořádným změnám kvůli epidemiologickým opatřením. U daně z příjmů fyzických osob bylo stanoveno takzvané bezpokutové období, které trvá do 1.7. 2020.

V praxi to znamená, že poplatník daně z příjmů může daňové přiznání odevzdat až o tři měsíce později a úřad ho za to nebude trestat, tedy mu nedopočte úroky za každý den prodlení. V této souvislosti je ale nutné upozornit, že pokud poplatník z jakéhokoliv důvodu daňové přiznání do 1.července 2020 neodevzdá a na účet finančního úřadu nebudou připsány nejpozději v tento den peníze, pak už finanční úřad úroky z prodlení dopočte. A to nikoliv pouze za každý den zpoždění od 2.7., ale za celou dobu prodlení, tedy od počátku dubna. V takovém případě je pak možné už žádat pouze o individuální prominutí podle standardních pravidel.

Více než dvanáct miliard korun na přeplatcích

Dodejme, že daňové přiznání mohou poplatníci podat několika způsoby. V listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Elektronicky musí podání odevzdat všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku. Finanční správa ale letos poplatníky daně žádá o upřednostnění bezkontaktního podání daňového přiznání. A to z důvodu ochrany zdraví jak pracovníků úřadů, tak svého vlastního.

Daň z příjmu: Jaké slevy na dani uplatnit v daňovém příznání

Podle aktuálních informací finanční úřady zpracovaly již více než 881 tisíc žádostí o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. Na účty poplatníků už odeslaly téměř dvanáct miliard korun. V letošním roce zatím podalo daňové přiznání 1 610 666 fyzických osob. Finanční správa má třicetidenní lhůtu na zpracování a odeslání přeplatku. Podle daňového řádu byl prvním dnem vzniku nároku na přeplatek 2. duben a třicetidenní lhůta pro jeho vrácení začala běžet 3. dubna. To znamená, že maximálně do 4. května musela Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz u žádostí podaných do 2. dubna 2020.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here