Až 3,3 milionů lidí v Česku letos dostalo upozornění na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020. Lhůta pro její zaplacení je sice do 1. června, ale Finanční správa ČR [FS ČR] upozorňuje i na její možnou opožděnou úhradu bez dopočtení úroků až o dva měsíce. Nejde o první platbu daně, kterou lze odložit. 

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí nebo její první splátky sice letos končí v souladu se zákonem až 1. června, ale vzhledem k současné situaci ji lze bez sankce v podobě úroků z prodlení [při současné výši repo sazby stanovené ČNB, pozn. red.] uhradit do 31. července 2020. Má to však podmínku. Platí pro částku či splátku daně, která nepřevýší pět tisíc korun. Ve své zprávě to uvedla FS ČR.

Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Je třeba říci, že poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento vzniklý nedoplatek finančními úřady do konce srpna 2020 nijak vymáhán.

„Poplatníkům, u kterých je první splátka daně vyšší než 5 000 korun, doporučujeme v případě, že se neočekávaně dostali do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,“ uvádí FS ČR.

U žádostí, které daňový poplatník podá do 31. července 2020 již byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května

Pokud daň nepřesáhne částku pět tisíc korun, je obecně splatná celá do 31. května. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V letošním roce připadá poslední den lhůty na 1. června 2020. V případě, že je daň vyšší než pět tisíc korun, pak je splatná ve dvou splátkách. A to do 31. května a do 30. listopadu. Není však problém, když poplatník zaplatí celou daň v termínu do 31. května najednou.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než pět tisíc korun, dostane od finanční správy obálku pouze s jednou složenku. V té budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo ale vlastní nemovitosti v několika krajích nebo platí daň vyšší než pět tisíc korun, dostane od finanční správy složenek více.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku nebo oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, vypočte novou výši daně místně příslušný finanční úřad. A to nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Ten je pro poplatníky v květnu přístupný k nahlédnutí na územních pracovištích finančního úřadu v pracovních dnech. Pokud je něco nejasné, mohou se poplatníci daně obracet na finanční úřad, u kterého je spis veden.

Jak daň nejjednodušeji uhradit

Fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku. Fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své emailové schránky. U poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO proběhne úhrada běžným způsobem. Složenky, případně informace k placení daně z nemovitých věcí, budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května letošního roku.

Za nejlepší způsob úhrady daně z nemovitých věcí považuje finanční správa v současné době bankovní převod. Při platbě na pokladně finančního úřadu, případně na poště, může docházet ke zdržení poplatníků ve frontách. I s tím by měl poplatník počítat a nenechávat úhradu daně na koronavirem ohrožené skupině. To znamená, na starší osobě, chronicky nemocné či osobě s oslabenou imunitou. Platbu daně totiž může provést kdokoliv z rodiny, a to z důvodu zamezení kontaktu rizikových osob s dalšími lidmi. Při platbě stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Údaje pro platbu daně jsou uvedeny ve finanční správou zaslané složence.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here