Byty jsou drahé a je jich málo. Zákony bytovým družstvům ale nepřejí

369
zakony
Foto: Pixabay.com

Špatné zákony ohrožují družstevní bydlení. S jejich současnou podobou vyjadřuje nespokojenost 95 procent družstevníků. Vyplynulo to z odborného semináře, jenž se věnoval bytovým družstvům, a konal se včera [26.3.] v Poslanecké sněmovně. 

Na semináři prezentoval Svaz českých a moravských bytových družstev [SČMBD] analýzu vypracovanou ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz [CETA]. Podle ní hlavní problém bytových družstev vyvstává zejména v momentě, kdy se členové bytového družstva propadnou do dluhů.

„Jedná se o postavení bytových družstev jakožto věřitele v insolvenčních či exekučních řízeních. Problém je i otázka stanovení vypořádacího podílu nebo zániku členství v případě procesu oddlužení člena bytového družstva,” shrnul hlavní problémy Michael Fanta z CETA.

Především postavení bytového družstva jakožto věřitele při vymáhání pohledávek za jeho členy vnímá jako problém většina družstevníků.

Neplatiči členským organizacím dlouhodobě dluží miliony korun. Podíl nedobytných pohledávek, tedy těch, u kterých už se ani nepředpokládá jejich splacení, nadále stoupá. Je to více než 50 procent,“ uvedla Kateřina Horáková z legislativně-právního oddělení SČMBD.

Podle ní to způsobují především zákony, které umožňují oddlužení problematických vlastníků a dlužníků. Ty totiž často vycházejí více vstříc dlužníkům než věřitelům. Potíž pro bytová družstva v praxi vyvstává i u postavení družstva jakožto dlužníka při vyplácení vypořádacího podílu v souvislosti s ukončením členství bez právního nástupce.

Jak je třeba změnit zákony v oblasti družstev

Analýza CETA vychází z dotazníkové šetření, kterého se aktivně zúčastnilo 61 členů SČMBD vlastnících více než 267 tisíc bytů a deset tisíc domů. Obsahuje i návrhy změny legislativy tak, aby se bytová družstva nedostávala do obtížných situací. Mezi hlavní návrhy změn patří:

  • Úprava postavení bytového družstva jakožto věřitele v rámci procesu vymáhání pohledávek vzniklých na straně současných či bývalých členů.

Změna spočívá v přizpůsobení pořadí věřitelů při vypořádání závazku dlužníka nejen vůči družstvu, ale i jinému věřiteli. A to tak, aby přednostní právo mělo bytové družstvo. Důvod podle analýzy spočívá v tom, že družstva svým členům zajišťují jednu ze základních lidských potřeb – bydlení. Autoři analýzy argumentují tím, že za současného stavu finanční ztráty plynoucí z často mizivé návratnosti dlužné částky ohrožují stabilitu celého bytového družstva. Což ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb všem ostatním členům družstva.

  • Úprava mechanismu, jež stanovuje výši vypořádacího podílu v souvislosti s ukončením členství bez právního nástupce.

Podle analýzy je žádoucí legislativně upravit metodiku pro stanovení hodnoty vypořádacího podílu při zohlednění všech závazků a pohledávek za členem družstva. To včetně nákladů souvisejících s ukončením jeho členství a uvolněním bytu. Za stávající situace totiž družstva často musejí vyplatit odchozím členům vypořádací podíl, který mnohonásobně převyšuje účetní hodnotu původního vkladu. Což znovu významně komplikuje hospodaření družstva.

Vystěhování a podpora družstevního bydlení

Analýza CETA přináší i další návrhy na legislativní změny. Jedna z nich se týká vystěhování a vyklizení bytové jednotky v případě ukončení členství v družstvu. To se dnes děje většinou soudní cestou. A to je drahé, byrokraticky náročné, a hlavně to dlouho trvá. Analýza navrhuje, aby pro vystěhování a vyklizení jednotky platily závazné časové limity a celý proces byl jednodušší.

Další požadavek souvisí s přímou a nepřímou podporou veřejného sektoru bytovým družstvům. Podle analýzy nelze k bytovým družstvům přistupovat stejně jako k běžným obchodním společnostem. To proto, že se nezakládají za účelem podnikání a tvorby zisku.

„Vhodnou podporou pro rozvoj bytových družstev jsou například zvýhodněné půjčky na družstevní výstavbu či vznik vhodných úvěrových produktů pro zájemce o členství v družstvu,“ konstatuje analýza.

Podle ní se nabízí zjednodušení administrativního procesu povolování a schvalování stavebních projektů. Možnou podporou mohou být i nabídky městských pozemků za snížené ceny pro projekty družstev či snížení daně z nemovitosti pro družstevní byty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here