V roce 2019 zaplatí více za zdravotní pojištění zaměstnanci i OSVČ

802

Jak se mění v roce 2019 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění? Zásadně. Od ledna za zdravotní pojištění více zaplatí jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], včetně osob bez zdanitelných příjmů. Celkem stát vybera od lidí cca 325 miliard korun.

Jako každý rok se mění výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Ta je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje. Od 1. 1. 2019 se proto minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ zvyšuje na 2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč.

Více zaplatí OSVČ

„Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 korun, případně platí více, ale méně než 2 208 korun,“ říká vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění, pro OSVČ je nadále od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna 2019 do 8. února 2019.

Více zaplatí zaměstnanci

Vzhledem k tomu, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje stanovená minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč, zvyšuje se i minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč.

Zaměstnavatelé odvádějí za své zaměstnance pojistné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pro OBZP je splatnost stejně jako u OSVČ, tedy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí do 8. dne měsíce následujícího,“ doplňuje Oldřich Tichý.

Dohody o pracovní činnosti

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti. Při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné.

Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem.

Více zaplatí i stát

Po roce se opět mění i výše pojistného, které za „své“ pojištěnce platí stát. Od 1. 1. 2019 je tato částka 1 018 Kč místo dosavadních 969 Kč. Stát je plátcem pojistného za více než polovinu všech pojištěnců; například u VZP to bylo v loňském roce 57 %. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Při souběhu kategorie „státní pojištěnec“ se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

[Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit zdravotní pojištění sama v zákonem stanovené výši.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here