Potvrzení o bezdlužnosti vydá zdravotní pojišťovna jen pokud nemá plátce po provedeném vyúčtování vůči pojišťovně evidované žádné nedoplatky. V opačném případě vydá pouze potvrzení se stavem evidovaných nedoplatků. A to až do doby uhrazení pojistného, penále i pokuty.

Potvrzení o bezdlužnosti na zdravotním pojištění je jednou z podmínek pro schválení hypotečního či vyššího spotřebitelského úvěru. Dále pak k účasti ve veřejné soutěži nebo jej vyžaduje i úřad práce pro poskytnutí dotace na vznik nových pracovních míst. Z čehož vyplývá, že o něj může žádat fyzická osoba, OSVČ i firma jako zaměstnavatel.

Fyzické osoby včetně OSVČ dostanou od zdravotní pojišťovny potvrzení o bezdlužnosti na počkání po předložení občanského průkazu a bez poplatku. To pokud nemají žádné nedoplatky vůči své zdravotní pojišťovně. To si pojišťovny ověřují vyúčtováním pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Právnické osobě ale potvrzení o bezdlužnosti vystaví vždy jen po doručení písemné žádosti a nezáleží, jestli žádala právnická osoba poštou, datovou schránkou nebo emailem. Žádosti zpracuje zdravotní pojišťovna i v zastoupení, ale pouze s notářsky ověřenou plnou mocí.

Potvrzení o bezdlužnosti vydá zdravotní pojišťovna plátcům pojistného, u kterých vyúčtování pojistného a kontrola evidence prokáží nulové zůstatky a žádné nedoplatky. A to nejenom na pojistném, ale i na penále a pokutách. Žadatelé s jakýmikoliv závazky vůči své zdravotní pojišťovně pak mohou dostat pouze potvrzení se stavem evidovaných nedoplatků. To však zřejmě neuspokojí subjekt, který potvrzení o bezdlužnosti vyžaduje.

Potvrzení o bezdlužnosti: Nedoplatky, penále a sankce

Potvrzení o bezdlužnosti není problém získat i v případě evidovaných nedoplatků. Stačí je totiž pojišťovně vyrovnat, nejrychleji přímo na pobočce pojišťovny. A to na hotovostní pokladně [přijímají i platební karty] nebo bankovním převodem. Jakmile jsou peníze na účet zdravotní pojišťovny připsány, pracovník pojišťovny si na žádost plátce pojistného nebo jeho zástupce opět ověří stavy vyúčtováním pojistného. Je-li vše v pořádku, potvrzení o bezdlužnosti vydá bezodkladně.

Dlužné pojistné na zdravotním pojištění musí plátce doplatit vždy, oproti tomu vypočtené penále mohou zdravotní pojišťovny prominout. K tomu je třeba podat žádost o odstranění tvrdosti, neboli žádost o prominutí penále na zdravotním pojištění.

Veřejné zdravotní pojištění je u nás povinné, tedy jej musí platit ze zákona každý. Vzniklé dluhy u pojišťovny, musí být vždy vyrovnány. Zároveň plátci pojistného naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné placeno buď zcela, nebo ve správné výši. Penále činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den.

V roce 2020 se zvyšují odvody na sociální a zdravotní pojištění

Jak žádat o odpuštění penále na zdravotním pojištění

Žádost o odstranění tvrdosti je v podstatě žádost o prominutí penále na zdravotním pojištění. Veškeré žádosti musí plátce podat písemně či osobně ústně u pracovníka zdravotní pojišťovny. Žádost o odpuštění penále může plátce pojistného [zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci] podat ve všech případech, kdy je penále vyměřeno. Totéž se týká pokut či přirážek k pojistnému.

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout a zdravotní pojišťovna penále neodpustí, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále, nebo pokud na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh, či vstoupil do likvidace.

Penále na zdravotním pojištění. Jak zažádat o jeho odpuštění

Takzvaná žádost o odstranění tvrdosti zákona, neboli žádost o prominutí, snížení penále, pokuty, přirážky se podává písemně nebo ústně do protokolu. Je možné ji podat i elektronicky. Formulář má na svých stránkách dostupný každá zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel a OSVČ musí ještě předložit Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here