Loni se vyrobilo v Česku 454 846 tun masa. To je meziročně o 0,9 procenta více.  U hovězího masa loni došlo k propadu o 0,5 procenta na 72 518 tun. U vepřového masa naopak produkce vzrostla o 0,9 procenta na 211 436 tun a u drůbežího na 170 725 tun [+1,6 %]. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Pokles cen zemědělských výrobců jatečných zvířat byl u jatečného skotu [−4,1 %], jatečných prasat [−0,6 %] i jatečných kuřat [−2,0 %]. Od tuzemských producentů bylo nakoupeno 3 108,1 mil. litrů mléka [+3,9 %] za průměrnou cenu 8,56 Kč/l [−3,4 %].

Loni ve 4. čtvrtletí se meziročně zvýšila výroba hovězího masa na 19 355 tun [+0,7 %]. U vepřového masa na 55 213 tun [+2,4 %] a u drůbežího masa na 43 784 tun [+2,9 %]. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly mezičtvrtletně nižší u skotu o 3,2 procenta, u kuřat o 3,8 procenta a u prasat dokonce o 25,0 procenta.

Výroba hovězího masa v ČR v loňském roce

V roce 2020 bylo na jatkách poraženo 234,5 tis. ks skotu [−1,8 %] a bylo vyrobeno 72 518 tun hovězího masa [−0,5 %]. Přestože ve výrobě hovězího masa nedošlo meziročně k velkému rozdílu, stojí za tímto výsledkem nižší stavy býků ve výkrmu během roku. Dále pak snižující se vývoz zvířat k porážce a zvyšující se jejich dovoz společně s vyšší průměrnou porážkovou hmotností v důsledku jarního omezení provozu jatek.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu pokračovaly v roce 2020 v mírném poklesu [−4,1 %]. Vzhledem k předcházejícímu roku byly nejstabilnější ceny býků [−1,7 %]. Nejvíce se změnily ceny telat [−24,8 %]. Ceny jalovic a krav klesly o 5,7 procenta. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 45,38 Kč za kg v živém nebo 82,59 Kč za kg jatečné hmotnosti. Na srovnatelné úrovni byly ceny jatečných býků v roce 2013. Od té doby prošly svým vrcholem v roce 2017.

Podle předběžných výsledků pohybu zboží přes hranice se od prosince 2019 do listopadu 2020 obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat snížil meziročně o 9,5 procenta. Vývoz živého skotu ale stále výrazně převažoval nad dovozem. Loni bylo vyvezeno 218,7 tis. ks [−10,4 %], z toho bylo 65,4 tis. ks [−10,5 %] určeno k porážce a 153,3 tis. ks [−10,4 %] skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Pokračoval růst dovozu jatečných zvířat [6,9 tis. ks, +50,9 %]. Živý skot se dovážel hlavně ze Slovenska [býci k porážce]; vyvážel se především do Rakouska a Německa [také zvířata k porážce]. Výrazně se snížil vývoz zástavového skotu do Turecka. Naopak vzrostl vývoz telat do Španělska.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity hovězí maso se ve sledovaném období meziročně snížil. A to kvůli nižšímu dovozu [37 232 tun; −8,6 %]. Vývoz zůstal na stejné úrovni [12 776 tun; +0,4 %]. Hovězí maso z dovozu bylo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývoz směřoval především na Slovensko, do Nizozemska a do Polska.

