S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí začali pracovníci finančních úřadů s vyřizováním žádostí o její vrácení. Žádat o vrácení čtyřprocentní daně mají majitelé nemovitostí s vkladem práva do katastru od prosince 2019. Úřad jim peníze vrátí do 30 dnů od podání žádosti.

Účinnost zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vešla v sobotu 26. září 2020. Od tohoto data již nepodávají noví nabyvatelé nemovitostí daňové přiznání a neplatí finančnímu úřadu čtyřprocentní daň z její kupní ceny. Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti má ale zpětnou účinnost. Daňová povinnost se proto nevztahuje i na případy, kdy byl proveden vklad vlastnického práva do katastru od 1. prosince 2019 a kdykoliv poté.

„Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později. A také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020,“ vysvětluje na svých stránkách Finanční správa ČR.

Kupující nemovitostí totiž měli dle zákona povinnost podat k místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nabyté nemovité věci. Daňová přiznání k nemovitostem s vkladem v prosinci 2019 měla být podána právě do 31. března.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká, a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Za připomenutí stojí to, že i přes zrušení daně z nabytí nemovitosti nebyly zrušeny odpočty úroků z úvěrů na bydlení od daňového základu. Změněna byla pouze maximální výše pro jejich odpočet. A to z 300 tisíc na 150 tisíc korun.

Žádost o vrácení uhrazené daně

Pokud majitelé nemovitostí s vkladem práva do katastru kdykoliv od prosince 2019 již daňové přiznání podali a vypočtenou daň uhradili [nebo i její část, pozn. red.], mohou žádat o její vrácení. To vždy u místně příslušného finančního úřadu formou žádosti o vrácení přeplatku na dani. Nezáleží, zda žádost podají elektronicky nebo písemně. Úřady dokonce přijímají žádosti písemnou formou prostého dopisu. Pozor, vždy ale s vlastnoručním podpisem. Přeplatek na dani je povinen finanční úřad žadateli na jeho účet vrátit nejdéle do 30 dnů ode dne podání žádosti o něj. Pokud má žadatel jakýkoliv nedoplatek na dani, pak mu správce daně o dlužnou částku přeplatek automaticky poníží.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti se netýká každého

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nevtahuje na nemovitosti, u kterých byl vklad práva do katastru proveden do konce listopadu 2019. Majitelé těchto nemovitostí měli, a pokud daň neuhradili tak stále mají, povinnost podat daňové přiznání do konce února 2020. Respektive 2. března 2020. A vypočtenou daň finančnímu úřadu vyrovnat. V odůvodněných případech přistupuje správce daně k rozložení částky do několika splátek. A v některých situacích schválí odklad platby na domluvený termín.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here