Českomoravská záruční a rozvojová banka [ČMZRB] loni poskytla českým podnikům záruky a zvýhodněné úvěry v objemu 16,2 miliardy korun. Celkem ČMZRB podpořila bezmála 6 200 podnikatelských projektů. Nejvíce v její historii.

Dodejme, že Českomoravská záruční rozvojová banka má hrát do budoucna klíčovou roli při naplnění cílů nově budovaného Národního rozvojového fondu.

Celková loňská hodnota ČMZRB podpořených projektů [spolu s úvěry a zárukami komerčních bank] činila 26 miliard korun. Oproti roku 2018 vzrostla podpora ze strany ČMZRB o 30 procent.

„Úkolem naší banky je působit proticyklicky. To znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. […] Pokud tedy tuzemské podniky mají možnost pro svůj růst využít zvýhodněné financování a usnadnit tak cestu svého rozvoje, tak ho využijí,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek [uprostřed na fotografii, pozn. red.].

Zároveň dodal, že banka loni rozšířila nabídku své podpory o nové programy, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky. Drtivou většinu projektů [přes 95 %], které ČMZRB pomohla podnikatelům v roce 2019 profinancovat, realizovaly malé podniky. Tedy firmy s méně než 50 zaměstnanci. Více než polovina byli dokonce drobní podnikatelé, tj. firmy s méně než deseti zaměstnanci. V ostatních případech, vyjma několika energeticky úsporných projektů realizovaných velkými firmami, šlo o středně velké podnikatele, kteří podporu ČMZRB využili především na investice.

Poměr záruk a zvýhodněných úvěrů

Podnikatelé nejčastěji využili zvýhodněné financování k pořízení nové technologie a profinancování zásob. Záruky banky jim pomáhají získat provozní úvěr a vylepší cash flow.

Podle zástupců banky větší část objemu poskytnuté podpory byla podnikatelům poskytnuta ve formě záruk. Těch ČMZRB vystavila přes 5 600 a to v objemu necelých 14 miliard korun. Nejčastěji se zaručila za úvěry od Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank.

Nejžádanějšími záručními produkty byly Záruka 2015 až 2023 a nově také EXPANZE-záruky. Hlavním úkolem těchto programů je usnadnit podnikatelům přístup k bankovním úvěrům a pomoci tak profinancovat jejich projekty jak provozního, tak investičního charakteru.

Menší část objemu podpory pak byla poskytnuta ve formě zvýhodněných úvěrů, nejčastěji se jednalo o bezúročný úvěr z programu Expanze-úvěry. V jeho rámci bylo profinancováno 433 projektů, na něž ČMZRB poskytla 2,2 mld. Kč. Úvěry banka nejčastěji spolufinancovala s Komerční bankou, Českou spořitelnou, ČSOB a ČSOB Leasing.

Zatímco záruky nejčastěji čerpali podnikatelé působící v oblasti obchodu, průmyslu a stavebnictví na realizaci projektů v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, zvýhodněné úvěry, které jsou určeny pouze na investice, využili téměř z poloviny podnikatelé z průmyslu. Byly jimi profinancovány projekty v Jihomoravském, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji.

Záruční i úvěrové produkty banky byly také využity na pořízení nových strojů a zařízení určených k realizaci projektů, které spadají do tzv. zvláštních podporovaných aktivit. Jako je zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, rozvoj vysokorychlostního internetu či efektivní využívání vody v průmyslu. Podporu ale získala i podnikatelská centra a materiálové a energetické využití odpadů.

S pomocí evropských peněz

Většina programů podpory využívá zdroje ze Strukturálních fondů EU, Evropského investičního fondu a částečně také národních zdrojů. V případě programů ČMZRB je jejich řídícím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO].

„Návratná forma podpory, na níž se s ČMZRB zaměřujeme 28 let, v novém programovacím období 2021 – 2027 nabyde na významu. Je to cesta, jak zajistit dlouhodobý přísun prostředků na podporu podnikatelského sektoru,“ uvedl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Upřesňuje, že letos MPO ve spolupráci s ČMZRB plánuje ve větší míře podpořit rodinné firmy. A dále i prostřednictvím dceřiné společnosti ČMZRB investiční malé a střední firmy ve formě kapitálových vstupů.

Podle něj podpora poskytovaná ČMZRB malým a středním podnikatelům naplňuje pilíř Chytré investice v rámci Inovační strategie ČR 2019 – 2030. Jejím cílem je posílit využívání finančních nástrojů k rozvoji a růstu malých a středních podniků v ČR. Posílit inovace v průmyslu a dalších oblastech. Jde o konkrétní formu podpory inovací v ČR, na niž se ČMZRB zaměří i v příštím programovacím období 2021 – 2027.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here