Prasata a vepřové maso v roce 2020

V roce 2020 bylo v ČR poraženo 2 280,8 tis. prasat [−0,9 %] a vyrobeno 211 436 tun vepřového masa [+0,9 %]. Meziročně téměř stabilní výsledek za sebou skrývá zvýšení porážkové hmotnosti prasat a mírný pokles vývozu prasat určených k porážce.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2020 průměrně jen o málo nižší než v roce předcházejícím [−0,6 %] a dosáhly průměrné hodnoty 31,64 Kč/kg v živém nebo 41,13 Kč v mase. Během roku však zaznamenaly prudký pokles. Rozdíl mezi nejvyšší cenou v lednu a nejnižší v prosinci byl 14,88 Kč za kg jatečné hmotnosti. Srovnatelně nízká cena jatečných prasat byla naposledy na jaře 2016. Poslední propad cen na jaře 2019 nebyl tak hluboký jako ve 4. čtvrtletí 2020.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata vykázal obrat meziročně nižší o 4,1 procenta. A to v důsledku nižšího dovozu [105,2 tis. ks; −2,1 %] i vývozu [410,9 tis. ks; −4,6 %]. Na obou stranách se snížil počet obchodovaných selat, dovezlo se jich 96,1 tis. [−7,3 %] a vyvezlo 167,7 tis. [−3,0 %]. Poklesl i počet vyvezených jatečných prasat [237,1 tis.; −5,8 %]. Jejich jatečná hmotnost odpovídala desetině roční produkce vepřového masa v ČR. Navýšil se dovoz zvířat k porážce [vykrmených prasat a prasnic], i když jejich počet je nevýznamný. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska. Vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity vepřové maso se mírně snížil. Dovoz poklesl na 267 466 t [−1,2 %] a vývoz se navýšil na 31 025 t [+10,1 %]. Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska a Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

Drůbež a výroba drůbežího masa

V roce 2020 bylo podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 262 774 tun drůbeže. To představuje výrobu 170 725 tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 1,6 procenta.

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2020 mírně nižší než v předcházejícím roce [−2,0 %]. Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 22,72 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž maximální byla v srpnu [23,73 Kč/kg] a minimální v listopadu [21,39 Kč/kg]. Cena jatečných kuřat je dlouhodobě stabilní, od roku 2013 má velice pozvolna klesající trend.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se i s komoditou živá drůbež meziročně obchodovalo méně. Obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat o 6,5 procenta. U dospělé drůbeže dokonce o 14,0 procenta, a to poklesem na straně dovozu i vývozu. Dovoz jednodenních kuřat dosáhl 6,0 mil. ks [−15,4 %] a vývoz 88,7 mil. ks [−5,2 %]. Ještě výrazněji se snížil obchod s kuřaty a slepicemi určenými k porážce. Těch se v živé hmotnosti dovezlo pouhých 634 tun [−58,8 %] a vyvezlo 20 041 tun [−14,1 %]. Což odpovídá měsíční produkci drůbežího masa v ČR. Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Slovensko a Německo. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Ve sledovaném období se prohloubil schodek obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hranice zaznamenal zvýšení na 112 499 tun [+3,0 %] v dovozu a pokles na 15 443 tun [−16,3 %] na straně vývozu. Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska, mírně se zvýšil dovoz z Maďarska. Vývoz směřoval hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Mléko a mléčné výrobky

V roce 2020 se podle statistického šetření MZe nakoupilo přímo od tuzemských producentů 3 108,1 mil. litrů mléka [+3,9 %], z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 614,3 mil. litrů [+4,7 %].

Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly loni průměrné hodnoty 8,56 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q [−3,4 %]. Pohybovaly se od 8,95 Kč/litr [v lednu] do 8,21 Kč/litr [v září].

Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal obrat meziročně vyšší o 5,8 procenta. Stejnou měrou se zvýšil dovoz a vývoz. Dovezeno bylo 278,6 tis. tun mléka a mléčných výrobků, vývoz vyšplhal až na 1 135,2 tis. tun. Za zvýšeným přebytkem obchodu s mlékem stál opět rostoucí vývoz [+56,3 tis. tun], i když jeho dovoz se také navýšil [+11,9 tis. tun]. Schodek obchodu se sýry a tvarohem se meziročně mírně snížil na −42,7 tis. tun, ale snížil se i přebytek obchodu se zakysanými mléčnými výrobky na 21,3 tis. tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here