Česká národní banka [ČNB] uvedla, že stále zaznamenává vysoký počet osob, kteří se na ni obracejí kvůli vysokým ztrátám, jež utrpěly při obchodování s takzvanými rozdílovými smlouvami – Contracts for Diferences [CFD]. S nimi se obchoduje zejména na Forexu, mezinárodním měnovém trhu.

Tyto osoby jsou nejčastěji zákazníky společností, které jsou licencovanými zahraničními obchodníky s cennými papíry. Podle ČNB se na trhu ale vyskytují i nabídky poskytovatelů CFD, kteří žádnou licenci nemají a zprostředkování obchodů na Forexu a další činnost vykonávají neoprávněně.

„Poskytovatelé CFD sami sebe označují jako broker, forexový obchodník, CFD broker a podobně. V současné době nemá žádný poskytovatel CFD povolení k poskytování investičních služeb vydané ČNB,“ uvádí centrální banka.

A to za situace, kdy jsou podle ní obchody s CFD nevhodné pro naprostou většinu neprofesionálních zákazníků. Obchodovat na Forexu s CFD by totiž měli jen profesionální nebo velmi zkušení neprofesionální zákazníci, kteří tomuto produktu dostatečně rozumí

„Pro svoji krátkodobost [investice se odehraje v rámci minut nebo hodin, pozn. red.] a ryze spekulativní povahu se nejedná o produkt vhodný pro investování,“ uvádí banka.

Podle ní průzkumy provedené v letech 2015 až 2017 v několika evropských zemích ukázaly, že v průměru 74–89 % retailových zákazníků obchodujících s CFD utrpělo ztráty. [Nově jsou jednotliví poskytovatelé CFD povinni zveřejnit, jak vysoký je tento podíl u jejich zákazníků, pozn. red.]

Česká národní banka varuje před riziky na Forexu

  • CFD jsou vysoce spekulativní a rizikové produkty, které obecně nejsou vhodné pro [dlouhodobé, pozn. red.] investování.
  • Při obchodování s CFD dochází u 74 až 89 procent účtů retailových investorů ke vzniku ztráty. [Uspějí jen vytrvalí obchodníci, kteří automaticky počítají se ztrátami, jež vyrovnávají zisky, pozn. red.]
  • Ztráta zákazníka z obchodu s CFD představuje zisk pro obchodníka s cennými papíry. [Obchodník s cennými papíry, zprostředkovatel obchodu si účtuju poplatek za každý obchodní příkaz, ať už je ztrátový nebo ziskový. I proto obchodníci musejí dávat pozor, aby nebyli nuceni do obchodů ze strany svého brokera „za každou cenu“. A i proto nabídka Forexových obchodů, kde se z podstaty musí obchodovat často patří k nejvýnosnějším v nabídce obchodníků s cennými papíry, pozn. red.]
  • Pravděpodobnost, že obchodováním s CFD dosáhnete zisků, je velmi malá. [Ano, je velice malá, ale znovu, šanci na úspěch tu je, úspěch na Forexu však má svá pravidla, pozn. red.]
  • Smlouva s poskytovatelem CFD a informace o vašich znalostech a zkušenostech nejsou formalita.
  • Licencovaní poskytovatelé CFD mají licenci zahraničních orgánů dohledu, nikoliv ČNB. V případě sporu budete jednat se zahraničními subjekty.

Nestandardizovaný produkt i cena

ČNB dále upozorňuje, že CFD nejsou standardizovaným produktem. Každý poskytovatel CFD má své vlastní individuální podmínky a účtuje i rozdílné náklady. Nákupní a prodejní ceny CFD jsou odvozovány od hodnoty podkladových aktiv. Zdroje cen a kotací podkladových aktiv však zpravidla není možné hodnověrně ověřit.

„Současně zákazníci nemohou zpravidla ověřit, jak je ve vztahu k jednotlivým pokynům zákazníků stanovováno cenové rozpětí [tzv. spready, pozn. red.]. Obchodníci si totiž často vyhrazují právo jejich úpravy s ohledem na aktuální tržní podmínky,“ uvádí ČNB.

Z téhož důvodu je pak podle ní problematické ověřit i objektivitu grafů a nástrojů technické analýzy, na jejichž základě zákazníci pokyny zadávají. V minulosti se dokonce objevily případy, kdy podvodníci klientům simulovali reálné obchodování se smyšlenými cenami.

Další problém podle ČNB je, že v obchodní platformě se rovněž mohou vyskytovat časové prodlevy. A to mezi okamžikem, kdy zákazník podá pokyn k prodeji nebo nákupu CFD, a okamžikem jeho skutečného provedení.

„Pokud se v takovém případě pohne trh v neprospěch zákazníka, nebude pokyn zákazníka realizován za cenu, kterou při jeho podání očekával,“ upozorňuje ČNB.

Dodává, že platformou nabízené ceny a pokyny zákazníků jsou zpracovávány algoritmy, jejichž funkcionalitu rovněž nelze běžnými prostředky ověřit. Zákazník tak nemá možnost si z nezávislých zdrojů ověřit, jestli mu byla poskytnuta spravedlivá cena.

Náklady a pákový efekt

S CFD jsou spojeny také různé druhy nákladů, které mají dopad na skutečně dosažený zisk. Náklady spojené s obchody s CFD vždy zahrnují rozdíl mezi nabízenou cenou pro nákup a prodej [tzv. spread, který zákazník nemá možnost ovlivnit, snad jen výběrem brokera, pozn. red.], úroky [např. úroky za držení otevřené pozice přes noc, tzv. swapy, pozn. red.], poplatky za správu účtu a daně. Výpočet těchto nákladů může být složitý a náklady mohou převýšit hrubé zisky z investice.

Hlavní riziko CFD spočívá v pákovém efektu, který v závislosti na velikosti páky znásobuje zisky nebo ztráty. I když je páka pro CFD nabízené neprofesionálním zákazníkům omezená, neznamená to, že by šlo o produkty bezpečné nebo jednoduché.

„Při obchodování s využitím finanční páky je proto možné, že zákazník přijde o veškeré investované prostředky,“ tvrdí ČNB.

Pákový efekt rovněž ovlivňuje výkonnost investice tím, že zvyšuje dopad transakčních nákladů, protože ty jsou odvozovány z celého objemu transakce, nikoliv pouze ze zákazníkem složené marže.

Co [ne]může ČNB

ČNB vydala dne 25. července 2019 opatření obecné povahy ohledně produktové intervence ve vztahu k rozdílovým smlouvám. Tímto opatřením se obchodníkům s cennými papíry, včetně zahraničních, zakazuje uvádět na trh, distribuovat a prodávat neprofesionálním zákazníkům CFD. Pokud nejsou ze strany poskytovatele CFD splněny všechny podmínky stanovené na ochranu neprofesionálních zákazníků.

ČNB upozorňuje, že se zabývá jednáním subjektů působících na finančním trhu pouze z pohledu plnění zákonných veřejnoprávních povinností, nad jejichž dodržováním vykonává dohled.

„Není však oprávněna zasahovat do řešení individuálních reklamací investorů. Rozhodovat o případné náhradě škody či neplatnosti smluvních ujednání. Ani jiným způsobem zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich zákazníky,“ uvádí ve svém stanovisku ČNB.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here