ÚOHS a MMR nabídly postup u zdražujících stavebních zakázek

380
zakazek
Foto: Pixabay.com

Rychlý růst cen stavebních materiálů a prací dostává do úzkých zadavatele veřejných zakázek i stavební firmy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] a Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR ČR] proto nabídly metodiku, jak řešit problémy, když vysoutěžené ceny neodpovídají realitě.

Zadavatelé veřejných zakázek a zejména stavební firmy se aktuálně potýkají s růstem cen zejména u betonářské oceli, železného šrotu, hutních výrobků, řeziva a deskového materiálu. Dále u tepelné izolace, hydroizolace, geotextilie či plastové potrubí. Problémy nepůsobí jen růst cen, ale i zpožděné dodávky.

Potíže hlásí zadavatelé veřejných zakázek a stavební firmy zejména u právě realizovaných projektů. Situace se přitom zřejmě nezlepší ani v následujících měsících, jakkoli některé ceny se po 100% i vyšším růstu zatím stabilizovaly.

ÚOHS ve spolupráci s MMR ČR proto vypracoval společné stanovisko [jeho celé znění je zde], jehož smyslem je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy a realizace veřejné zakázky.

Co dělat, když už je uzavřena smlouva

V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny. Ty přesně definuje v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek [ZZVZ]. Eventuálně má zadavatel právo uplatnit vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, pakliže si to vyhradil v zadávací dokumentaci před zadáním veřejné zakázky. Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ.

Možnost úpravy cen již uzavřených smluv regulují také § 1765 a § 2620 občanského zákoníku [OZ]. Pokud by došlo k jednání o změně smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na základě § 1765 OZ, je nutné upozornit na to, že výsledná dohoda o změně ceny musí současně splňovat podmínky § 222 ZZVZ. To je, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení.

Co dělat u rozjetých zadávacích řízeních

U probíhajících zadávacích řízení může zadavatel v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ. A to tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude podle ÚOHS a MMR ČR zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty. V této souvislosti pak obě instituce upozorňují, že pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky. Do úvahy tak přichází pouze zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení.

Co dělat u připravovaných veřejných zakázek

U veřejných zakázek, jež jsou teprve v přípravě, by se měl zadavatel v zadávacích podmínkách snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ. A to ideálně tak, aby mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací.

Zadavatel by si měl zároveň uvědomit, že hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky. A to na základě § 16 odst. 3 ZZVZ. Pokud tuto hodnotu nelze stanovit přesně, stanoví se hodnota vyhrazené změny kvalifikovaným odhadem na základě skutečností uvedených v § 16 odst. 6 ZZVZ.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here