Devizový trh, rovněž nazývaný Forex patří k vyhledávaným trhům ze strany brokerů. Důvodem jsou zajímavé výnosy, protože podmínkou úspěchu na forexovém trhu jsou časté obchody. A tedy i časté poplatky za jejich realizaci. Zájemci o obchodování na Forexu by tedy měli vědět:

1. Devizový trh Forex, FX trh je mezinárodní trh, který nemá jedno pevné tržní místo

Je to mimoburzovní (OTC) trh. Jeho účastníci na něm obchodují přímo mezi sebou. Na devizový trh Forex mají přístup subjekty, jako jsou banky, investiční společnosti, fondy, ale i drobní investoři/obchodníci. Ti na něj vstupují prostřednictvím brokera a různých elektronických online platforem.

2. Pro devizový trh je typická vysoká likvidita i možnost obchodovat 24 hodin denně

Další vlastnosti forexového trhu jsou obchody, kdy zisk nebo ztráta pochází z rozdílu ceny při obchodování pomocí finanční páky.

3. Devizový trh Forex je spojen s vysokým pákovým efektem

Při něm může obchodník s relativně malou částkou peněz obchodovat s velkými objemy aktiv. To znamená na jedné straně větší výnosnost investice v případě příznivého vývoje kurzů. V případě vývoje kurzů opačným směrem se obdobným způsobem zvyšuje riziko ztráty. Obchodník může přijít o celý svůj původní vklad.

4. Obchody uskutečňované na trhu jsou obchody s deriváty, tj. investičními nástroji

Obchody uskutečňované na forexovém trhu jsou typicky obchody s deriváty. Za obchody s deriváty jsou v případě Forexu považovány spotové obchody s páry aktiv, pokud na sebe navzájem navazují. A aniž by docházelo k fyzickému vypořádání jednotlivých obchodů.

Takové obchody svou povahou odpovídají finančním rozdílovým smlouvám [CFD – Contract For Difference], tedy investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

5. Zprostředkování nebo obstarávání obchodů s investičními nástroji pro širší veřejnost je považováno za poskytování hlavních investičních služeb

Společnost, která chce na území ČR poskytovat hlavní investiční služby, musí mít k takové činnosti povolení České národní banky. Případně orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie. Obchodník s cennými papíry, který má povolení ČNB k poskytování investičních služeb k derivátům, musí splnit a dodržovat příslušná ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu – Markets in Financial Instruments Directive, MiFID.

6. Rozsah dohledu ČNB nad brokery poskytující přístup na forexový trh se liší

Dohled se liší v závislosti na tom, zda se jedná o subjekt s povolením vydaným ČNB nebo orgánem dohledu v jiném členském státě EU. Oprávnění společností k poskytování investičních služeb k derivátům je možné zkontrolovat v registru ČNB.

7. Při ověřování povolení příslušného subjektu je třeba rozlišovat toto povolení

Je třeba rozlišit, zda se jedná o subjekty, které mají povolení poskytovat investiční služby k derivátovým investičním nástrojům, kterými jsou i nástroje obchodované na forexovém trhu, nebo o subjekty, které mají povolení k poskytování investičních služeb, avšak ve vztahu k jiným investičním nástrojům.

8. Pokud investor využije služby společnosti, která povolení nemá, nemůže se na dodržování standardů spoléhat

Investované prostředky nejsou navíc zahrnuty do záručního systému pro investory. Ten, kdo se rozhodne převést peněžní prostředky na účet u subjektu, který nabízí forexové obchodování výhradně prostřednictvím internetové obchodní aplikace a bez povolení ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu EU, musí počítat s tím, že se může stát obětí podvodného jednání. ČNB nemá k zamezení nabídky služeb takových subjektů na území České republiky jiné nástroje, než varování potenciálních investorů před jejich nezákonnou činností.

9. ČNB odhaluje poskytování derivátů neoprávněnými osobami a subjekty

Neoprávněné osoby měly oprávnění kupříkladu jen k výkonu směnárenské činnosti. Neměly stejně jako neoprávněné subjekty dostatečný kapitál a zpravidla ani odborný potenciál potřebný k poskytování investičních služeb k derivátům. Časté jsou i nabídky zprostředkování pronájmu programů pro vysokofrekvenční algoritmické obchodování na forexovém trhu spojené se zprostředkováním otevření obchodního účtu u zahraničního obchodníka s cennými papíry, činěné investičními zprostředkovateli nebo osobami bez povolení ČNB k poskytování investičních služeb.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here