Generální inspekce bezpečnostních sborů nehospodaří, jak má

357
generalni_inspekce_bezpecnostnich_sboru
Foto: Policie ČR

Výrazný nárůst personálních výdajů, nevyčerpané peníze na investice a mezery v plánování rozpočtu. To jsou nedostatky, které odhalil Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] v Generální inspekci bezpečnostních sborů [GIBS] v letech 2017 až 2020.

GIBS je samostatný ozbrojený bezpečnostní sbor, organizační složka státu a samostatná kapitola státního rozpočtu. Vznikla v roce 2012. Výdaje GIBS loni dosáhly téměř 448 milionů korun. Což je nárůst o více než 60 procent oproti původnímu předpokladu. Kontroloři NKÚ přitom zjistili několik vážných nedostatků. Týkaly se například zvyšování personálních výdajů kvůli růstu průměrných platů, nečerpání peněz na investice, plánování rozpočtu nebo poskytnutí bezúplatného ubytování na několik let. Správně v GIBS nefungoval ani vnitřní kontrolní systém.

Náklady na GIBS rostou raketovým tempem

Od roku 2017 výrazně narostly výdaje GIBS oproti předchozím letům. V roce 2020 se zvýšily na zhruba 448 milionů korun. Což značí 60procentní nárůst ve srovnání s tím, jaký byl předpoklad při samotném vzniku GIBS. Za tímto nárůstem stály hlavně personální výdaje.

Nárůst průměrných platů příslušníků GIBS a Policie ČR v letech 2012 až 2020 [v %]

[Zdroj: NKÚ]

Již od roku 2017 patří GIBS mezi instituce s nejvyšším průměrným platem ve veřejném sektoru. GIBS totiž v roce 2017 požádala vládu o navýšení počtu systemizovaných míst a také si nechala v kontrolovaných letech několikrát navýšit prostředky na platy. GIBS tak chtěla zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu práce, stabilizovat počty zaměstnanců a údajně předpokládala i větší objem práce.

Počty lidí v ozbrojených složkách státu i výdaje na ně rostou

Přesto GIBS nová systemizovaná místa neobsadila, objem činnosti také nezvýšila a nepodařilo se jí ani zabránit vysoké fluktuaci příslušníků sboru. V roce 2020 zaplatila jen na výsluhách 42 milionů korun. To bylo o 211 procent více než v roce 2017. Celkový objem vyplacených výsluh bude mít dopad na rozpočet GIBS i v následujících letech.

„Část peněz určených pro nová pracovní místa, která se nepodařilo obsadit, rozdělila GIBS na odměnách. Stávajícím příslušníkům i zaměstnancům GIBS se tak zvýšily odměny v roce 2017 oproti roku 2016 o 102 procent,“ konstatuje ve svém kontrolním závěru NKÚ.

Jak Generální inspekce bezpečnostních sborů investuje

V kontrolovaných letech GIBS nevyčerpala peníze určené na investice do oblastí, jako jsou informační technologie, nová vozidla nebo rekonstrukce nemovitostí. Sama přitom požadovala od vlády zvýšení peněz na investice kvůli tomu, že nemá na svou činnost dostatečné technické vybavení. Z ukončeného investičního programu však vyčerpala jen 54 procent a z dalšího, který má skončit v roce 2022, pouhých 18 procent.

„Peníze se GIBS nedaří vyčerpat i kvůli tomu, že nemá jednoznačně definované věcné, časové ani finanční potřeby. Není pak schopna jednotlivé investiční akce dostatečně připravit,“ uvádí NKÚ.

Jako příklad dává skutečnost, že například místo plánovaných 60 služebních vozidel jich GIBS nakoupila jen 28 a navíc za jednotkovou cenu o 49 procent vyšší, než původně plánovala. Průměrná jednotková cena u plánovaného nákupu byla 300 tisíc korun, v reálu ale poskočila na 447 tisíc korun. Což je o 49 procent více, než GIBS plánovala.

Nehospodárná realitní činnost a chyby v kontrolní činnosti

Chyby zjistila kontrola NKÚ i ve využívání nemovitostí GIBS. Svému příslušníkovi třeba poskytla jako cestovní náhrady bezúplatně ubytování od roku 2013 na osm let. Následně dohodu o ubytování prodloužila do roku 2026. Kontroloři dále zjistili, že GIBS nerozpočtovala nedaňové a kapitálové příjmy a převáděla nevyčerpané prostředky na položky, které nečerpá nebo s jejichž čerpáním ani nepočítá.

Na podobné nedostatky upozornila v roce 2018 i veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Na nedostatky v oblasti tvorby a odůvodnění rozpočtu GIBS například pro rok 2018 upozornil podle veřejných zdrojů i zpravodaj výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K nápravě ale nedošlo.

Naopak vnitřní kontrolní systém GIBS nefungoval zcela správně, neboť neodhalil žádné opakované nedostatky. Také se ukázalo, že nápravná opatření, která měla chyby odstranit, nemají dostatečný efekt.

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Úkoly inspekce jsou vymezeny zákonem o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011 Sb. Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. A pachatelem je příslušník Policie ČR, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů.

Odměny za covid míří i k bezpečnostním složkám

Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření i vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here