Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná 31. května 2021. Finanční správa již začala rozesílat předpisy k její úhradě. Složenku na zaplacení daně dostane do schránky 3,3 milionu vlastníků, některým přijde informace do e-mailové či datové schránky. Přiznání k dani mělo být letos podáno mimořádně do 1. dubna 2021.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je třeba letos zaplatit ve standardním termínu nejpozději k 31. květnu 2021. Nejzazší termín pro úhradu první splátky u vyměřené daňové povinnosti nad pět tisíc korun je taktéž poslední květnový den. Pokud se poplatník dostal do finančních potíží, může ke svému finančnímu úřadu podat žádost o posečkání daně.

Rozhodnutí ministryně financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. 8. 2021. S odložením platby je spojen úrok,“ upozorňuje Finanční správa [FS] na svých webových stránkách.

O jeho prominutí mohou vlastníci nemovitostí taktéž požádat, a to bez správního poplatku nejpozději do 16. srpna. Ovšem žádost o posečkání a prominutí úroku jsou dvě samostatná řízení, proto musí poplatníci podat k úřadu dvě samostatné žádosti.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 a její vyrovnání

Nejpohodlnější způsob platby daně je podle finanční správy prostřednictvím SIPO. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat vždy nejpozději do 15. března na svém finančním úřadě a pro daný rok už mu výměr daně správa doručí tímto způsobem. Ostatní dostanou obálky se složenkou k zaplacení do svých poštovních schránek. Letos správa rozešle na 3,3 milionu obálek. Složenky mají být poplatníkům doručeny do schránek nejpozději do 25. května.

„Všechny důležité údaje, které je možné využít pro platbu daně z nemovitých věcí, včetně QR kódu, jsou uvedeny na složence,“ upřesňuje generální ředitelka FS Tatjana Richterová s tím, že nejvhodnější způsob úhrady daně je bankovní převod.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 mělo být standardně podáno k 1. únoru. Epidemie covidu však finanční správu přiměla k toleranci podání bez pokuty za opožděně podaná přiznání, avšak nejpozději k 1. dubna 2021. Přiznání podaná po tomto termínu už jsou spojena s finanční sankcí.

Opožděná přiznání letos správce daně toleruje do 1. dubna

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v předchozím kalendářním roce nabyli do svého vlastnictví nějakou nemovitost. Bez ohledu na to, zda jde o stavbu, pozemek, bytovou nebo nebytovou jednotku. Přiznání podávají i obdarovaní nemovitou věcí, ale i ti, kteří ji prodali nebo pozbyli jiným způsobem. Veškeré změny vlastnictví u nemovité věci musí oznámit finančnímu úřadu podle místa, ve kterém se nemovitost nachází.

„Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně,“ upozorňuje finanční správa s tím, že předmětem zdanění je i část budovy nebo inženýrské stavby po jejich dokončení. Stejně jako změna výměry parcely, třeba kvůli revizi katastru nemovitostí.

Naopak daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nepodávají vlastníci nemovitostí, u kterých nedošlo v minulém roce k žádné změně. Případná úprava koeficientu, který si každoročně stanoví daná obec nebo změna průměrné ceny pozemku, není důvod pro podání nového daňového přiznání.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here