Poslanecká sněmovna včera [27.5.] schválila vládní návrh, který rozšiřuje podporu v progamu Pětadvacítka o kompenzační bonus pro s.r.o. společníky. Jakmile zákon podepíše prezident, začne Finanční správa ČR [FS ČR] přijímat žádosti pro bonusové období od 12. 3. do 8. 6. v maximální výši 44 500 Kč.

Včera schválená novela zákona o kompenzačním bonusu rozšiřuje program Pětadvacítka pro OSVČ o fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným. A splňují podmínky podpory. Podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] je důvodem rozšíření příjemců podpory o společníky skutečnost, že se jejich podnikání příliš neodlišuje od podnikání osob samostatně výdělečně činných.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. bude max. 44 500 Kč

Jak o kompenzační bonus pro s.r.o. zažádat

Ještě předtím, než podepíše návrh zákona prezident republiky [prezident zákon podepsal 28.5.], zahájí FS ČR příjem žádostí podobných nebo téměř totožných jako u Pětadvacítky.

„Výplatu bonusu pro společníky malých s.r.o. může zahájit Finanční správa ke dni účinnosti novely Zákona o kompenzačním bonusu, to znamená v příštím týdnu,” uvedla FS ČR.

Žadatelé společníci vyplní jednoduchý formulář, ve kterém uvedou bankovní účet v české měně. Identifikaci společnosti a žádost odešlou na místně příslušný finanční úřad. K poskytnutí podpory je nutné podepsat čestné prohlášení. Jím žadatel stvrzuje, že v každém kalendářním měsíci, za který je bonus požadován, nastal den, kdy nemohl z důvodu šíření nového koronaviru nebo krizových opatření vykonávat svou činnost nad míru obvyklou. Příkladem takového omezení je dle MF ČR nutnost uzavření či omezení provozovny. Dále pak karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance. Také omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti. Žádost lze na finanční úřad podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Podmínky podpory pro společníky malých s.r.o.

V první řadě musí jít o ekonomicky aktivní společnost s ručením omezeným. To znamená, že musí prokazovat obrat. A to v minimální výši 180 tisíc korun za rok 2019. Anebo lze dosažení takové výše obratu alespoň předpokládat v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být daňovým rezidentem ČR, EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Důležité: Žadatel musí být ke dni 12. března 2020 aktivním společníkem dané firmy.

Podpora vyplývající z upraveného zákona o kompenzacích by měla pomoci především společníkům malých firem s právní formou podnikání s.r.o.. Ne firmě jako takové či pasivnímu investorovi. To znamená, že pokud je žadatel společníkem ve vícero společnostech a naplňuje podmínky programu i v nich, vzniká mu nárok na podporu vždy pouze jednou. Další podmínkou pro čerpání bonusu je, že musí jít o s.r.o. s nejvýše dvěma společníky. O podporu mohou požádat oba. V případě, že jsou ve společnosti více než dva společníci mohou o podporu žádat pouze jsou-li členy jedné rodiny. Žádat mohou pak všichni společníci v přímém příbuzenském vztahu [sourozenec, manžel/manželka, partner podle zákona o registrovaném partnerství].

Kompenzační bonus pro s.r.o. nepodléhá exekuci

Kompenzační bonus pro společníky je podle novely zákona vyloučen z výkonu rozhodnutí a exekuce. To znamená, že banka nesmí tyto finanční prostředky postoupit k těmto účelům. Bankám je touto novelou nově umožněno, aby v takových případech mohly poskytnutý bonus žadateli vyplatit na žádost majitele účtu, tedy společníka. A to bez ohledu na skutečnost, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí či exekuce.

Kdo nemůže o bonus pro s.r.o. požádat

O kompenzační bonus nesmí žádat společník, jenž je zároveň zaměstnancem, a jemuž z pracovního poměru vzniká povinnost účasti na nemocenském pojištění. Pozor, výjimkou jsou zaměstnání vykonávaná v rámci společnosti například na základě příkazní smlouvy jako jednatel nebo pracovní smlouvy. Dále nesmí žadatel v daném období již čerpat příspěvek v některém z dalších podpůrných programů jako je Antivirus [kurzarbeit] nebo z Pětadvacítky jako OSVČ. Z podpory jsou dále vyloučeni společníci ze společností, které byly během bonusového období v úpadku, likvidaci. Anebo jsou nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH.

Podpora vyjde na devět až 15 miliard korun

Podle předběžných odhadů ministerstva by mohlo o kompenzační bonus pro s.r.o. v plné výši 44 500 korun požádat až 200 tisíc společníků. V ČR je zhruba 300 tisíc společností s ručením omezeným. Dopady na veřejné rozpočty by se mohly pohybovat kolem devíti miliard korun. S přihlédnutím k tomu, že o podporu může žádat i druhý společník firmy a další rodinní příslušníci se pak odhady dopadů posunují až k 15 miliardám korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here