Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením se pravděpodobně zvýší o 6 000 korun na 19 200 korun měsíčně. Obdobně se má zvýšit příspěvek na péči o těžce postižené o 4 000 korun na 12 800 až 13 900 korun měsíčně podle věku příjemce.

Navýšení pocítí zhruba 110 tisíc osob. Z toho 25 tisíc lidí plně závislých, kteří potřebují celodenní péči. Vyšší příspěvek by měl přinést lepší péči o potřebné. Například za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130 korun za hodinu. Ze současného příspěvku tak zaplatí zhruba tři a čtvrt hodiny péče denně. Navýšení příspěvku umožní využít více o půldruhé hodiny jejich služeb.

Současná výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I [lehká závislost]
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II [středně těžká závislost]
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III [těžká závislost]
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV [úplná závislost]

Současná výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I [lehká závislost]
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II [středně těžká závislost]
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III [těžká závislost]
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV [úplná závislost]

Kdo má nárok na navýšení příspěvku

Příspěvek na domácí péči pro lidi v nejtěžším čtvrtém stupni postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, by se měl zvýšit od počátku roku 2019. Příspěvek na péči o těžce postižené se má zvýšit od července 2019. [Tento návrh musí ještě odsouhlasit horní komora parlamentu, která původně navrhovala zvýšení příspěvku pouze pro osoby s nejtěžším postižením.]

Příspěvky postiženým ve třetím stupni by se mohly zvýšit na 12 800 korun pro dospělé a na 13 900 korun pro lidi do 18 let. / Zvýšení si ročně vyžádá 4,7 miliardy korun ze státního rozpočtu navíc. Celkové náklady při současné výši příspěvků jsou zhruba 24,3 miliardy korun.

Komu je příspěvek na péči poskytován

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Rozsah pomoci a z toho učená výše příspěvku vyplývá ze stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Z poskytnutého příspěvku na péči si osoby hradí pomoc. Podle jejich samotného rozhodnutí může být osobou pečující

 • osoba blízká
 • asistent sociální péče
 • registrovaný poskytovatel sociálních služeb
 • dětský domov
 • speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

Kdo si může o příspěvek na péči zažádat

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.
Stupeň závislosti [výše odsouhlaseného příspěvku na péči] je posuzován dle schopností zvládat základní životní potřeby. To je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Příspěvek na péči upravuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopisu. Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje podle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Krajská pobočka Úřadu práce [sociální pracovník] provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření. Při něm zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb. Z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby. Popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

[Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here