Českomoravská záruční a rozvojová banka [ČMZRB] začala dnes [1.2.] přijímat žádosti o podporu v programu Záruka Covid sport. Banka nabízí malým a středním podnikatelům ve sportu zasaženým koronavirovou krizí záruky za úvěry spolu s příspěvkem na úhradu úroků u komerční půjčky.

Cílem výzvy ČMZRB je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou pandemií covidu. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy.

Kdo může čerpat podporu ze Záruka Covid sport
 • Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
 • Sportovní a rekreační vzdělávání
 • Provozování sportovních zařízení
 • Činnosti sportovních klubů [pouze pro uzavřené kvůli pandemii]
 • Činnosti fitcenter [pouze pro uzavřené kvůli pandemii]
 • Ostatní sportovní činnosti [pouze pro uzavřené kvůli pandemii]
 • Ostatní zábavní a rekreační činnosti. Platí to pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení.

Záruka Covid sport se poskytuje v programu Expanze-záruky, který je financovaný z fondů ESI v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OPPIK].

Na co využít podporu v programu Záruka Covid sport

Zaručený úvěr mohou podnikatelé využít na náklady na energie, nájemné, zaplacení mezd, pořízení materiálu nebo zásob, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur případně další provozní výdaje, kromě splátek jiných půjček a leasingu.

Jaké záruky nabízí Záruka Covid sport
 • Za provozní úvěr
 • Výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
 • Až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Doba ručení až 3 roky
 • Bez poplatků
 • S finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč

U finančního příspěvku dále platí, že celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout 30 procent a maximálně 150 tisíc korun v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tisíc korun. A dále pak finanční příspěvek nesmí přesáhnout 20 procent a maximálně 200 tisíc korun v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tisíc korun do 1 milionů korun včetně.

Jak podat žádost a souběh podpor

Žádosti ČMZRB přijímá prostřednictvím e-podatelny. Formuláře a pokyny pro podání žádosti jsou k dispozici zde. Součástí žádosti musí být kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění. Seznam spolupracujících komerčních bank je zde.

Na bankovní úvěr podpořený zárukou nesmí příjemce podpory získat jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, podporu z prostředků EU, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty EU, a které není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států. A ani podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise [EU] č. 1407/2013.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here