Povinné ručení: Jak postupovat při dopravní nehodě

1058
povinne_ruceni
Foto: Pixabay.com

Jak postupovat při dopravní nehodě, aby povinné ručení zafungovalo, jak má? A nejenom povinné ručení, ale dopravní nehoda se vypořádala bez problémů a zbytečných zdržení.

Počet osobních vozů v registru vozidel činil na počátku letošního roku cca 5,6 milionu. Průměrné stáří aut na českých silnicích se pohybuje kolem 14,5 let. Pro zemi uprostřed Evropy, kde má statisticky každý druhý [včetně dětí] jeji obyvatel auto, to znamená, že pravděpodobnost dopravní nehody v jakékoli formě je velmi vysoká. A každý z řidičů s ní musí vlastně tak trochu počítat. Ale ani to někdy nestačí, protože viník nehody nemá povinné ručení, anebo se k nehodě nehlásí.

Jak se vyhneme problémům při dopravní nehodě

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a poskytuje ochranu v případě řidičem zaviněné havárie. Pokud řidič svým vozidlem způsobí druhým osobám škodu, pojišťovna proplatí škody pouze do stanoveného limitu.

Minimální limit u každé pojistky v České republice je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a zároveň 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Limity mohou být nastaveny ale i podstatně výše. A i od jejich výše se odvíjí cena povinného ručení. Mít povinné ručení musí každý vlastník motorového vozidla, který chce jezdit po veřejných komunikacích.

Povinné ručení a legislativa

S účinností od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Česká kancelář pojistitelů [ČKP]

ČKP spravuje tzv. garanční fond, z něhož jsou hrazena pojistná plnění v případech kdy

  • Viník dopravní nehody není znám [od nehody ujel].
  • Viník dopravní nehody neměl uzavřeno povinné ručení.

Pro uplatnění nároku na plnění z fondu platí stejná pravidla jako při čerpání u pojišťovny. Poškozený musí prokázat výši škody a také to, kdo škodu způsobil. Například doložením fotografií, výpovědí svědků, záznamu od policie.

U nehod, kdy je viník škody neznámý, tedy od nehody ujel, hradí ČKP z garančního fondu jen škodu způsobenou na zdraví. Hmotné škody pak hradí pouze tehdy, byla-li současně s nimi poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví.

Kdy přivolat Policii ČR

  • Dojde-li na některém vozidle ke škodě vyšší jak 100 000 Kč [včetně přepravovaných věcí ve vozidle].
  • Dojde-li ke zranění osob nebo k usmrcení – vždy volat policii.
  • Pokud při nehodě dojde k jakékoli škodě na majetku třetí osoby [například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, k nárazu do sloupu veřejného osvětlení aj.].
  • Pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou.
  • Vždy, když dojde k poškození pozemní komunikace nebo ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství [dopravní značka, svodidla aj.] nebo když dojde k poškození životního prostředí [únik provozních kapalin].
  • Pokud nejsou účastníci sami schopni obnovit plynulost provozu.

Kdy není nutná přítomnost policie

  • Pokud škoda na vozidle nepřesáhla částku 100 tisíc korun
  • Pokud nedošlo ke zranění osob

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here