Do oblasti čisté mobility a bezemisní ekonomiky směřují z evropských i národních fondů nemalé finanční prostředky. Jakkoli zde dochází v aktuálním programovém období 2021 až 2027 ke značnému zpoždění, dotace na alternativní pohony už tu ale jsou. Jaké konkrétně přináší server FinTag.cz v následujícím přehledu.

O tom, že dotace a podpora čisté mobility hraje v prosazování alternativních pohonů klíčovou roli, svědčí i to, že v České republice 95 procent nově nakoupených elektromobilů pořídily firmy s pomocí dotace z Operačního programu Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. Nebo i to, že nabídka nových vozů na LPG je jen minimální, protože aktuální postoj Evropské komise a Evropského parlamentu naznačuje, že jediným podporovaným alternativním palivem do budoucna má být pouze elektřina.

Jaké dotační možnosti nabízí Česko u alternativních pohonů
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]: V aktuálně končícím programovém období plyne podpora nákupu elektromobilů a dobíjecích stanic pro podnikatele z OP PIK. MPO předpokládá zvýšení podpory elektromobility pro podnikatele z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost [OP TAK] na částku přes 1,5 mld. Kč.
  • Ministerstvo dopravy [MD]: Výstavba páteřní a doplňkové sítě dobíjecích stanic je podporována z Operačního programu Doprava [OP D]. MD přitom již avizovalo navýšení podpory výstavby dobíjecí a plnicí infrastruktury ze současných 1,2 miliardy korun na více než 3,2 miliardy korun [OP D].
  • Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR]: Nákup elektrobusů a trolejbusů podporuje Integrovaný regionální operační program [IROP]. MMR předpokládá u IROP novinku v tom smyslu, že nově budou nadále žádat veřejní dopravci o podporu. A to na nákup vozidel na alternativní paliva. Předběžně je v programu alokováno 6,6 miliardy korun na vozidla a 1,4 miliardy korun na neveřejné dobíjecí stanice.
  • Ministerstvo životního prostředí [MŽP]: Nákup elektromobilů podporuje Národní program Životní prostředí [NPŽP]. Ten má přitom pokračovat v podpoře pořizování vozidel na alternativní pohon obcemi a kraji.
Celkem úřady na podporu nákupu vozidel a související infrastruktury pro alternativní paliva prozatím rozdělily necelých 13 miliard korun:
  • OP PIK: 0,64 mld. Kč
  • OP D: 1,2 mld. Kč
  • IROP: 10,5 mld. Kč
  • NP ŽP: 0,4 mld. Kč

Další finanční zdroje na výstavbu veřejné i neveřejné dobíjecí infrastruktury budou zájemci čerpat z Národního plánu obnovy [NPO] či z nového Modernizačního fondu. Modernizační fond je přitom nutné vnímat jako fond, nikoliv jako program. Nemá totiž stanovenou pevnou alokaci, disponibilní prostředky se přidělují v několika úrovních dle povahy investic. Rozhodující partner pro ČR je Evropská investiční banka a klíčový je trh s povolenkami.

Dotace na alternativní pohony a nejen na ně

V aktuálním programovém období 2021-2027 bude kladen velký tlak na oblast takzvaného nízkouhlíkového hospodářství. V obecné rovině [nejen podpora čisté mobility, pozn. red.] platí, že Evropská komise chce zajistit, aby minimálně 30 procent jejích výdajů směřovalo na projekty spojené se snižováním emisí skleníkových plynů i adaptací na změnu klimatu. To v souladu s úsilím Evropské komise, aby se EU stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

Čistá mobilita je trend. Benzín a naftu ale tak rychle nenahradí

Vůbec nejvýznamnější oblastí bude určitě energetika a s tím související snižování emisí. Ostatně jen na snižování spotřeby energie, rozvoj obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů půjde 154 miliard korun z nového Modernizačního fondu [MŽP]. Jiný nový program – Operační program Spravedlivá transformace [OPTS] – poskytne 41 miliard korun na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejohroženějších regionech. Jde o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Další miliardy půjdou z Národního plánu obnovy.

Podle odborníků platí, že v aktuálním programovém období bude mít Česká republika k dispozici doteď největší objem zdrojů na podporu ochrany klimatu. Pokud tyto prostředky dobře využije, máme jedinečnou šanci provést výrazné změny k lepšímu životu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here