Natland dostal pokutu za gun jumping v Energu Příbram

947
gun_jumping
Foto: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] uložil skupině Natland pokutu 1 435 000 korun za gun jumping při akvizici Energo Příbram. Proti prvostupňovému rozhodnutí Natland nepodal rozklad a pokutu zaplatí.

Za což dostal slevu na pokutě ve výši 20 procent. A o co šlo? Společnost Natland Group, SE, [Natland] v průběhu roku 2019 začala uskutečňovat transakci, v jejímž rámci navýšila svůj obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným Energo Příbram. Získala tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce ale podléhala povolení ÚOHS.

Avšak skupina Natland již od prosince 2019 aktivně vykonávala kontrolu nad Energo Příbram. Konkrétně na valných hromadách rozhodla o odvolání a jmenování jednatele a odvolání člena dozorčí rady Energo Příbram. Dále přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o změně obsahu společenské smlouvy. Taktéž nepřímo schvalovala účetní uzávěrku nabývané firmy.

Natland Group vyvrací nepravdy v kauze Rezidence Kavčí Hory

Problém byl v tom, že návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů nicméně společnost Natland podala až v listopadu 2020. Tím se dopustila takzvaného gun jumpingu. Toto nezákonné jednání, jak ho kvalifikoval ÚOHS, skupina přiznala. V rámci správního řízení tak přistoupila na takzvané narovnání. Za což jí úřad snížil pokutu o 20 procent.

Za gun jumping hrozí pokuta až 10 procent z obratu

Soutěžitel [ten, kdo soutěží na volném trhu, kde se podnikání vnímá jako soutěž, pozn. red.] nesmí podle zákona o ochraně hospodářské soutěže vykonávat kontrolu nad nabývaným soutěžitelem před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení. A nesmí tak činit ani před nabytí právní mocí rozhodnutí ÚOHS. Za porušení povinnosti hrozí pokuta do výše deseti procent z čistého obratu společnosti.

Do kauzy EMTC vstoupil Natland. Cílí na Bohemia Energy

Předčasná realizace spojení soutěžitelů – gun jumping – je jedním ze základních principů ex ante [před událostí, pozn. red.] kontroly koncentrací, jelikož zaručuje její vymahatelnost. Poznání přesných hranic zákazu je pro spojující se soutěžitele naprosto klíčové. To proto, že jejich chování před povolením spojení je z velké části determinováno jasně definovaným přístupem soutěžních úřadů ke gun jumpingu.

Proč vlastně ÚOHS kontroluje fúze firem

Posuzování spojování soutěžitelů je třetí pilíř ochrany hospodářské soutěže. Fúze firem jsou v hospodářské soutěži běžným jevem. Větší hráči skupují menší s cílem získat na trhu ještě vlivnější postavení. Antimonopolní úřady proto posuzují ty největší fúze, ke kterým na jednotlivých trzích dochází. Tam, kde by v důsledku zamýšleného spojení mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže, strany přijímají závazky. Až poté úřad fúzi povolí. V praxi jen zcela ojediněle navrhované spojení zakáže.

ÚOHS řeší i situace, kdy soutěžitelé, kterým spojení nepovolil, požádají znovu o souhlas s fúzí. Pokud mezitím došlo ke změnám na trhu, mají přitom reálnou šanci se svým návrhem uspět. Smyslem ochrany hospodářské soutěže v oblasti fúzí není totiž mařit podnikatelské plány firem. Smysl spočívá v omezení takového spojení, které by jinak narušilo soutěže na trhu.

Energo Příbram [původně Mincom CZ] vlastní příbramskou teplárnu. S instalovaným výkonem 138 MW tepla a 44 MW elektřiny zásobuje více než deset tisíc domácností teplem rozváděným po 18 kilometrech vlastní rozvodové sítě. Páru dodává do mnoha podniků, včetně příbramské nemocnice.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here