Penále na zdravotním pojištění. Jak zažádat o jeho odpuštění

8634
penále na zdravotním pojištění

Penále z dluhu na zdravotním pojištění nemusí být problém. Statistiky potvrzují, že zkušenost s nedoplatky na zákonem povinných odvodech na zdravotní pojištění, měl za svůj život nejeden pojištěnec. Mnozí z nich si po jejich úhradě zažádali o odpuštění penále. Jak ale při žádosti o jeho odpuštění postupovat?

Žádost o prominutí nebo snížení penále může plátce pojistného [zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci] podat ve všech případech, kdy je penále vyměřeno. Totéž se týká pokut či přirážek k pojistnému.

„O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout a žádosti nebude vyhověno, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále, nebo pokud na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh, či vstoupil do likvidace,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] na svých webových stránkách.

Takzvaná žádost o odstranění tvrdosti zákona [žádost o prominutí, snížení penále, pokuty, přirážky] se podává písemně, nebo ústně do protokolu. Je možné ji podat i elektronicky. Žadatel může použít formulář Žádost o odstranění tvrdosti a zaměstnavatel a OSVČ musí zároveň předložit Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

K žádosti je nutné doložit důvody vzniku nedoplatků

V žádosti by měl plátce popsat důvody a okolnosti, které problém zapříčinily. „Plátce by měl uvést i všechny argumenty, které hovoří v jeho prospěch. Každá podaná žádost je posuzována individuálně a plátci je po zvážení všech skutečností penále buď prominuto, nebo prominuto částečně, anebo není prominuto. Vydané rozhodnutí v této věci je pak konečné,“ uvádí VZP ČR.

Zdravotní pojišťovny zohledňují zejména vážné zdravotní, sociální a finanční důvody doložené žadatelem. Podstatné pro prominutí, respektive snížení penále je také to, zda jde o ojedinělý či krátkodobý prohřešek plátce s jinak dobrou platební morálkou.

Při rozhodování o odstranění tvrdosti se přihlíží k tomu, proč k nedoplatku došlo. Promíjí se, když bylo třeba omylem posláno pod jiným variabilním symbolem nebo jiné zdravotní pojišťovně. Rovněž se běžně promíjí dědicům, na které přešla povinnost úhrady dluhu za zemřelého plátce ke dni jeho úmrtí.

Kdo o žádosti rozhodne

Na prominutí ani na snížení penále, pokuty či přirážky není právní nárok. Podmínkou je vždy zaplacení dlužné částky. U vyměřeného penále do 20 tisíc korun rozhoduje o odstranění tvrdosti regionální pobočka. Pokud vyměřené penále, pokuta nebo přirážka k pojistnému přesahuje částku 20 tisíc korun, pak rozhoduje Rozhodčí orgán. Žádost k Rozhodčímu orgánu se podávají prostřednictvím regionální pobočky, která zahájila správní řízení, vystavila platební výměr nebo vydala výkaz nedoplatků.

Termíny pro podání žádosti

  • Žádost o odstranění tvrdosti může plátce podat nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému.
  • Žádost o prominutí penále předepsaného výkazem nedoplatků je třeba podat do osmi dnů od jeho doručení. Tato lhůta je v poučení u výkazu nedoplatků vždy uvedena.
  • Žádost o odstranění tvrdosti u penále vyčísleného vyúčtováním může plátce podat kdykoliv. A stejně tak dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here