Kvůli vyhlášení nouzového stavu mohou plátci daně požádat finanční úřad o odložení platby daně nebo jejího rozložení do vícero splátek. Do konce roku si za podané žádosti finanční úřady neúčtují správní poplatek ve výši 400 korun. Avšak žadatel musí uvést důvody odkladu.

Do konce kalendářního roku mohou plátci daně žádat místně příslušný finanční úřad o odklad platby jakékoliv daně, mimořádně bez uhrazení správního poplatku ve výši 400 korun. Od poplatku jsou osvobozeni rovněž žadatelé o daňový splátkový kalendář. V obou případech ale musí finanční správě doložit důvody, kvůli kterým nemohou svou daňovou povinnost řádně a včas splnit.

„Žádost je potřeba pečlivě odůvodnit, přiložit veškeré relevantní podklady. Obsahovat by měla i informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy ČR [FS ČR] Tatjana Richterová.

Jak již bylo zmíněno, žádosti o bezplatný odklad či rozložení splátek se podávají do 31.12. 2020 nejlépe na vzoru FS ČR.

Žádost o odklad daně nebo posečkání její úhrady

Správce daně vyhoví pouze těm žádostem, které budou podány místě příslušnému finančnímu úřadu [nejlépe elektronickou formou]. Vyloučeny nejsou však ani fyzicky podané žádosti přímo na pobočce úřadu. Pro žádosti není vytvořen jednotný formulář. Podmínka pro kladné rozhodnutí o posečkání či rozložení daně na splátky je tvrzení a také doložení důvodů, kvůli kterým není možné daň včas uhradit vůbec, anebo v její plné výši. V žádosti je třeba výslovně uvést, že neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu. Nebo by byla ohrožena výživa sebe samotného a osob na poplatníkovi odkázaných. Akceptovatelným důvodem je i prohlášení, že úhrada daně v řádnou dobu by jednoznačně vedla k zániku podnikání či živnosti.

Podmínka schválení žádosti je doložení důvodů

Pokud byly finanční obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, je možné je finančnímu úřadu doložit jakýmikoliv dostupnými doklady. Jejich prostřednictvím by žadatel měl prokázat například vliv karanténního opatření, nemoci nebo i nutné péče o člena domácnosti.

„Svou žádost pečlivě odůvodněte a přiložte veškeré důkazy, které podporují Vaše tvrzení. Do žádosti nezapomeňte napsat, v jak vysokých splátkách a jakých lhůtách můžete nedoplatek uhradit,“ radí na svých stránkách FS ČR.

Uznatelným dokladem je například i seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek či nejrůznějších akcí. Pozor: Součástí by měla pak býti i s tím související korespondence nebo třeba porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele!

Příklady z praxe fyzických i právnických osob

O odklad platby daně mohou poplatníci žádat i kvůli riziku ztráty bydlení. Jde o situace, kdy by po zaplacení vyměřené daně finančnímu úřadu hrozilo nezaplacení hypoteční splátky. Případně poplatků v domově pro seniory, nájemného z nájemní smlouvy. Dokladem je pak například potvrzení o provedených platbách za předešlé měsíce, výpisy z účtu.

Dalším důvod může být, že by platbou daně byla omezena zdravotní péče a hrazené sociální služby. Jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby. Finančnímu úřadu je ale třeba doložit účtenky, lékařské předpisy, ze kterých je patrné, kolik se platí za tyto služby.

Typickým příkladem pro podnikatele a živnostníky je ztráta významných obchodních zakázek, zaměstnanců nebo omezení stávajícího provozu. Jasným dokladem pro správce daně jsou v takových případech smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání.

Způsoby podání žádosti o odklad daně

Žádost o odklad daně společně s dokumenty dokládající potřebnost odkladu nebo rozložení platby daně se u finančního úřadu podávají fyzicky v listinné formě, ústně do protokolu. Nejlépe však datovou zprávou podepsanou s účinky vlastnoručního podpisu nebo datovou zprávou s ověřenou identitou. Žádosti finanční správa přijímá elektronicky na společném technickém zařízení, takzvaným EPO podání [aplikace Elektronické podání, pozn. red.].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here