Finanční správa kádruje žadatele o kompenzace, tvrdí svazy

2283
financni_sprava
Ilustrační foto: Pixabay.com

Finanční správa ČR [FS ČR] při výplatě kompenzačního bonusu podnikatelům zasaženým proticovidovými opatřeními postupuje nezákonně. Tvrdí to Hospodářská komora ČR [HK ČR] spolu s dalšími profesními svazy.

„S velkým znepokojením sledujeme aktuální postup FS ČR při vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022. Z informací od našich členů vyplývá, že FS ČR přistupuje k žádostem o kompenzační bonus velmi restriktivním způsobem. A to ve vztahu k hodnocení podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a postupuje přitom procesně nezákonným způsobem,“ stojí ve společném prohlášení HK ČR, Komory daňových poradců ČR [KDP ČR], Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR [SOCR ČR] a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [AMSP ČR].

Problém je v ověřování nároku na kompenzační bonus

Podle představitelů jmenovaných profesních svazů žadatelé o kompenzační bonus, kteří podle posouzení odpovědných pracovníků FS ČR nebyli přímo a bezprostředně zasaženi krizovými opatřeními, jsou neformální komunikací [mailem, telefonicky] vyzýváni k doložení oprávněnosti nároku. Přitom jim stanoví jen velmi krátkou dobu na reakci.

„Pokud jejich následná reakce nepřesvědčí správce daně o oprávněnosti žádosti nebo žadatelé na tuto neformální komunikaci vůbec nereagují, vydává správce daně formální rozhodnutí o zastavení řízení o podané žádosti jako o podání zjevně právně nepřípustném podle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu,“ uvádějí zástupci profesních svazů.

Obnovený kompenzační bonus získají žadatelé nejdřív v lednu

Podle nich je výše uvedený procesní postup zřejmě ale zcela nezákonný. Podle platné právní úpravy totiž dochází k takzvanému samovyměření kompenzačního bonusu ke dni podání žádosti. A následná korekce ze strany správce daně je možná jen na základě kontrolního postupu, například daňové kontroly.

„To zcela jednoznačně a nesporně potvrzuje mimo jiné i důvodová zpráva k zákonu o kompenzačním bonusu. Výsledkem posouzení Finanční správy potom může být pouze meritorní rozhodnutí ve věci ve formě dodatečného platebního výměru, proti kterému je možno se odvolat,“ uvádějí zástupci svazů.

Je na čase vypnout všechny ty podpory, říká Miroslav Singer

Aktuálně zvoleným postupem FS ČR podle nich porušuje práva žadatelů o kompenzační bonus. Její postup označují za nezákonný z hlediska procesního i hmotného a v rozporu se smyslem a účelem kompenzačního bonusu. Připomínají i to, jak vyplácení bonusu opakovaně deklarovalo Ministerstvo financí ČR [MF ČR] a FS ČR. Ty ho dle svazů představovaly jako rychlou a jednoduchou pomoc podnikatelům zasaženým proticovidovými restrikcemi.

FS ČR napadenou praxi potvrzuje na svých stránkách

Sama FS ČR na prohlášení zástupců profesních svazů nereagovala. Avšak na jejích stránkách v otázkách a odpovědích ke kompenzačnímu bonusu stojí: „Obecně i pro kompenzační bonus 2022 platí, že pokud nemá správce daně pochybnosti o oprávněnosti nároku na kompenzační bonus v širším slova smyslu, tak na základě řádně podané žádosti, která obsahuje všechny náležitosti, kompenzační bonus předepíše a vyplatí. Správce daně přitom posuzuje každou žádost o kompenzační bonus samostatně. A v případě, že z ní nevyplynou skutečnosti vedoucí ke snížení příjmů, má oprávnění ve spolupráci se žadatelem ověřit, zda snížení příjmů způsobila krizová, mimořádná či ochranná opatření.“

Podle FS ČR v rámci tohoto ověřování správce daně nejdříve, nejlépe neformálně, kontaktuje žadatele s žádostí o vyjasnění. Přesněji zjistí, jak se jeho činnosti významně dotkla proticovidová opatření. I to, jak konkrétně kvůli nim poklesly příjmy [tržby]. FS ČR dodává, že smysl neformálního kontaktu s žadatelem spočívá v urychlení průběhu řízení a výplaty bonusu.

„V případě, že na tento způsob poplatník adekvátně nereaguje, případně nereaguje vůbec, je oprávněn správce daně v případě konkrétních pochybností vyzvat poplatníka k odstranění těchto pochybností postupem podle ust. § 89 daňového řádu. V případě, že se žádost ukáže jako nepřípustná či nelze pokračovat v řízení z důvodů, které stanoví zákon (např. tím, že nedovoluje vyplatit kompenzační bonus osobě, která nesplní stanovené podmínky), správce daně řízení zastaví,“ uvádí FS ČR.

Finanční správa nemá, co koho kádrovat, tvrdí svazy

Podle společného stanoviska profesních svazů FS ČR ale nepostupuje správně. Upozorňuje, že podle platného zákona musí žadatel splnit dvě podmínky:

  • Alespoň jedna z podnikatelských činností byla pandemií významně dotčena.

To znamená, že ve srovnávaném období nepřekročila výše příjmů z této činnosti 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Přičemž tento pokles nesmí zjevně způsobit převážně jiné důvody než epidemická opatření

  • Příjmy žadatelů o kompenzační bonus ze všech významně dotčených činností představují převažující část příjmů ve srovnávacím období.

„Žádný další taxativní ani demonstrativní výčet pandemií dotčených profesí či činností platný zákon neobsahuje ani se na něj neodvolává. A přesto se v praxi Finanční správa pokouší žadatele „kádrovat“ podle jednotlivých oborů,“ stojí ve společném prohlášení profesních svazů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here